Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nikolai Astrup (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for fylkesmenna, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle samfunnet, ta vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper. Planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling. Planprosessene skal skje på en åpen måte, med innsyn og medvirkning.

Konsept som skal illustrere digitalisering

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2021

Prop. 1S

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. september 2020, godkjent i statsråd samme dag.

Kommuneproposisjonen 2021

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

Her kan du lese mer om Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til satsninger for 2021.

Nordiske og samisk flagg

Buorre beaivi! Buoris! Buerie biejjie!

19.10.2020: - Vi markerer samisk språkuke – en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene. Samisk språk er en viktig del av den samiske kulturen, men språkene bidrar også til å gjøre den norske kulturen rikere, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.