Prop. 1 LS (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 Skatter og avgifter 2024

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav b skal lyde:

  • b. overgangsstønad etter folketrygdloven kapittel 17 A,

§ 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav g og ny bokstav h skal lyde:

  • g. overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-5,

  • h. omstillingsstønad etter folketrygdloven kapittel 17.

§ 23-10 tredje ledd skal lyde:

Tilskottet skal minst dekke utgiftene til ytelsene etter § 3-22, § 7-2 annet ledd, § 10-6, § 12-13 tredje ledd, §§ 14-17, 17-10, 17-15, kapitlene 6 og 15 og til tilbakebetaling etter barnelova § 80.

II

Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.

Til forsiden