Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nikolai Astrup (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle samfunnet, ta vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper. Planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling. Planprosessene skal skje på en åpen måte, med innsyn og medvirkning.

Bilde

Strategi for sosial boligpolitikk

Den 'Nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024) samler og målretter den offentlig innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dokumenter

Meld. St. 40 (2020–2021)

Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Regjeringen legger frem en plan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene. Meldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene, beskriver utfordringene for Norge og regjeringens politikk på disse områdene.

Voluntary National Review 2021 Norway

Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

Aktuelt fra departementet

Norges riksvåpen

Kva skjer ved eit regjeringsskifte?

Ei regjering må ha eit parlamentarisk grunnlag på Stortinget. Stortingsfleirtalet har difor avgjerande innverknad både når ei regjering blir skipa, og når ho går av. Skipinga av ei ny regjering tek til når ein sitjande statsminister søkjer avskil og kongen har gitt ein annan i oppdrag å skipe ny regjering.

Datasentre

Vil bli verdens mest bærekraftige datasenternasjon

- Norge har et unikt utgangspunkt for å bli verdens mest attraktive datasenternasjon. Vi har overskudd på fornybar energi, lave strømpriser, god digital infrastruktur og et kjølig klima. Regjeringen styrker nå satsingen på en bærekraftig datasenterindustri. Det vil gi mange nye arbeidsplasser i distriktene og bidra til å utvikle nye digitale tjenester i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.