Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Monica Mæland (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Nikolai Astrup (H)

Digitaliseringsminister

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Tema og innsikt

Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

Konsept som skal illustrere digitalisering

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

Dokumenter

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett 2020 mandag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Illustrasjon som viser KMDs nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir blant annet ut Kommunalnytt, Regionalnytt, Plannytt og nyhetsbrev om stedsutvikling.

Skjermdump som viser forsiden på kommuneproposisjonen

Tolkningsuttalelser ved konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting

I disse dager foregår det konstituerende møter og valg til en rekke folkevalgte organer i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene i landets kommuner og fylkesting. Konstitueringen og valgene skal skje i samsvar med den nye kommuneloven.

Tom Staahle

Endringar blant statssekretærane

Kongen har i statsråd i dag utnemnd Tom Staahle (Frp) som statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

pris til lærlinger

DSS er statens beste lærebedrift i 2019

– DSS er et foregangseksempel på god rekruttering av lærlinger. Vi er stolte over hva de har fått til, og gleder oss til å følge dem i tiden som kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Til toppen