Prop. 12 L (2021–2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Til innholdsfortegnelse

3 Gebyrreduksjoner

3.1 Nedjustering av gebyret for forliksklage

Etter rettsgebyrloven § 7 første ledd betales i dag 1,15 R (1 406 kroner i 2022) for behandling av sak i forliksrådet, og gebyret påløper selv om saken senere blir trukket eller avvist. Trekkes forliksklagen før pålegg om tilsvar eller innkalling er sendt innklagede, påløper imidlertid ikke gebyr, jf. annet ledd. Er gebyr allerede betalt, tilbakebetales dette. Det påløper ikke gebyr dersom en forliksklage blir avvist på grunn av manglende gebyrbetaling.

Selvkostberegningene til Politidirektoratet følger av tabell 3.1.

Tabell 3.1 Forliksklage

Ressursbruk

Lønn

1204

IKT-systemer

92

Porto, papir, faglitteratur

57

Utvikle nye digitale løsninger

6

Totalt

1359

Basert på beregningene fra Politidirektoratet legges det til grunn at gjeldende gebyr er høyere enn kostnaden forliksrådene har ved behandlingen av sakene.

Departementet foreslår derfor at gebyret i rettsgebyrloven § 7 første ledd reduseres til 1,1 R (1 345 kroner i 2022).

3.2 Nedjustering av gebyret for utleggsbegjæring

Etter rettsgebyrloven § 14 første ledd betales i dag 1,25 R (1 528 kroner i 2022) for begjæring om utlegg.

Politidirektoratet har beregnet kostnadene for behandlingen av utleggsforretningene i politiet i 2022 til 1 251 kroner. Selvkostberegningene fremgår av tabell 3.2.

Tabell 3.2 Utleggsbegjæring i politiet

Ressursbruk

Lønn

214

IKT-systemer

92

Porto og papir

52

Sideutgifter

12

Utvikle nye digitale løsninger

6

Klagebehandling

875

Totalt

1251

Domstoladministrasjonen har beregnet kostnadene for behandlingen av utleggsforretningene i domstolene i 2022 til 1 518 kroner. Selvkostberegningene fremgår av tabell 3.3.

Tabell 3.3 Utleggsbegjæring i domstolene

Ressursbruk

Timer

Timepris

Totalt

Dommere

0,75

935

701

Saksbehandler

1

374

374

Drift (påslag per time)

1,75

184

322

IKT-systemer (påslag per time)

1,75

69

121

Totalt

1518

Gjeldende gebyr på 1,25 R (1 528 kroner i 2022) er betydelig høyere enn kostnaden politiet har ved å behandle disse sakene.

Departementet foreslår derfor at gebyret i rettsgebyrloven § 14 første ledd for begjæring av utlegg reduseres til 1,21 R (1 479 kroner i 2022).

Gebyret for utlegg vil derved bli lavere enn selvkost i domstolene, mens gebyret i politiet vil fortsatt være overpriset. Politidirektoratet arbeider i tillegg med å gjøre saksbehandlingen i politiet mer effektiv, blant annet gjennom IT-prosjekter, og departementet vil følge utviklingen av selvkost for å levere tjenesten fremover.

3.3 Nedjustering av gebyret ved tvangsdekning i pengekrav

Etter rettsgebyrloven § 14 fjerde ledd betales i dag 2,1 R ved begjæring om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 og i tillegg rettsgebyret når tvangsdekning blir gjennomført, noe som totalt gir et gebyr på 3,1 R (3 791 kroner i 2022).

Politidirektoratet har beregnet selvkost til 527 kroner i 2022 for tvangsdekning i pengekrav, såkalt anvisning til innkreving, etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 avsnitt III. Selvkostberegningene fremgår av tabell 3.4.

Tabell 3.4 Tvangsdekning i pengekrav

Ressursbruk

Lønn

331

IKT-systemer

92

Porto og papir

104

Totalt

527

Typiske saker om tvangsdekning i pengekrav etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 avsnitt III er realisering av utleggspant som namsmannen har tatt i innestående på bankkonto. Basert på beregningene fra Politidirektoratet legges det til grunn at gjeldende gebyr er betydelig høyere enn kostnaden namsmannen har ved behandlingen av disse sakene.

Departementet foreslår derfor at gebyret i rettsgebyrloven § 14 fjerde ledd ved begjæring om tvangsdekning (innregistrering) etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 avsnitt III Tvangsdekning i pengekrav reduseres fra 2,1 R til 0,4 R, samt at tilleggsgebyret for gjennomføring fjernes. Det gir totalt en reduksjon av gebyret fra 3,1 R til 0,4 R (489 kroner i 2022). Gebyret i rettsgebyrloven § 14 fjerde ledd for øvrig tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 forblir uendret.

3.4 Nedjustering av gebyret for forkynnelse av konkursvarsel

Etter rettsgebyrloven § 25 første ledd annet punktum betales 0,5 R (611 kroner i 2022) for forkynnelse av betalingsoppfordring etter konkursloven 8 juni 1984 nr. 58 § 63.

Politidirektoratet har beregnet kostnadene for forkynnelse av konkursvarsel i politiet til 507 kroner i 2022. Selvkostberegningene fremgår av tabell 3.5.

Tabell 3.5 Forkynnelse av konkursvarsel

Ressursbruk

Lønn

389

IKT-systemer

92

Porto og papir

26

Totalt

507

Basert på beregningene fra Politidirektoratet legges det til grunn at gjeldende gebyr er høyere enn kostnaden politiet har ved behandlingen av sakene.

Departementet foreslår derfor at gebyret for konkursvarsler i rettsgebyrloven § 25 første ledd annet punktum reduseres til 0,4 R (489 kroner i 2022).

3.5 Nedjustering av gebyrer for konkurs og tvangsoppløsning av selskaper

Etter konkursloven § 60 kan en skyldners bo tas under rettens behandling som konkursbo etter begjæring fra en kreditor eller skyldneren selv, dersom retten finner at skyldneren er insolvent, jf. konkursloven § 61. Rettsgebyrloven § 16 første ledd nr. 1 bestemmer at det ved konkursåpning påløper et rettsgebyr på 25 R (30 575 kroner i 2022). Avsluttes bobehandlingen med rettens avgjørelse om innstilling eller tilbakelevering i medhold av konkursloven § 135 eller § 136, følger det av rettsgebyrloven § 18 annet ledd at rettsgebyret reduseres til halvparten av fullt gebyr.

Etter aksjeloven § 16-15 kan retten beslutte selskapet oppløst dersom ett eller flere av de alternative vilkårene i bestemmelsens første ledd nr. 1-4 er oppfylt. Det følger av aksjeloven § 16-17 annet ledd annet punktum at rettens kjennelse om tvangsoppløsning har virkning som kjennelse om konkursåpning etter konkursloven, og etter aksjeloven § 16-18 første ledd skal avviklingen gjennomføres etter konkurslovens og dekningslovens regler. Tilsvarende gjelder ved dom som går ut på oppløsning av et selskap etter krav fra en aksjeeier etter aksjeloven § 16-19, jf. bestemmelsens tredje ledd. I begge disse tilfellene påløper dermed gebyr som ved konkursbehandling nevnt i avsnittet over. Tilsvarende gjelder ved tvangsoppløsning etter allmennaksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19 og samvirkelova §§ 141 til 144.

Selvkostberegningene til Domstoladministrasjonen fremgår av tabell 3.6, 3.7 og 3.8.

Tabell 3.6 Konkursbo og tvangsoppløsning (selskaper mv.) utloddes

Ressursbruk

Timer

Timepris

Totalt

Dommere

3,24

935

3029

Saksbehandlere

2,39

374

894

Drift (påslag per time)

5,63

184

1036

IKT-systemer (påslag per time)

5,63

69

388

Totalt

5347

Tabell 3.7 Konkursbo innstilles

Ressursbruk

Timer

Timepris

Totalt

Dommere

2,99

935

2796

Saksbehandlere

2,14

374

800

Drift (påslag per time)

5,13

184

944

IKT-systemer (påslag per time)

5,13

69

354

Totalt

4894

Tabell 3.8 Tvangsoppløsning (selskaper mv.) innstilles

Ressursbruk

Timer

Timepris

Totalt

Dommere

1,80

935

1683

Saksbehandlere

2,00

374

748

Drift (påslag per time)

3,80

184

699

IKT-systemer (påslag per time)

3,80

69

262

Totalt

3392

I saker med konkurskarantene, omstøtelser og tvister vil det bli et tillegg i tidsbruken. I nær fire prosent av konkurssakene oppstår krav om konkurskarantene og i omtrent tre prosent av sakene oppstår omstøtelser eller tvister. Dette er vektet inn i tidsestimatene i tabellene 3.6 og 3.7 ovenfor.

Basert på beregningene fra Domstoladministrasjonen legges det til grunn at gjeldende gebyrer er betydelig høyere enn kostnaden domstolene har ved behandlingen av disse sakene.

Departementet foreslår derfor endringer i rettsgebyrloven § 16 første ledd nr. 1 slik at gebyret reduseres til 4,35 R (5 320 kroner i 2022) for åpning av konkursbo. Endringene vil få anvendelse også ved tvangsoppløsning etter konkurslovens regler med hjemmel i aksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19, allmennaksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19 og samvirkelova §§ 141 til 144.

Det foreslås videre endringer i rettsgebyrloven § 18 annet ledd slik at gebyret for konkursbo som innstilles eller tilbakeleveres loddeierne reduseres til 4 R (4 892 kroner i 2022). Gebyret som gjelder tvangsoppløsning som nevnt ovenfor, og som innstilles eller tilbakeleveres loddeierne, reduseres til 2,75 R (3 363 kroner i 2022).

For tvangsavvikling etter konkurslovens regler med hjemmel i aksjeloven § 16-14, jf. § 16-18, allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18 og samvirkelova § 140, jf. § 144 gjelder særlige regler, jf. rettsgebyrloven § 16 første ledd nr. 1 og § 18 annet ledd tredje punktum.