Høring - NOU 2008:4: Fra ord til handling

Justisdepartementet sender med dette Voldtektsutvalgets utredning NOU 2008:4 ”Fra ord til handling – Bekjempelse av voldtekt krever handling” på høring. Utredningen ble overlevert til justisministeren den 24. januar 2008. Høringsfristen er 16.06.2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2008


Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen var 16.06.2008.

 

Merknader

 

Advokatforeningen

Alternativ til vold - Oslo

Amnesty International

Agder statsavokatembeter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) 

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Den norske legeforening

Den rettsmedisinske kommisjon

Det nasjonale statsadvokatembete

Dixi ressurssenter

Domstoladministrasjonen

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forum for menn og omsorg

Fylkesmannen i Hordaland

Gudbrandsdal politidistrikt

Helsedirektoratet

Helse Sør-Øst

Hordaland statsadvokatembete

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Innvandrernes Landsorganisasjon

Kirkens Bymisjon

Kommunal- og regionaldepartementet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kontoret for voldsoffererstatning 

Kunnskapsdepartementet

Kvinnefronten

Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MiRA-senteret

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nordland statsadvokatembeter

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk krisesenterforbund

Norsk Psykologforening

NOVA

Norske Kvinners Sanitetsforening

Oslo kommune - Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Oslo kommune - Legevakten

Oslo statsadvokatembeter

Politidirektoratet

          Politidirektoratets underliggende etater samt særorganene i poitiet

Politiembetsmennenes landsforening

Politiets Fellesforbund

Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

          Kripos            

          Økokrim

Rogaland statsadvokatembeter

RVTS Midt

RVTS Nord

RVTS Vest

Røde Kors

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre - Haugaland og Sunnhordaland

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre - Hedmark

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre - Oslo

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre - Troms

Salten politidistrikt

Sunnmøre politidistrikt

Søndre Buskerud politidistrikt

Trøndelag statsadvokatembeter

Utenriksdepartementet

Vestfold politidistrikt

Østfinnmark politidistrikt

Ålesund kommune

 

Ingen merknader

 

Fiskeri- og kystdepartementet

Folkehelseinstituttet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fylkesmannen i Akershus

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

NTNU

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Sauda og Omland krisesenter