Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nikolai Astrup (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for fylkesmenna, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Tema og innsikt

Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

Konsept som skal illustrere digitalisering

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

Dokumenter

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Kunstig intelligens er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Men teknologien innebærer også utfordringer, særlig knyttet til etikk og personvern. Regjeringen vil utarbeide en strategi for kunstig intelligens.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett 2020 mandag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statsminister Erna Solberg med noen av ungdommene

Disse skal gi råd til fremtidens distriktspolitikk

Det nyopprettede Ungdommens distriktspanel består av ti ungdommer fra hvert sitt fylke. Våren 2021 skal de gi regjeringen ti råd til fremtidens distriktspolitikk. Ungdommene fra Båtsfjord i nord til Søgne i sør møttes fredag for første gang hjemme hos statsminister Erna Solberg.

Tilsynskalender

Tilsynskalender for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar

Frå 2020 skal fylkesmennene og fleire andre statlege tilsynsetatar ta i bruk ein felles nasjonal tilsynskalender for tilsyna deira med kommunar og fylkeskommunar.

Oversikt over nye fylker fra 2020

43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner fra nyttår

Fra 1. januar vil 1,7 millioner nordmenn bo i en ny kommune. – Dette er en historisk dag for Kommune-Norge. Jeg vil takke alle som har gjort en stor innsats med å samle innbyggerne i en ny og sterkere kommune, som er rustet for framtida, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Nikolai Astrup

Regjeringen la frem nasjonal strategi for kunstig intelligens

- For å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, må vi jobbe smartere og mer effektivt. Kunstig intelligens (KI) blir viktig for å få det til. Nå får vi et rammeverk for utviklingen og bruken av denne teknologien i Norge, påpeker digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Til toppen