Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nikolai Astrup (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle samfunnet, ta vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper. Planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling. Planprosessene skal skje på en åpen måte, med innsyn og medvirkning.

Bilde

Strategi for sosial boligpolitikk

Den 'Nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024) samler og målretter den offentlig innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dokumenter

NOU 2020: 15

Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

Utvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024

I strategien lanserer regjeringen en nullvisjon for bostedsløse og en rekke konkrete tiltak som skal bidra til at flere vanskeligstilte får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Aktuelt fra departementet

Utsnitt av forsideillustrasjonen til distriktsmeldingen

Ønsker innspill til framtidens distriktspolitikk

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer til innspillsmøter om framtidens distriktspolitikk. Innspillene skal bidra til utviklingen av tre nye distriktspolitiske strategier – en for småbyer og tettsteder, en for kysten og en for fjell og innland.

Norges riksvåpen

Foreslår nye regler for å sikre at alle får stemt ved valget til høsten

Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. – Alle som vil, skal få bruke stemmeretten sin, sier valgminister Nikolai Astrup.