Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

4 Aktører

Dette kapittelet omtaler noen sentrale aktører som er relevante for hestenæringen i Norge.

4.1 Departementene

4.1.1 Landbruks- og matdepartementet

I tillegg til en sentral rolle i norsk forsvar, var hesten tidligere en nødvendig bidragsyter i norsk landbruk. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har derfor tradisjonelt sett hatt en viktig rolle når det gjelder hestehold i Norge. Denne rollen er vesentlig endret i de senere år, men LMD har fortsatt ansvar for viktige elementer knyttet til blant annet bruk av hest i landbruksnæring, avlsarbeid og genbevaring, dyrevelferd og spillpolitikk.

LMD har det administrative ansvaret for Mattilsynet og derav en overordnet rolle i forhold til håndheving og utforming av regelverk knyttet til dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet. LMD har også ansvar for totalisatorspill og utsteder konsesjon for dette. LMD har ansvar for genressursbevaring gjennom dialog med Norsk Hestesenter og de regionale hestesentrene. De norske hesterasene; fjording, nordlands-/lyngshest og dølahest har et så lavt antall dyr og føllinger i populasjonen at de er ansett som utrydningstruet. Rasene representerer en nasjonal kulturarv med et internasjonalt genbevaringsansvar. Konvensjonen om bevaring av biologisk mangfold (Riokonvensjonen) gir Norge en internasjonal forpliktelse om genbevaring av truede arter, noe som ligger innenfor LMD sitt ansvarsområde.

LMD arbeider for utvikling av tilleggsnæringer i landbruket, derunder Inn på tunet hvor hesten ofte er en delaktør. LMD har sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lagt frem en handlingsplan for Inn på tunet. Her har Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet bidratt med innspill.

LMD har styringsdialog med blant annet Norges Forskningsråd (NFR), og har ansvar for fagskoler relatert til landbruket.

4.1.2 Kommunal og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for samfunns- og arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

4.1.3 Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv og har ansvar for bl.a. friluftsloven og naturmangfoldloven.

4.1.4 Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvar for de generelle økonomiske rammebetingelsene for aktører i hestenæringen.

4.1.5 Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har ansvar for trafikksikkerhet og lovgivning som omhandler trafikkregler for ferdsel med hest.

4.1.6 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Etter folketrygdloven § 5-22 kan Helfo gi bidrag til ridefysioterapi når visse vilkår er oppfylt. Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet og omfatter kun fysioterapeuter.

4.1.7 Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har ansvar for bl.a. den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

4.2 Mattilsynet

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at hest holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert merking og registrering. Dette skal forebygge dyrelidelser og utbrudd av smittsomme sykdommer. Dyreeiere har selv ansvar for å følge bestemmelsene i regelverket. I tillegg skal regelverket ivareta mattrygghet.

4.3 Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Miljødirektoratet har som oppgave å sørge for at allemannsretten følges opp i praksis, og å stimulere til at folk bruker naturen og har glede av den.

4.4 Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007. Stiftelsen har ansvaret for flere tjenester og merkeordninger i norsk landbruk. Bl.a. har Matmerk ansvaret for:

  • godkjenning av gårder til Inn på tunet-ordningen.
  • internkontrollsystemet i landbruket, KSL, som er en bransjestandard godkjent av Mattilsynet.
  • Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket KIL.

4.5 Norsk Rikstoto

Norsk Rikstoto er spillselskapet som organiserer hestespill i Norge med konsesjon fra Landbruks- og matdepartementet. I henhold til forskrift om totalisatorspill skal inntektene fra totalisatorspill bidra til å styrke hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl. Landbruks- og matdepartementet fastsetter andelen av bruttoomsetningen som går til dette formålet.

4.6 De nasjonale hestesentrene

Norge har tre nasjonale hestesentre; Norsk Hestesenter (NHS) på Starum, Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest (tidligere Nord Norsk Hestesenter (NNHS)) i Målselv og Norsk Fjordhestsenter (NFHS) på Eid. De nasjonale sentrene ble opprettet som en direkte følge av nedlegging av hestetjenesten i forsvaret. Saken ble utredet og lagt fram for Stortinget i 1983 (jfr St.meld.nr.78 (1982-83)) og behandlet i 1984 (jfr Innst.S.nr.130 (1983-84)).

4.6.1 Norsk Hestesenter (NHS)

NHS har av LMD blitt tildelt oppgaven som overordnet fagmiljø for avlsspørsmål på hest. NHS har sammen med de to andre nasjonale sentrene, et særlig ansvar for de nasjonale rasene, og et eget ansvar for Dølahesten. I dette arbeidet ligger også en forpliktelse til å bidra med sekretariatsfunksjon for Avlslaget for Dølahest. NHS mottar driftsstøtte fra totalisatorspill der LMD fastsetter støtten. NHS tilbyr fagutdanning og holder kortere kurs innen hestefaget. NHS er NOKUT-godkjent for sine utdanningstilbud på fagskolenivå. 17 organisasjoner stiftet Norsk hestesenter. NHS har også sekretariatsfunksjon for et fagutvalg som gir anbefalinger til Landbruks- og matdepartementet om oppfølging av handlingsplan for bevaring av de nasjonale rasene.

4.6.2 Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest (NSNL)

NSNL har et særskilt ansvar for nordlands-/lyngshesten og fremmer bruk og avl av denne rasen. Senteret ligger i Målselv kommune. NSNL får i 2018 et statstilskudd på rundt 1,4 mill kroner for genressursbevaring. I dette arbeidet ligger det også en forpliktelse til å bidra med sekretariatsfunksjon for landslaget for nordlandshest/lyngshest. NSNL tilbyr undervisning i ridning og kjøring, samt kurs i samarbeid med blant annet NHS.

4.6.3 Norsk Fjordhestsenter(NFHS)

NFHS har base i Nordfjordeid og har som oppgave å fremme bruk av fjordhesten. NFHS tilbyr ridekurs, er seminstasjon for fjordhest, rideleir og ferdig utdannede hester. Mesteparten av inntektene kommer fra utleie av anlegget til Fjordane Folkehøgskule som de har et nært samarbeid med. NFHS får i 2018 rundt 1,4 mill kroner i årlig statstilskudd for genressursbevaring. I dette arbeidet ligger det også en forpliktelse til å bidra med sekretariatsfunksjon for Norsk Fjordhestlag. Fjord Horse International (FHI) har kontor ved NFHS og tett samarbeid med senteret. De har formidling og promotering av fjordhesten utenlands som hovedoppgave.

4.7 Sportsorganisasjoner

Hesten er en viktig utøver i mange ulike former for hestesport i Norge. Det som spesielt kjennetegner hestesport er at samspillet mellom dyr og mennesker står i fokus. Hestesport kan utøves av begge kjønn på like vilkår, i alle aldre og på alle ferdighetsnivå, samt at funksjonshemmede er godt integrert. Ryttersporten og tilhørende grener med hest betraktes som idrett. Rideklubber er derfor tilknyttet Norges idrettsforbund og har, som andre idrettsklubber, mulighet til å søke spillemidler fra Norsk Tipping. En del rideanlegg er i stor grad finansiert med tilskudd fra slike midler. Hestesport utøves både av profesjonelle, dvs. yrkesutøvere og amatører. Hestesport i Norge er organisert av bl.a. Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub, Norges Rytterforbund og Western Riders Association of Norway.

4.7.1 Norges Rytterforbund /NRYF

NRYF er medlem av Norges idrettsforbund og er organisasjonen for idrett og konkurranse med hest. Det er over 340 rideklubber tilsluttet NRYF i Norge fordelt over hele landet. Klubbene er igjen organisert gjennom 17 rytterkretser. NRYF har mer enn 32 500 medlemmer. For å starte konkurranser kreves medlemskap av en rideklubb og lisens hos NRYF for både hest og rytter fra et visst nivå. NRYF har i tillegg til sport og aktiviteter for barn og unge, ansvar for dopingbestemmelser i ridesporten både for hest og utøver.

Ridning er den 15. største idretten i Norge. Denne idretten består av ni grener. De ni grenene er sprang, dressur, funksjonshemmede, kjøring, mounted games, voltige, distanse, feltritt og islandshest. Både sprang, dressur og feltritt er olympiske grener, og ridning for funksjonshemmede er en paralympisk gren.

4.7.2 Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon. Den består av 12 travforbund som er en paraply for 174 travlag fordelt i hele landet med til sammen ca 13 000 medlemmer. Lokallagene tar del i organiseringen av det norske travselskap gjennom generalforsamlingen. Administrasjonen holder til på Bjerke travbane i Hestesportens hus og er delt inn i fire avdelinger; sportsavdelingen, avdelingen for hestevelferd og dopingkontroll, avl- og sertifiseringsavdelingen og organisasjonsavdelingen.

DNT organiserer alt av travløp i Norge. Totalisatorspillet gjennomføres av Norsk Rikstoto.

Rekruttering til travsporten skjer blant annet gjennom ponnitrav. Over 1000 barn og unge er lisensierte til å delta i travløp med ponnier.

4.7.3 Norsk Jockeyklubb

Norsk Jockeyklubb er medlemsorganisasjonen for galoppsporten og avl på engelsk fullblodshest i Norge og har 155 medlemmer. Sporten er forholdsvis liten og klubben har sitt sekretariat på Øvrevoll, der Norsk Jockeyklubb også er aksjeeier. NJ organiserer galoppløp i Norge. Løpene foregår på Øvrevoll Galoppbane i Bærum. Sporten er sesongavhengig, dvs. at løp kun arrangeres i vår-, sommer og høstmånedene. I likhet med travløpene organiserer Norsk Rikstoto også totalisatorspill knyttet til galoppsporten.

4.7.4 Western Riders Association of Norway (WRAN)

WRAN er en nasjonal interesseorganisasjon for westernridning. Organisasjonen har som formål å samle interessen for westernridning, samt fastsette konkurranseregler og utstede lisenser. Westernridning er anerkjent av Federation Equestre Internationale (FEI) og er en del av VM i hestesport som arrangeres av FEI.

4.7.5 Andre grener

Polo og tent pegging er også sportsgrener som utøves i Norge.

Det finnes organisasjoner for mange av de ulike hesterasene. Disse arrangerer ulike typer mesterskap for hester av den aktuelle rasen.

Vi har også organisasjoner som fremmer interesser spesielt knyttet til andre bruksområder enn ridining.

En ikke uttømmende liste over organisasjoner finnes i siste kapittel: Lenker

4.8 Avlsorganisasjoner

I tillegg til NHS sin overordnede rolle, har hver rase sin egen avlsorganisasjon. Mattilsynet godkjenner avlsorganisasjonene i henhold til avlsforskriften. Avlsorganisasjonene er viktige for samholdet og miljøet rundt den enkelte rase. De bidrar til å arrangere aktiviteter og utstillinger som har betydning for avlsarbeidet. Mange av avlsorganisasjonene er også blant stifterne av NHS og sitter i representantskapet. De nasjonale hestesentrene har et tett samarbeid med avlsorganisasjonene for de nasjonale rasene.

4.9 Norges hovslagerforening

Norges hovslagerforening ble stiftet på Starum i 1993, og har siden den gang arbeidet aktivt for hovslagerfaget. Hestevelferd og betydningen av riktig og god hovpleie har hele tiden vært sentralt i foreningens arbeid.

Foreningens formål er å oppmuntre hovslagere til utvikling og utdanning for hestens velferd og hesteeierens trygghet, bedre medlemmenes arbeidsvilkår og –situasjon, være profesjonelle hovslageres upolitiske organisasjon, være en naturlig aktør i utviklingen av fagutdanningen, og fremme synet om bruk av profesjonelle fagfolk blant Norges hesteeiere.

M:\Bildearkiv\0 Pol Ledelse på reise mm\1 Jon Georg Dale\2017\170620 - JGD besøker Norsk Hestesenter for å informere om kommende veileder for hestehold\_DSC3819.JPG

Kilde: Hovslager i arbeid. (Foto: LMD)

4.10 Rideskoler og ridesentre

Rideskoler og ridesentre er viktige sosiale arenaer som gjør det mulig for mange å drive aktivitet med hest. Rideskolene og ridesentrene er svært viktige arenaer for bygging av breddekompetanse hos barn, ungdom og foresatte som senere ønsker å skaffe seg hest. Kompetanse er en forutsetning for å ivareta menneskers sikkerhet og god dyrevelferd.

Økonomiske rammebetingelser gjør at stadig flere rideskoler legges ned blant annet til fordel for privatoppstalling. Kamp om arealer i bynære strøk fører også til nedlegging eller hindrer bygging av ridesentre. Dette gjør at ridning som fritidsaktivitet blir vanskeligere tilgjengelig.

Flere rideklubber i Norge driver ridesentre basert på frivillighet og midler fra Norsk Tipping. Dette fører til at stedene driftes av ufaglærte foreldre og andre interessenter, men gir likevel et viktig tilbud i kommunen.

Skedsmo kommune (fra og med 2020 vil navnet være Lillestrøm kommune) har et kommunalt anlegg, Sørum fritidsgård, som blir behandlet på lik linje med andre fritidstilbud i kommunen. Skedsmo kommune ser på dette som en viktig arena for barn og unge, og alle de ansatte er kommunalt ansatt. Søndre Ås gård og miljøsenter er underlagt fritidsenheten i Oslo kommune. De ansatte er kommunalt ansatt. Det er et stort og bredt aktivitetstilbud på gården.

Ridesentrene i Oslo har gått sammen i dialog med hverandre og Oslo kommune, og laget en beskrivelse av aktiviteten sin, tilbud og utfordringer, i et felles løft for å synliggjøre deres bidrag til idrett og ungdomsarbeid i kommunen. Oslo byråd ønsker at Oslos ridesentre skal være en del av idretts- og friluftslivet i byen. Det innebærer å være en del av den kommunale idrettspolitikken og den tilretteleggingen som hører med.

Byrådet har følgende mål for byens ridesentre:

  • Oslo kommune skal aktivt legge til rette for ridesport og annen aktivitet tilknyttet ridesentrene
  • Oslo kommune skal bidra til at ridesentrene er stabile og velfungerende institusjoner i sine nærmiljø
  • Oslo kommune skal sørge for en helhetlig og likeverdig behandling av ridesentrene
  • Oslo kommune skal styrke samarbeidet med ridefeltet

I vedlagte saksfremstilling for Oslo bystyre, finnes Byrådets saksfremlegg til Bystyret, med bl.a. beskrivelse av foreslåtte tiltak og bakgrunn for forslagene.

4.11 Hest og helse

Hest og Helse er en interesseorganisasjon for bruk av hest i helsefremmende arbeid. Organisasjonen jobber for tilrettelegging og utvikling av terapi og aktiviteter med hest rettet mot rehabilitering, behandling og folkehelse. Hest og Helse ble stiftet i 1971 og har siden da drevet kursvirksomhet og vært et viktig nettverk for næringsaktører. De fleste medlemmene av Hest og Helse driver ulike virksomheter der hesten brukes i terapi eller helsefremmende arbeid. LMD har gitt en årlig støtte til organisasjonen i flere år.

Norge har flere institusjoner som jobber med hest i helsearbeid. Blant aktører med lang erfaring som bruker hesten i psykoterapeutisk behandling er Modum bad, Oslo Universitetssykehus, Gaustad og Nordlandssykehuset med Lofoten Hest og Helse. Beitostølen Helsesportsenter har et godt forankret tilbud spesialisert på bruk av hesten til rehabilitering av fysiske lidelser. Det er en utfordring for brukere av disse behandlingstilbudene, særlig innenfor behandling av rusmisbrukere, at det ikke er godt tilrettelagt for ettervern og oppfølging etter behandling.

HELFO gir bidrag til ridefysioterapi når visse vilkår er oppfylt.

4.12 Inn på tunet SA

Inn på Tunet SA er en medlemseid interesseorganisasjon som ble stiftet 15.mars 2016. "Inn på tunet" er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. Regionale medlemsbedrifter presenterer og tilbyr Inn på tunet- gårder i flere regioner.

4.13 Norges Bondelag

Norges Bondelag (Bondelaget) har en tilknytning til hestenæringen på flere områder. I 2007 laget Bondelaget en innstilling fra et hestepolitisk utvalg som inneholder mange elementer viktige for hestenæringen. Et av de foreslåtte tiltakene var å jobbe for at hest som næring blir akseptert og godtatt som en del av landbruksbegrepet. Bondelaget ønsket også å samarbeide med hesteaktører for å legge bedre til rette for arealbruk og ferdsel med hest i kommunene. I tillegg setter de søkelyset på behovet for kompetanse og kurs rettet mot hesteeiere. Bondelaget ser potensialet hestenæringen har som en tilleggsnæring i landbruket og ønsker å bidra til dette.

4.14 Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget

Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget er en sammenslutning av bedrifter innen hestebransjen som ønsker å samarbeide om opplæring av lærlinger og utvikling av egen virksomhet. Opplæringskontoret er godkjent av utdanningsetaten i alle fylker i Norge.

4.15 Hestesportens sekretariat

Hestesportens sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt er et samarbeid mellom NHS, NRYF, DNT, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto, hvor de arbeider for å bedre rammevilkårene for hestesporten i Norge.

Til forsiden