EU-delegasjonens halvårsrapport for klima og miljø - høsten 2021

Rapport fra miljørådene Kaya Grjotheim og Tom O. Johnsen

På klima- og miljøområdet var forrige halvår preget av at Kommisjonen la frem mange regelverksforslag. Forslaget som har fått mest oppmerksomhet er klimapakken «Klar for 55». Her foreslår Kommisjonen regelverk som skal bidra til at EU når sine nye klimamål for 2030 på minst 55 prosent sammenlignet med 1990 og karbonnøytralitet i 2050.

Kommisjonen lanserte også flere miljøregelverk forrige høst. Blant annet vil Kommisjonen ha bukt med produkter som bidrar til avskoging, noe de foreslo et regelverk mot 17. november i fjor. På samme tidspunkt fremmet Kommisjonen et nytt forslag til grensekryssforordning, som omhandler transport av avfall over landegrensene. Regelverket kan få stor betydning for å lykkes med den sirkulære økonomien.

I høst var EU derfor i en tidlig fase i lovgivningsprosessen der faglige gjennomganger har preget arbeidet i Rådet og Europaparlamentet. Samtidig har det vært tid til tre politiske diskusjoner på miljøministerrådsmøter om «Klar for 55»-pakken, og i halvårsrapporten gjengir vi noe av debattene.

I tillegg har forslaget til nytt batteriregelverk blitt behandlet i EU siden desember 2020. På grunnlag av diskusjonene i løpet av våren og høsten 2021 ventes det nå at Rådet og Europaparlamentet vedtar sine forhandlingsposisjoner i løpet av våren i år og kanskje starter forhandlinger før sommeren.

Forrige høst la Kommisjonen også frem flere andre klima- og miljørelevante strategier og regelverk.

Les mer om klima- og miljøagendaen i EU høsten 2021 i halvårsrapporten.