Prop. 1 LS (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 Skatter og avgifter 2024

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2021

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2021. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og fastsatte skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Fastsatt formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 1 060 mrd. kroner i 2021. Av dette ble 637 mrd. kroner fastsatt på personer, mens 423 mrd. kroner ble fastsatt på selskap. Fastsatt skatt i 2020 utgjorde 622 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Tabell 2.1 gir en oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et skatteforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre. Alminnelig inntekt etter særfradrag i egen kommune utgjorde i alt 1 945 mrd. kroner for personer i 2021. Dette var en økning på 16,1 pst. fra året før. Sammenlignet med 2020 økte fastsatte skatter for personer med 74,5 mrd. kroner.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for alle personer fordelt etter fylke. Gjennomsnittlig fastsatt skatt i hele landet var 115 000 kroner i 2021. Dette var en økning på 13 pst. fra 2020. Oslo hadde høyest gjennomsnittlig fastsatt skatt 154 300 kroner, og Innlandet hadde lavest gjennomsnittlig fastsatt skatt med 93 600 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Det var 227 566 personer som hadde alminnelig inntekt over 1 000 000 kroner, en vekst på 26,7 pst. fra 2020.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjorde den største gruppen med 2,34 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjorde 1,35 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjorde 97 030 personer.

Tabell 2.6 viser sammensetning av gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike bruttoinntektsnivåer. For personer med bruttoinntekt intervallene 200 000–300 000 kroner og 300 000–400 000 kroner utgjør ytelser fra folketrygden den største delen av den gjennomsnittlige inntektssammensetningen.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at for personer med skattepliktig nettoformue over 3 mill. kroner hadde i gjennomsnitt kapitalinntekter på 663 700 kroner. Dette har økt fra 358 100 kroner i 2020.

Tabell 2.8 viser sammensetningen av gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen for selskap utgjorde 479 mrd. kroner i 2021. Fastsatt skatt for selskap økte med 114 mrd. kroner fra 2020 til 2021.

Samlet fastsatt skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 108,6 mrd. kroner i 2021. Av dette var 89,4 mrd. kroner fellesskatt og 451 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 19,2 mrd. kroner i 2021, mens tonnasjeskatten utgjorde 60 mill. kroner samme år.

Fastsatt skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 2 363 mill. kroner, kreditfradrag utgjorde 1 167 mill. kroner og forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 3,7 mrd. kroner.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 479 mrd. kroner var 53 pst. (254 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 100 mill. kroner eller mer (0,4 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 65,4 pst. av den fastsatte skatten (eksklusiv sokkelselskap) på 83 mrd. kroner ved statsskattefastsettingen er fastsatt på skattytergruppen aksjeselskap, 24,4 pst. på kraftselskap, 3,9 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 3,9 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,1 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,8 pst. på verdipapirfond og 0,8 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 299 mrd. kroner i 2021. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader, og utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt på totalt 9 015 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle med et skatteforhold og for personer 17 år og eldre. 2021. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle med et skatteforhold

Bosatte personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Trinnskattegrunnlag

4 435 136

2 175 606

4 191 769

2 126 984

Alminnelig inntekt etter særfradrag

4 385 077

1 944 743

4 183 585

1 908 052

Personinntekt lønn

3 367 354

1 633 210

3 160 406

1 593 798

Personinntekt pensjoner

1 103 974

348 069

1 057 537

340 164

Personinntekt uføretrygd1

427 545

112 457

418 954

110 656

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2

11 802

7 499

11 180

7 199

Personinntekt annen næring2

235 333

75 225

232 371

74 561

Skatt formue kommune

667 021

15 204

637 830

14 910

Skatt inntekt kommune og fylke

4 046 820

258 509

3 909 998

254 196

Skatt formue stat

650 022

3 250

636 996

3 199

Trinnskatt

3 833 284

83 238

3 723 806

81 772

Fellesskatt

4 046 570

124 457

3 909 916

122 380

Medlemsavgift til folketrygden

4 189 867

168 699

4 028 743

165 020

Finnmarksfradrag

72 724

1 096

69 701

1 068

Fradrag for boligsparing3

240 224

970

238 478

965

Skattebegrensning4

7 215

167

6 893

161

Skattefradrag for alderspensjonister

938 157

14 457

903 128

14 068

Fradrag for utenlandsskatt

20 343

2 058

18 391

1 613

Fastsatt skatt5

4 192 063

637 037

3 949 254

623 865

1 Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn i stedet for pensjon.

2 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.

3 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

4 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

5 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2021. Mill. kroner

Hele landet

Oslo

Rogaland

Møre og Romsdal

Nordland – Nordlánnda

Viken

Trinnskattegrunnlag

2 126 984

309 103

196 400

101 385

91 707

502 644

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 908 052

324 041

175 064

85 067

77 454

458 709

Personinntekt lønn

1 593 798

251 670

153 162

73 649

64 454

377 264

Personinntekt pensjoner

340 164

34 363

27 585

17 950

17 139

81 166

Personinntekt uføretrygd1

110 656

9 537

8 717

5 016

6 614

24 777

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2

7 199

60

313

1 792

1 394

154

Personinntekt annen næring2

74 561

13 198

6 000

2 997

2 182

19 157

Skatt formue kommune

14 910

4 283

1 218

475

412

3 663

Skatt inntekt kommune og fylke

254 196

44 397

23 526

11 145

10 094

61 707

Skatt formue stat

3 199

918

261

102

93

785

Trinnskatt

81 772

14 542

8 532

3 599

2 948

20 285

Fellesskatt

122 380

21 376

11 328

5 366

4 860

29 702

Medlemsavgift til folketrygden

165 020

24 513

15 289

7 795

7 017

39 027

Finnmarksfradrag

1 068

0

0

0

0

0

Fradrag for boligsparing3

965

143

101

49

39

173

Skattebegrensning4

161

34

10

6

6

36

Skattefradrag for alderspensjonister

14 068

986

1 085

860

797

3 112

Fradrag for utenlandsskatt

1 613

414

304

53

27

321

Fastsatt skatt5

623 865

108 585

58 674

27 521

24 568

151 541

Tabell 2.2 forts.

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Vestland

Trøndelag – Trööndelage

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

Trinnskattegrunnlag

134 901

158 247

110 622

248 495

179 515

93 964

Alminnelig inntekt etter særfradrag

110 106

136 877

94 076

218 451

153 172

75 036

Personinntekt lønn

91 486

111 314

79 343

188 481

133 729

69 247

Personinntekt pensjoner

27 415

30 248

19 062

40 323

29 394

15 519

Personinntekt uføretrygd1

9 709

10 847

8 466

11 051

10 252

5 671

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2

25

66

215

1 323

374

1 484

Personinntekt annen næring2

6 312

5 687

3 550

7 333

5 973

2 172

Skatt formue kommune

575

795

558

1 522

1 037

373

Skatt inntekt kommune og fylke

14 240

18 028

12 285

28 924

20 106

9 742

Skatt formue stat

123

170

119

326

222

80

Trinnskatt

4 094

5 481

3 633

9 288

6 227

3 143

Fellesskatt

6 856

8 680

5 915

13 927

9 680

4 690

Medlemsavgift til folketrygden

10 333

12 116

8 531

19 228

13 918

7 252

Finnmarksfradrag

0

0

0

0

0

1 067

Fradrag for boligsparing3

54

58

60

140

97

49

Skattebegrensning4

12

15

11

12

13

7

Skattefradrag for alderspensjonister

1 381

1 310

850

1 687

1 313

688

Fradrag for utenlandsskatt

40

140

76

144

69

25

Fastsatt skatt5

34 735

43 748

30 046

71 247

49 738

23 461

1 Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn i stedet for pensjon.

2 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.

3 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

4 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

5 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2021. Kroner

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum fastsatt skatt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Hele landet

441 400

351 700

458 800

115 000

Oslo

534 000

460 400

904 700

154 300

Rogaland

450 400

359 900

404 900

120 600

Møre og Romsdal

414 600

319 600

319 600

103 400

Nordland – Nordlánnda

417 300

321 400

334 800

101 900

Viken

451 800

363 300

504 200

120 000

Innlandet

394 500

296 700

350 600

93 600

Vestfold og Telemark

415 700

323 100

348 000

103 300

Agder

393 500

302 900

300 600

96 700

Vestland

430 500

340 300

396 000

111 000

Trøndelag – Trööndelage

416 500

323 000

336 700

104 900

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

410 300

308 900

280 800

96 600

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2021

Skattepliktig nettoformue. Kroner

0 kr eller negativ

1 – 499 999 kr

500 000 – 999 999 kr

1 000 000 – 2 999 999 kr

3 mill. og over

I alt

4 380 630

1 690 963

1 208 055

510 490

699 650

271 472

0 eller negativ

197 045

104 734

74 754

5 893

7 041

4 623

1 – 24 999

178 362

50 379

117 786

4 456

4 223

1 518

25 000 – 49 999

93 527

39 091

48 714

2 581

2 211

930

50 000 – 74 999

103 821

46 769

49 305

3 652

3 065

1 030

75 000 – 99 999

106 058

46 964

47 958

5 541

4 359

1 236

100 000 – 149 999

353 252

106 713

149 456

47 821

43 172

6 090

150 000 – 199 999

352 896

110 535

125 725

50 908

56 052

9 676

200 000 – 249 999

368 729

112 785

113 371

57 897

71 289

13 387

250 000 – 299 999

360 901

125 158

95 422

52 574

71 830

15 917

300 000 – 349 999

363 829

137 092

88 952

51 575

68 616

17 594

350 000 – 399 999

329 624

140 193

72 925

43 687

56 239

16 580

400 000 – 449 999

290 492

127 977

59 573

39 841

48 040

15 061

450 000 – 499 999

238 632

106 178

44 035

32 856

42 076

13 487

500 000 – 999 999

815 896

361 532

106 798

96 879

173 036

77 651

1 000 000 og over

227 566

74 863

13 281

14 329

48 401

76 692

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.

Tabell 2.5 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2021. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

731 100

388 700

1 107 000

Av dette:

Personinntekt lønn

640 100

40 900

75 200

Ytelser fra folketrygden

9 000

241 400

27 800

Tjenestepensjon

4 400

66 900

7 100

Næringsinntekter i alt

4 000

2 500

864 400

Kapitalinntekter

71 800

36 400

132 000

Av dette:

Renteinntekter

1 800

2 600

3 900

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

48 000

16 400

81 500

Gevinst ved salg av verdipapir

13 600

9 200

23 300

Inntektsfradrag

160 400

115 600

178 300

Av dette:

Minstefradrag

106 500

92 600

34 200

Netto reiseutgifter

900

0

300

Pensjonspremie

4 500

100

1 300

Foreldrefradrag

3 500

400

2 700

Fagforeningskontingent

2 000

100

600

Årets underskudd i næring

1 000

600

15 700

Tidligere års underskudd

3 300

5 600

17 700

Renteutgifter

30 100

11 200

54 500

Tap ved salg av verdipapirer

3 600

2 100

9 300

Alminnelig inntekt etter særfradrag, egen kommune

591 200

285 200

1 090 200

Bruttoskatt

206 400

83 500

390 600

Fradrag i skatt

1 600

10 000

3 500

Fastsatt skatt

204 800

73 500

387 100

Antall bosatte personer 17 år og eldre (antall)

2 335 486

1 349 357

97 030

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelsen på bruttoinntekt. 2021. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

0 – 99 999 kr

100 000 – 199 999 kr

200 000 – 299 999 kr

300 000 – 399 999 kr

400 000 – 499 999 kr

500 000 – 749 999 kr

750 000 – 999 999 kr

1 mill. kr og over

Bruttoinntekt1

546 400

28 500

154 900

252 200

347 700

449 400

607 000

854 500

1 944 800

Av dette:

Personinntekt lønn

363 800

25 200

100 100

93 100

132 300

293 300

513 600

722 500

1 089 300

Ytelser fra folketrygden

79 800

700

41 800

137 500

174 600

107 600

43 400

38 600

43 700

Tjenestepensjon

23 100

500

5 600

14 800

31 300

34 500

24 200

26 600

33 300

Næringsinntekt i alt

22 400

700

4 100

3 900

5 300

8 100

15 100

37 300

156 500

Kapitalinntekter

56 200

1 300

3 000

2 700

3 900

5 500

9 900

28 000

614 200

Av dette:

Renteinntekter

2 000

600

1 100

1 100

1 500

1 700

1 900

2 700

6 800

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

34 600

100

200

300

500

800

1 800

7 800

415 400

Gevinst ved salg av verdipapirer

11 600

400

800

500

700

1 100

2 300

7 300

124 500

Inntektsfradrag

130 800

23 900

73 600

107 800

119 100

133 700

153 000

173 900

239 000

Av dette:

Minstefradrag

90 200

15 500

63 700

94 400

98 800

101 500

103 700

103 200

100 800

Netto reiseutgifter

500

0

100

100

200

500

800

1 100

1 000

Pensjonspremie

2 500

100

400

400

800

2 400

4 700

4 800

4 200

Foreldrefradrag

2 100

500

800

900

1 300

2 300

3 200

3 400

3 400

Fagforeningskontingent

1 100

0

100

200

500

1 300

2 100

2 000

1 700

Årets underskudd i næring

1 100

500

500

600

700

800

1 100

1 800

3 700

Tidligere års underskudd

4 600

5 000

3 000

2 700

2 400

2 800

2 100

4 300

23 600

Renteutgifter

21 100

1 700

3 400

6 600

11 400

18 000

28 800

40 400

58 900

Tap ved salg av verdipapirer

3 000

300

500

400

600

800

1 500

3 600

25 100

Alminnelig inntekt etter særfradrag

435 600

11 600

82 700

145 300

228 800

315 200

453 500

683 100

1 943 800

Bruttoskatt

146 500

1 600

19 400

40 200

69 300

101 900

153 900

250 300

671 300

Fradrag i skatt

4 100

200

5 900

11 500

6 000

2 800

1 400

2 100

5 800

Fastsatt skatt

142 400

1 400

13 500

28 700

63 300

99 000

152 500

248 300

665 500

Antall bosatte 17 år og eldre

4 380 630

432 732

249 483

549 469

670 048

628 320

1 109 844

390 199

350 535

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.

Tabell 2.7 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2021. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 kr eller negativ

1 – 499 999 kr

500 000 – 999 999 kr

1 000 000 – 2 999 999 kr

3 mill. kr og over

Bruttoinntekt1

546 400

541 300

339 000

497 800

590 100

1 481 000

Av dette:

Personinntekt lønn

363 800

453 000

242 000

328 600

332 200

498 300

Ytelser fra folketrygden

79 800

41 000

67 700

110 300

144 700

149 900

Tjenestepensjon

23 100

9 100

13 500

29 100

50 200

71 900

Næringsinntekt i alt

22 400

22 200

9 100

15 500

24 300

91 100

Kapitalinntekter

56 200

15 200

5 800

13 600

37 500

663 700

Av dette:

Renteinntekter

2 000

900

700

1 100

2 800

13 900

Skattepliktig og skattefritt aksjeut bytte

34 600

5 900

1 600

4 300

14 400

469 600

Gevinst ved salg av verdipapirer

11 600

4 700

2 000

4 300

10 600

114 000

Inntektsfradrag

130 800

153 000

96 000

120 900

123 600

185 300

Av dette:

Minstefradrag

90 200

92 100

80 700

96 600

95 600

95 000

Netto reiseutgifter

500

700

400

400

300

300

Pensjonspremie

2 500

3 000

1 700

2 900

2 500

2 100

Foreldrefradrag

2 100

3 000

1 500

2 300

1 400

1 100

Fagforeningskontingent

1 100

1 400

800

1 300

1 100

900

Årets underskudd i næring

1 100

1 100

500

900

1 400

3 600

Tidligere års underskudd

4 600

5 400

1 100

2 200

3 100

23 400

Renteutgifter

21 100

39 900

6 300

8 700

9 200

23 900

Tap ved salg av verdipapirer

3 000

2 500

800

1 500

2 800

19 800

Alminnelig inntekt etter særfradrag

435 600

393 100

242 700

379 700

475 100

1 561 000

Bruttoskatt

146 500

140 000

77 600

124 100

158 100

506 600

Fradrag i skatt

4 100

1 800

4 000

6 200

7 100

7 800

Fastsatt skatt

142 400

138 200

73 600

117 900

151 000

498 800

Antall bosatte 17 år og eldre

4 380 630

1 690 963

1 208 055

510 490

699 650

271 472

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.

Tabell 2.8 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2021. Gjennomsnitt i kroner

I alt

17–24

25–34

35–44

45–54

55–66

67–79

80–

Bruttoinntekt1

546 400

166 300

482 600

638 400

732 200

712 500

480 500

366 500

Av dette:

Personinntekt lønn

363 800

152 000

427 400

536 100

574 300

454 200

48 400

2 000

Ytelser fra folketrygden

79 800

4 400

11 100

18 200

34 100

88 100

266 900

265 100

Tjenestepensjon

23 100

800

900

2 000

3 700

35 300

82 400

68 900

Næringsinntekt i alt

22 400

3 100

15 200

29 400

39 400

34 100

12 800

1 700

Kapitalinntekter

56 200

5 600

26 900

50 700

79 200

99 600

69 300

28 500

Av dette:

Renteinntekter

2 000

1 000

2 000

1 000

1 400

2 500

3 600

3 100

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

34 600

2 100

12 700

29 100

55 000

67 400

39 000

10 100

Gevinst ved salg av verdipapirer

11 600

1 900

8 000

13 200

13 700

17 000

14 100

8 800

Inntektsfradrag

130 800

61 100

132 700

155 000

158 800

147 700

116 900

101 400

Av dette:

Minstefradrag

90 200

54 500

92 600

97 100

99 300

99 100

89 200

85 500

Netto reiseutgifter

500

200

500

700

800

600

0

0

Pensjonspremie

2 500

700

2 700

3 700

4 200

3 400

200

0

Foreldrefradrag

2 100

100

4 200

7 000

1 400

100

0

0

Fagforeningskontingent

1 100

300

1 400

1 600

1 700

1 600

100

0

Årets underskudd i næring

1 100

200

700

1 200

1 600

1 700

1 300

400

Tidligere års underskudd

4 600

300

1 500

2 600

7 700

6 400

7 600

6 100

Renteutgifter

21 100

3 000

22 800

32 100

32 400

23 600

11 600

5 100

Tap ved salg av verdipapirer

3 000

600

3 100

4 200

3 200

4 000

2 800

1 500

Alminnelig inntekt etter særfradrag

435 600

106 000

352 700

494 700

609 800

604 900

389 100

276 100

Bruttoskatt

146 500

31 200

120 600

174 500

213 200

207 300

115 000

77 000

Fradrag i skatt

4 100

1 200

1 000

800

1 000

3 000

14 400

16 500

Fastsatt skatt

142 400

29 900

119 600

173 800

212 200

204 400

100 600

60 500

Antall bosatte 17 år og eldre

4 380 630

525 005

752 854

712 246

742 655

776 907

630 670

240 293

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskaper1. 2021. Mill. kroner

Kommuneskatteligningen

Antall2

798

Naturressursskatt

1 421

Fylkesskatteligningen

Naturressursskatt

251

Statsskatteligningen

Antall med inntektsskatt

140 485

Skattbar inntekt

478 501

Nettoformue

300 937

Nettoinntekt sokkel

471 225

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

365 300

Inntektsskatt

89 401

Formuesskatt

451

Inntektsskatt sokkel (inkludert særskatt)

299 222

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

19 224

Tonnasjeskatt

60

Inntektsskatt finans

17 997

Finansskatt på lønn

2 184

Utlignet skatt

422 968

Fradrag i skatt

I alt

16 258

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

1 167

Fradrag for naturressursskatt3

2 363

Forsknings- og utviklingsfradrag3

3 713

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

3 007

Utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt

6 008

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2021.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt1. Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap3. 2021

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr.

Prosent

Mill. kr.

Prosent

I alt

140 485

100

478 501

100

107 399

100

1 – 4 999

6 221

4

11

0

2

0

5 000 – 9 999

3 372

2

25

0

6

0

10 000 – 19 999

5 674

4

84

0

19

0

20 000 – 49 999

12 108

9

412

0

91

0

50 000 – 99 999

13 281

9

973

0

214

0

100 000 – 199 999

17 053

12

2 488

1

547

1

200 000 – 499 999

26 492

19

8 710

2

1 916

2

500 000 – 999 999

19 398

14

13 924

3

3 064

3

1 000 000 – 1 999 999

15 725

11

22 216

5

4 888

5

2 000 000 – 4 999 999

12 188

9

37 703

8

8 300

8

5 000 000 – 9 999 999

4 343

3

30 074

6

6 624

6

10 000 000 – 19 999 999

2 238

2

30 929

6

6 827

6

20 000 000 – 49 999 999

1 361

1

42 021

9

9 339

9

50 000 000 – 99 999 999

503

0

35 056

7

7 816

7

100 000 000 og over

528

0

253 875

53

57 745

54

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt før kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt, forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2021.

Tabell 2.11 Selskap. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskaper2. 2021. Mill. kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon3

Nettoformue

Skattbar inntekt4

Formuesskatt

Inntektsskatt

Tonnasjeskatt

Grunnrente skatt

Fradrag i skatt5

Sum skatt til staten

I alt

145 014

300 937

478 501

451

107 399

60

19 224

7 213

127 458

Aksjeselskaper6

138 957

0

373 782

0

83 343

0

0

4 183

83 423

Rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19

613

0

317

0

70

60

0

7

129

Selskap hjemmehørende på Svalbard

119

38

520

0

83

0

0

0

83

Verdipapirfond

99

0

5 341

0

1 175

0

0

613

1 175

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskaper

119

128 890

18 175

193

4 544

0

0

13

4 982

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

2 058

80 177

2 413

120

531

0

0

10

651

Kraftforetak

364

1 412

52 709

2

11 596

0

19 224

2 378

30 822

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

1 121

90 419

3 642

136

855

0

0

6

991

Utenlandske aksjeselskaper og forsikringsselskaper

1 564

1

21 603

0

5 202

0

0

3

5 202

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt.

5 Fradrag for naturressursskatt (2 363 mill. kroner), kreditfradrag (1 167 mill. kroner), forsknings- og utviklingsfradrag (3 713 mill. kroner).

6 Omfatter aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2021.

Tabell 2.12 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven. Antall selskap, inntekt og utlignet skatt. 2021. Mill. kroner

Antall

Oljeutvinnings- og rørledningsselskap

Netto inntekt sokkel

22

471 225

Skatt inntekt sokkel

22

103 670

Særskatteinntekt

20

365 300

Særskatt sokkel

20

204 568

Sum skatt sokkel1

22

299 222

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på (3 007) mill. kroner og utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt på (6 008) mill. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2021.

Til forsiden