Prop. 12 L (2021–2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Mange av gebyrene betales av vanskeligstilte grupper, og brukerne bør ikke betale høyere gebyrer for offentlige tjenester enn selvkost. I Prop. 10 L (2015–2016) endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) punkt 1 i.f. og punkt 5 i.f. ble det varslet at departementet ville foreta en nærmere vurdering av gebyrene, og eventuelt komme tilbake til Stortinget med forslag om reduksjoner. Det vises også til den nærmere gjennomgangen av høringsinstansenes innspill i den nevnte lovproposisjonens punkt 5. Departementet har tidligere foretatt etterfølgende nedjusteringer av gebyrer, jf. Prop. 9 L (2018–2019) Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) og Prop. 34 L (2020–2021) Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer).