Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

9 Standarder for kvalitetssikring av hesteaktiviteter

9.1 Inn på Tunet og KSL standarder

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene er underlagt en egen godkjenningsordning for Inn på tunet. Godkjenningsordningen er basert på KSL (Kvalitetssystem i landbruket) og forvaltes av Stiftelsen Matmerk. IPT-tilbydere må ha et bevisst forhold til både organisatorisk, menneskelig, faglig og økonomiske forhold ved tilbudet. Godkjenningen forutsetter at tilbyder har gjennomgått opplæring/kurs i grunnleggende og lovpålagt HMS-arbeid. KSL-standard 11 Inn på tunet er den gjeldende standarden for IPT.

KSL-standard 11 med veiledning omhandler også bruk av dyr .

Punkt 11.7 omhandler dyrene på gården:

  • Er det tatt stilling til og vurdert hvilke dyr som passer inn og kan benyttes i tilbudet?
  • Finnes det rutiner for å vurdere hvilken opplæring av bruker og/eller ansatte som er nødvendig når dyrestell/dyreomsorg er en del av tilbudet?
  • Finnes det en oversikt over hvem av de ansatte/hjelpere som har ansvar for det enkelte dyr?

Punkt 11.8 omhandler dyr som kun benyttes i Inn på tunet-tilbudet. Standarden dekker krav til dyrehelse og dyrevelferd.

9.2 Bransjestandard hest

Hvordan kan du vite om hestebedriften har høy kompetanse, om forsikringene er i orden, eller om bedriften har et fornuftig kvalitetssystem?

Bransjestandarden for virksomheter som benytter hest i ulike aktiviteter er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk. Norsk Hestesenter holder kurs og har ansvar for godkjenning av virksomhetene. Matmerk har ansvar for drift av systemet og gjennomfører også revisjonen av virksomhetene etter denne standarden. Standarden finnes på Norsk Hestesenters hjemmeside.

Denne brukes sammen med KSL standard 1 og 2.

Sjekkliste 12.1

Listen inneholder mange punkter som er av betydning for dyrevelferden, knyttet til drift av stallen. I veiledningen beskrives aktuelt regelverk.

Sjekkliste 12.2

Listen inneholder mange punkter om bruken av hestene, herunder om hesteholders kompetanse, kompetanse for den som er ansvarlig for aktiviteten, bruk av sikkerhetsutstyr, utstyr tilpasset hesten og hestens egnethet. I veiledningen omtales bruk av hest i helsesammenheng spesielt. Her beskrives kompetansekrav for utøvere av spesifikke tjenester.

9.3 Kuskeprøve

For å øke kvaliteten på kjøreoppdrag med hest i Norge, er det etablert en egen sertifiseringsordning/kuskeprøve ved Norsk hestesenter.

Til forsiden