Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle samfunnet, ta vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper. Planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling. Planprosessene skal skje på en åpen måte, med innsyn og medvirkning.

penger

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

Aktuelt fra departementet

Det samiske flagget

Markerer samisk språkuke!

Siste uken i oktober skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet være med på å synliggjøre vårt samiske språkmangfold, som del av en felles innsats under den Samiske språkuken 2021. Det er Sametinget som er ansvarlig arrangør av samisk språkuke.

BJAG

Bjørn Arild Gram er ny kommunal- og distriktsminister

Tidligere KS-leder og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet er ny kommunal- og distriktsminister. Han vil satse på innovasjon for å sikre innbyggere i hele landet gode tjenester.