EU-delegasjonens halvårsrapport om utdanning våren 2022

Halvårsrapport fra Hege Landmark Høyvik, utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU.

Ukrainske flyktninger skal integreres i utdanningssystemene

Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 dominerte arbeidet i EU denne våren. Det har også preget utdanningssamarbeidet. Krigen har ført til millioner av flyktninger til andre europeiske land. Det er i stor grad kvinner og barn som flykter, og barna skal integreres i vertslandenes utdanningssystemer. Medlemslandene i EU har benyttet samarbeidsstrukturene for det europeiske utdanningssamarbeidet til å dele erfaringer, ressurser og beste praksis rundt integreringen av ukrainske barn og unge i vertslandenes utdanningssystemer.

Måten EUs medlemsland har benyttet samarbeidsarenaene for det europeiske utdanningssamarbeidet - både under pandemien og i månedene siden Russlands invasjon av Ukraina - viser at EUs utdanningssamarbeid fungerer godt og er en verdifull bidragsyter til kunnskapsbasen for nasjonale tiltak på utdanningsfeltet i kriser, så vel som i normalsituasjoner.

Et tettere og mer effektivt europeisk samarbeid om høyere utdanning

I januar la Kommisjonen frem en europeisk strategi om universiteter og et forslag til rådsanbefaling om tettere samarbeid i europeisk høyere utdanning. Formålet med strategien å utløse det fulle potensialet til høyere utdanningssektoren som en driver for kompetanse, kunnskap og innovasjon og som en drivkraft for å løse samfunnsutfordringer, ifølge Kommisjonen. Forhandlingene om rådsanbefalingen og rådskonklusjonen er det som har skapt størst debatt på utdanningsfeltet denne våren. Det har vært diskusjoner om Kommisjonens forslag om en europeisk grad og rettslig status for universitetsallianser. Diskusjonene har dreid seg om merverdien av disse forslagene og hvorvidt de går for langt inn i medlemslandenes kompetanse. Rådet vedtok til slutt en rådsanbefaling og en rådskonklusjon som ikke forplikter medlemslandene på disse tiltakene, men som understreker at medlemslandene skal understøtte tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa.

Det ble våren 2022 utarbeidet en norsk kommentar til den europeiske strategien for universiteter som ble sendt til Kommisjonen, Parlamentet og Rådet.

Kompetanse står høyt på agendaen i EU

Denne våren har Rådet, under det franske formannskapet, vedtatt rådsanbefalinger om minikvalifikasjoner og individuelle læringskontoer. Disse anbefalingene skal bidra til å gjøre det enklere for folk å oppdatere kompetansen sin gjennom arbeidslivet ved å adressere utfordringer på tilbuds- og etterspørselssiden. De to rådsanbefalingene følger opp den oppdaterte europeiske kompetansepolitiske agendaen som Kommisjonen la frem sommeren 2020. Initiativene skal bidra til å oppnå et av EUs tre hovedmål innen 2030, nemlig at 60% av alle voksne skal delta i opplæring årlig, samt bidra til å følge opp den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Den fastslår i sitt første prinsipp at alle har rett til inkluderende utdanning, opplæring og livslang læring av høy kvalitet. 

Hva har vi i vente?

Tsjekkia er i gang med formannskapet for høsten 2022. Det tsjekkiske formannskapets prioriteringer for utdanning er å vedta rådskonklusjoner om å understøtte trivsel i digital utdanning og vedta rådsanbefalingen om "veier til skolesuksess"

Les hele rapporten for mer informasjon om disse sakene og andre saker som har preget utdanningsområdet i EU første halvår 2022.