Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

På disse sidene finner du veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå. Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og sikre felles verdier og grunnleggende levekår for alle.

penger

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

Dokumenter

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

Prop. 1S

Statsbudsjettet 2022

Forslag til vedtak på Kommunal- og moderniseringsdepartementets område.

Aktuelt fra departementet

Norges riksvåpen

Kommunane får 4,5 milliardar meir i frie inntekter

Folk skal kunne leve gode liv uansett kvar i Norge dei bur. Regjeringa foreslår ein vekst på ytterlegare 2,5 milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2022. Dette kjem på toppen av Solberg-regjeringa sitt forslag. – Eg er glad for at kommunane no får musklar og handlingsfridom til å gje innbyggjarane over heile landet gode tenester, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummeret til Statsbudsjettet

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til tilleggsnummer til statsbudsjett for 2022 mandag 8. november. På denne siden finner du aktuell informasjon om budsjettet.