Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

15 Økonomi

Omfanget av hestehold i Norge er usikkert. Basert på erfaringstall fra den svenske hestenæringens totale betydning, anslår likevel Bygdeforskning (rapport 2/2012) at den samlede omsetning knyttet til norsk hestehold er om lag 5 mrd kr., hestespillet holdt utenfor.

15.1 Hest i Næring

15.1.1 Hestehold som virksomhet

Det er ingen definisjon av begrepet virksomhet i skatteloven. I den såkalte "Ringnesdommen”. Her uttales det (Høyesterett) at ”Det sentrale i virksomhetsbegrepet […] er at virksomheten objektivt sett må være egnet til å gi overskudd, om ikke i det år fastsettingen gjelder, så iallfall på noe lengre sikt. Inntekter skapt av økonomiske aktiviteter som kommer inn under det skatterettslige virksomhetsbegrep, blir skattepliktige som virksomhetsinntekter. Dette kan ha betydning i forhold til flere regelsett blant annet plikt til registrering i Merverdiavgiftsregisteret og avgiftsberegning av omsetning og uttak dersom man har en omsetning som overstiger 50 000,- over 12 mnd.

Det har også betydning for eventuelt jordbruksfradrag, tapsfradrag og bokføringsplikt. Spørsmålet om en økonomisk aktivitet er virksomhet, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

I praksis går det et hovedskille mellom hestehold der hesten nyttes til aktiviteter knyttet til, jord- eller skogbruksvirksomhet eller annen virksomhet. Er aktiviteten ikke knyttet til jord-/skogbruksvirksomhet, må spørsmålet om hesteholdet oppfyller vilkårene for å anses som en egen virksomhet, avgjøres etter de alminnelige regler (se strekpunkter i 15.1.3).

15.1.2 Jordbruksvirksomhet:

For at kostnadene til hestehold skal komme til fradrag i jordbruksvirksomheten, må hestene enten nyttes i driften av jord- eller skogbruket, eller hesteholdet må dreie seg om avl, oppdrett eller oppstalling. Oppstalling er i denne sammenhengen en total tjeneste der fôring inngår som en integrert del av tjenesten. Denne koplingen er knyttet til at virksomheten er basert på gårdens ressurser. Annet hestehold, som for eksempel drift av rideskoler på landbrukseiendommer, blir ikke definert som en del av landbruksvirksomheten, og regnes som egen virksomhet.. Dersom hesteholdet hovedsakelig er begrunnet i annen skattepliktig virksomhet enn jordbruk, som for eksempel en del av konseptet grønn omsorg eller turisme, vil kostnadene være fradragsberettiget i denne virksomheten. Annet hestehold kan likevel regnes som en del av jordbruksvirksomheten (binæring til jordbruket), og oppnå jordbruksfradrag dersom samlet omsetning ikke overstiger 30 000 kroner. Ellers må det føres som egen virksomhet

I skatte- og avgiftssammenheng reguleres økonomisk aktivitet knyttet til hest av det samme regelverket som gjelder økonomisk aktivitet for øvrig og vurderes etter de samme kriterier. Det viktigste er dog at "virksomheten" objektivt sett kunne være egnet til å gi overskudd, iallfall på noe lengre sikt. Det er ikke tilstrekkelig at driften isolert sett gir inntekter, hvis de utgifter som pådras ved den aktivitet som utøves, overstiger inntektene.”

15.1.3 Hobby eller næring?

Grensen mellom hobby og næringsvirksomhet er ikke klart definert i skatteloven. Hobby er skattefritt, men det gis heller ikke fradrag for utgifter, mens næring er skattepliktig virksomhet.

For å fastslå hvorvidt det er tale om hobby eller næringsvirksomhet må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Skattemyndighetene baserer vurderingen på følgende kriterier:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Mer informasjon fra skatteetaten finner du her.

Til hjelp i vurderingen av hestevirksomhet har Skatt Øst utarbeidet en veileder for sine ansatte på skattekontorene for å sikre lik behandling av mulige skatteytere i hele landet. Den kan imidlertid også nyttes av andre som ønsker å sette seg inn i regelverket: Veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen

For ulike former for hestehold vil seriøse planer og beregninger for investeringer og sannsynliggjøring av inntektspotensiale tillegges stor vekt når aktiviteten skal vurderes som skatterettslig virksomhet.

Rideskoler og andre typer aktiviteter med hest for kommunens innbyggere opplever ofte utfordringer relatert til drift. Den siste tiden har flere rideskoler blitt lagt ned til fordel for privat oppstalling. Dette fører til mindre tilbud for barn og unge i kommunen. Kommunene har her et potensial for å delta mer i utvikling av tilbud til barn og unge med hest, slik det blant annet er gjort i Sørum kommune gjennom Sørum fritidsgård.

Hesten skaper en mulighet for nyskapning og nisjenæring i landbruket i kommunene. Kvinner i landbruket og liv i bygdene kan være en positiv konsekvens av hestenæringen. Det er viktig å legge til rette for innovasjon i nisjenæringer knyttet til hest i landbruket, og gjøre det enklere å drive næringsvirksomhet innen aktiviteter med hest som tilbud for kommunen. Det er også viktig å informere og opplyse om hvordan aktiviteter for ungdom med hest kan gjøres mest mulig lønnsomt.

Kilde: (Foto: Sissel Heigre)

15.2 Tilskuddsordninger for landbruksforetak med hest.

I landbrukssammenheng betraktes hest som produksjonsdyr på linje med andre husdyr og er berettiget til areal- og kulturlandskapstilskudd. Dette er regulert av Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forskriften er kortfattet og generell og sier ikke noe om dyreslag, tilskuddssatser og eventuelle avkortinger som måtte gjelde for de enkelte produksjoner. Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene reguleres av de årlige jordbruksoppgjørene.

Her går det fram at det er hestetallet som legger grunnlaget for arealet som berettiger tilskudd. Beiteordningene gjelder både ut- og innmark. Tilskuddet utbetales pr. arealenhet. Hest omfattes også av avløsertilskudd til ferie og fritid. Avløsningen gjelder bare hester som virksomheten har ansvar for i vinterhalvåret.

Det tidligere tilskuddet til hold av unghest (husdyrtilskudd) er nå slått sammen med såkalte RMP tilskudd (regionalt miljotilskudd) som ble gitt lokalt til bevaringsverdige husdyrraser. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak som det kan gis tilskudd til.

I tillegg kan hest omfattes av SMIL og andre ordninger lokalt.

15.3 Etablering av virksomhet

15.3.1 Innovasjon Norge

Innovasjon Norge (IN) bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. IN yter ulike tjenester til etablerere og disponerer midler det kan søkes om.

Her er mer informasjon om finansiering som IN tilbyr.

15.3.2 Andre ordninger

Norges idrettsforbund har lagt ut informasjon om tilskudd til mer idrettslige virksomheter, eksempelvis knyttet til rideskoler, herunder om:

Idrettsforbundets støtteordninger for rideklubber er beskrevet nærmere på nettsiden til Norges rytterforbund.

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

15.4 Midler fra Norsk Tipping

Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til, må være innarbeidet i en kommunal plan jf. Kulturdepartementets veileder om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet. Det er ingen formelle krav til utforming av planen, slik at kommunen kan velge metode for utarbeidelse som passer dens struktur. Men prosessen og planen skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser. Planen kan være selvstendig eller den kan inngå i et annet av kommunens plandokumenter. Det sentrale er at anlegg og andre tiltak skal være innarbeidet i en strukturert plan for området.

15.5 Midler fra Extrastiftelsen

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse som består av 36 medlemsorganisasjoner, med til sammen godt over én million medlemmer. Som en sentral aktør innen helse og frivillighet bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen. Stiftelsen har støttet mange prosjekter som gjelder hesteassisterte aktiviteter.

Til forsiden