Prop. 12 L (2021–2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

I

I lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr gjøres følgende endringer:

§ 7 første ledd første punktum skal lyde:

For behandling av en sak ved forliksrådet betales 1,1 ganger rettsgebyret selv om forliksklagen senere blir trukket tilbake eller avvist.

§ 14 første ledd første punktum skal lyde:

For begjæring om utlegg betales 1,21 ganger rettsgebyret.

§ 14 fjerde ledd skal lyde:

Ved begjæring om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 betales 2,1 ganger rettsgebyret og i tillegg rettsgebyret når tvangsdekning blir gjennomført. Ved begjæring om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 avsnitt III Tvangsdekning i pengekrav betales likevel 0,4 ganger rettsgebyret.

§ 16 første ledd nr. 1 første punktum skal lyde:

For konkursbo som åpnes av tingretten betales 4,35 ganger rettsgebyret.

§ 18 annet ledd første punktum skal lyde:

Blir et dødsbo innstilt eller tilbakelevert, betales halvparten av fullt gebyr.

§ 18 annet ledd nytt fjerde og femte punktum skal lyde:

Blir et tvangsoppløsningsbo innstilt eller tilbakelevert, betales 2,75 ganger rettsgebyret. Blir et konkursbo innstilt eller tilbakelevert, betales 4 ganger rettsgebyret.

§ 25 første ledd annet og tredje punktum skal lyde:

For forkynnelse av betalingsoppfordring etter konkursloven 8 juni 1984 nr. 58 § 63 betales likevel 0,4 ganger rettsgebyret. For forkynnelse ved stevnevitne i andre tilfelle enn nevnt i første, jfr. annet punktum, betales halvparten av rettsgebyret.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2022.