NOU 2012: 5

Bedre beskyttelse av barns utvikling— Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I statsråd 18. februar oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skulle foreta en utredning av det biologiske prinsippets anvendelse innen barnevernet. Utvalget ble bedt om å belyse de vanskelige problemstillingene som oppstår i barnevernets arbeid når det biologiske prinsipp kommer til anvendelse. Ekspertutvalget ble også bedt om å vurdere dagens lovgivning i forhold til barnets rettsikkerhet samt vernet av ufødte barn og å fokusere på de minste barna. Utvalget ble bedt om å sammenstille relevant forskning og kunnskap samt oppsummere funn som var særlig interessante for myndigheter og fagmiljøer som utvikler barnevernet. Utvalget var i mandatet bedt om å ivareta barnets interesser og omtale foreldres behov med særlig blikk på virkemidler som kan være til hjelp i å mestre foreldreoppgaven.

Utvalget legger med dette frem sin utredning og anbefaler en rekke tiltak samt lovendringer. Innstillingen er enstemmig. Utvalgets oppdrag er dermed avsluttet.

Oslo, 6. februar 2012

Magne Raundalen

Leder

Arne Johan Vetlesen

Erna Bakken

Iben Schier van den Berg

Inge Kvaran

Inger Mo

Sabreen Selvik

Stig Åkenes Johnsen

Vigdis Bunkholdt

Willy-Tore Mørch

Øyvind Kvello

Cecilie E. B. Neumann

Ingrid Hustad Hansen

Therese Kristine Dalsbø

Sekretariat

Til forsiden