Prop. 12 L (2021–2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Basert på beregninger fra Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen antas reduksjonene i gebyrene som nevnt ovenfor under punkt 3 å gi en årlig reduksjon i inntektene til statskassen på totalt 128,8 mill. kroner påløpt, hvorav 97,5 mill. kroner bokført i 2022. Dette fordeler seg med 125,8 mill. kroner påløpt og 94,5 mill. kroner bokført under Justis- og beredskapsdepartementet og 3 mill. kroner påløpt og bokført under Finansdepartementet. Vurderingene bygger på et anslag av antallet fremtidige saker basert på saksinngangen i 2019.