Prop. 12 L (2021–2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer) i samsvar med et vedlagt forslag.