Prop. 1 LS (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 Skatter og avgifter 2024

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om oppheving av lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endring i merverdiavgiftsloven

 • lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • lov om endringer i lov om endringer i skatteloven

og

 • vedtak om endring i stortingsvedtak 13. desember 2022 nr. 2205 om særavgifter for 2023

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2024 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2024

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2024

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for 2024

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2024

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for 2024

 • stortingsvedtak om særavgifter for 2024

 • stortingsvedtak om tollavgift for 2024

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om oppheving av lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endring i merverdiavgiftsloven

 • lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • lov om endringer i lov om endringer i skatteloven

og

 • vedtak om endring i stortingsvedtak 13. desember 2022 nr. 2205 om særavgifter for 2023

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2024 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2024

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2024

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for 2024

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2024

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for 2024

 • stortingsvedtak om særavgifter for 2024

 • stortingsvedtak om tollavgift for 2024

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden