Ot.prp. nr. 78 (1996-97)

Om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Kulturdepartementet ligg ved.

Til forsiden