NOU 2000: 18

Skattlegging av petroleumsvirksomhet

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Boadway, R. W., K. J. McKenzie og J. M. Mintz (1989): »Federal and Provincial Taxation of the Canadian Mining Industry: Impact and Implications for Reform». Ex Libris Universitatis Albertænsis.

Bond, S. R. og M. P. Deverux (1995): »On the design of a neutral business tax under uncertainty». Journal of Public Economics 58: 57-71.

Brown, E. C. (1948): »Business income, taxation, and investment incentives». In Income, Employment, and Public Policy: Essays in Honor of Alvin H. Hansen, Norton, New York U.S.A., 300-16.

Bulow J. I og L. H. Summers (1984): »The Taxation of Risky Assets». Journal of Political Economy Vol. 92, no. 1.

Coase (1937): The Nature of the Firm, EconomicaIV, 386-405.

Fane, G. (1987): »Neutral taxation under uncertainty». Journal of Public Economics 33: 95-105.

Garnaut, R. G. og A. I. C. Ross (1975): »Uncertainty, risk aversion, and taxing of natural resource projects» Economic Journal 85, 272-87.

Gordon, R. H. (1981): »Taxation of Corporate Capital Income: Tax Revenue vs. Tax Distortions.» Working Paper no. 687. Cambridge, Mass.: NBER, June 1981.

Innst. O nr. 62 (1995-96) Skattlegging av kraftforetak

Innst. O. nr. 81 (1995-96) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skipsfartsbeskatningen.

Martin, S (1997) Tax or technology? The revival of UK North Sea Oil Production . Oxford Institute of Energy Studies, Oxford.

Mead, W. J, (1994): »Toward an Optimal Oil and Gas Leasing System.» I IAEE 17th AnnualInternational Conference. Stavanger.

Meade Committee (1978): »The Structure and Reform of Direct Taxation». London: Allen & Unwin.

Milgrom, P. R. og J. Roberts (1992): Economics, Organization and Management,Prentice Hall.

Mintz, J. M. (1981): »Some Additional Results on Investment, Risk Taking, and Full Loss Offset Corporate Taxation with Interest Deductability» Quarterly Journal of Economics 96: 631-42.

Mossin, J. (1968): »Taxation and Risk-Taking: An Expected Utility Approach» Economica 35: 74-82.

NOU 1989: 14 Bedrifts- og kapitalbeskatningen – en skisse til reform.

NOU 1992: 34 Skatt på kraftselskap

NOU 1996: 9 Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting.

NOU 1996: 17 I NORGE FOR TIDEN? – Konsekvenser av økt internasjonalisering for en liten åpen økonomi.

NOU 1997: 27 Nytte-kostnadsanalyser. Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor

NOU 1998: 16 Nytte-kostnadsanalyser. Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor

Oljedirektoratets ressursrapport 1999

Osmundsen, P. (1999): »Effektivitet, insentiver og proveny – en utredning på oppdrag av Olje- og Energidepartementet», Høyskolen i Stavanger

Osmundsen, P. og K. Sunnevåg (1995): »Beskatning av utvinningsvirksomhet i Nordsjøen». SNF, rapport nr. 55/95.

Osmundsen, P. (2000): Målrettede tiltak for økonomiske marginalfelt: En evaluering av ulike former for produksjonsfradrag. Upublisert notat til Olje- og energidepartementet, Høgskolen i Stavanger/Norges Handelshøyskole.

Ot.prp. nr. 12 (1991-92) Om lov om endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

Ot.prp. nr. 23 (1995-96) Skattlegging av kraftverk

Ot.prp. nr. 36 (1997-98) Endringer i petroleumsbeskatningen.

Rettstidende 1933 s. 500 (Star Contrapropeller)

Rettstidende 1956 s. 943 (Perleessens-dommen)

Rettstidende 1995 s. 215 (Dowell Schlumberger)

Rutledge og Wright (1998) Profitability and taxation in the UKCS oil and gas industry: analysing the distribution of rewards between company and country. Energy Policy. Vil 26, No. 10 pp 795-812.

Sandmo, A. (1989): »Om nøytralitet i bedrifts- og kapitalbeskatningen», Vedlegg 1 til NOU 1989: 14, Bedrifts- og kapitalbeskatningen – skisse til en reform: 310-334.

Sandmo, A. (1989b): »Differential Taxation and the Encouragement of Risk-Taking», Economic Letters 31: 55-59.

Stiglitz, J. E. (1969): »The Effects of Income, Wealth, and Capital Gains Taxation on Risk-Taking.» Quarterly Journal of Economics 83: 263-83.

St.meld. nr. 1 (1996-97) Nasjonalbudsjettet 1997

Tobin, J. (1958): »Liquidity Preference as Behavior Towards Risk.» Rev. of Econ.

Studies 25 (February 1958): 65-86.

Wood MacKenzie (1999a - Rapport for Olje- og energidepartementet: Comparison Efficiency, Incentives & Government Take, November 1999).

Wood Mackenzies (1999b) komparative analyse på oppdrag fra Olje- og energidepartementet ( Comparative Fiscal Regimes Study, June 1999).

Til forsiden