Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge

Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget som skulle utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene (distriktsdemografiutvalget) ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 11. oktober 2019. Utvalget skulle utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene for statlig, kommunal og privat sektor, og komme med forslag til mulige løsninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2021

Vår ref.: 20/6731

Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet
Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

Utvalget som skulle utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene (distriktsdemografiutvalget) ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 11. oktober 2019. Utvalget skulle utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene for statlig, kommunal og privat sektor, og komme med forslag til mulige løsninger. Formålet med utvalget var blant annet å få mer kunnskap om hvordan utviklingen mot økt andel eldre og færre yrkesaktive vil påvirke de mindre sentrale områdene i landet, få identifisert konsekvenser og utfordringer, særlig med hensyn til å opprettholde bærekraftige samfunn, og få forslag til hvordan utfordringene kan bli møtt av myndigheter og private.

Utvalgets rapport, Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet, Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (NOU 2020:15), ble overrakt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4. desember 2020. Følg lenken over for å gå til NOUen.

Departementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sender derfor rapporten på høring. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse, selv om de ikke har fått høringsbrev fra KMD. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Ved helt særskilte behov kan høringssvar unntaksvis sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet på e-post til postmottak@kmd.dep.no eller alternativt Kommunal- og Moderniseringsdepartements postadresse. Ved bruk av epost må saksnummer 20/6731-1 oppgis.

Frist for innspill og høringssvar er utgangen av 26. mars 2021.

 

Anne Karin Hamre (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Kristin Lind

utredningsleder

 

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmannsembetene

Abelia

Agder

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bodøregionens Utviklingsselskap

Distriktssenteret

Fagforbundet

Finans Norge

Fjellnettverket

Forskningsrådet

IKT-Norge

Industri Energi

Innlandet

Innovasjon Norge

Kompetanse Norge

KS

LO

Nettverk for fjord og kystkommuner

NHO

Nordland

Norges Bondelag

Norges fiskarlag

Norges kystfiskarlag

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Industri

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Næringshageforeningen

Sametinget

Sintef TTO

SIVA

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

SMB Norge

Sogn og Fjordande Næringsråd

Sparebankforeningen

Spekter

Tekna

Ungt entreprenørskap

Virke

YS

OsloMet – storbyuniversitetet

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Universitets- og høgskolerådet

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Oslo

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Innlandet

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nord Universitet

UiT Norges arktiske universitet

Samisk Høgskole

Pensjonistforbundet

Elevorganisasjonen

FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Statistisk sentralbyrå

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Arkitekters Landsforbund

Norges takseringsforbund

Norges Huseierforbund

Norges Handikapforbund

Norges eiendomsmeglerforbund

Friluftslivets fellesorganisasjon

Avinor AS

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Byggenæringens landsforening

Frivillighet Norge

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Miljødirektoratet

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kompetanse Norge

Utdanningsdirektoratet

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kystverket

Statens vegvesen

Fafo

Institutt for samfunnsforskning

Møreforskning

NORCE

Nordlandsforskning

NTNU Samfunnsforskning

Frischsenteret

Vestlandsforskning

Telemarksforskning

Transportøkonomisk institutt

Ruralis

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Husbanken

Samfunnsbedriftene