EU-delegasjonens rapport om klima og miljø våren 2023

Da vi gikk inn i 2023 tok Sverige over EU-formannskapet fra Tsjekkia. Store deler av politikkutformingen på klimaområdet i EUs grønne giv ble sluttført under det tsjekkiske formannskapet. Sentrale deler av Klar for 55 (klimapakken) ble ferdig før jul og skal nå gjennomføres av medlemslandene. På miljøsiden gjenstår det fortsatt store lovpakker. Under det svenske EU-formannskapet har Rådet og Europaparlamentet blitt enige om sine forhandlings-posisjoner til høstens mange trilogforhandlinger på miljøsiden.

Skrevet av miljørådene Birthe Ivars og Tom O. Johnsen, med innspill fra ansvarlige spesialutsendinger ved EU-delegasjonen. Les hele halvårsrapporten her.

I løpet av vårsemesteret ble både Rådets og Europaparlamentets forhandlingsposisjoner til forslaget om forordning om restaurering av natur klart. Dette forslaget er kontroversielt i EU – og de interne diskusjonene i EU har vært vanskelige.

Innenfor sirkulær økonomi vedtok EU i sommer den nye batteriforordningen som skal regulere hele verdikjeden for batterier. Medlemslandene og Europaparlamentet har også blitt enige om sine interne posisjoner til forordning om økodesign for bærekraftige produkter. Trilogforhandlingene kan derfor starte.

For å oppnå målet om nullforurensing i EU innen 2050 er Rådet og Parlamentet blitt enige om sine posisjoner til revidert industriutslippsdirektiv. I tillegg behandles forslag til revidert luftkvalitetsdirektiv og revidert avløpsdirektiv i Rådet og Europaparlamentet.

Kommisjonens fremleggelse av revisjon av kjemikalieregelverket REACH er utsatt til 4. kvartal i år til tross for press fra sentrale medlemsland og Norge om tidlig fremleggelse. Norge la i februar sammen med flere EU-medlemsland frem et forslag om å forby miljøgiftene PFAS i EU.

Spania overtok EU-formannskapet 1. juli etter et vellykket svensk formannskap på klima- og miljøområdet. Det begynner å bli knapt med tid for å ferdigstille alt før valg av nytt Europaparlament i juni 2024.

En stor milepæl for norsk europapolitikk forrige halvår var signeringen av den grønne alliansen mellom Norge og EU 24. april 2023 i Brussel mellom statsminister Jonas Gahr Støre og kommisjonspresident Ursula von der Leyen. Den grønne alliansen åpner for samarbeid av gjensidig interesse innenfor grønne sektorer og miljø- og klima.

Les hele halvårsrapporten her.