Prop. 12 L (2021–2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til endringer i rettsgebyrloven

Til § 7

Første ledd gjelder gebyr for forliksklage. Gebyret for behandling av en sak i forliksrådet er i dag høyere enn selvkost, og reduseres fra 1,15 R til 1,1 R.

Til § 14

Første ledd gjelder gebyr for utleggsbegjæring. Gebyret reduseres fra 1,25 R til 1,21 R for å komme nærmere selvkost for å levere tjenesten. Fjerde ledd gjelder gebyr ved begjæring om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10. Gebyr ved tvangsdekning i pengekrav, såkalt anvisning til innkreving, etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 avsnitt III reduseres til 0,4 ganger rettsgebyret, tilsvarende selvkost, jf. nytt annet punktum. Gebyret skal betales ved begjæring om tvangsdekning, og gjennomføringsgebyret fjernes. Gebyret for øvrig tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 etter første punktum forblir uendret, og vil fortsatt bestå av et inngangsgebyr og et gjennomføringsgebyr.

Til § 16

Første ledd nr. 1 gjelder gebyr for bobehandling. Gebyrene for konkursbo og for tvangsoppløsning av selskaper etter aksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19, allmennaksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19 og samvirkelova §§ 141 til 144 som åpnes av tingretten, er i dag høyere enn selvkost og gebyrene nedjusteres fra 25 R til 4,35 R. Det følger av aksjeloven og allmennaksjeloven § 16-17 annet ledd annet punktum, § 16-18 første ledd og § 16-19 tredje ledd og samvirkelova § 143 annet ledd annet punktum og § 144 første ledd at det påløper gebyr som ved konkursbehandling.

Gebyret for tvangsavvikling etter aksjeloven § 16-14, jf. § 16-18, allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18 og samvirkelova § 140, jf. § 144 som åpnes av tingretten forblir uendret, jf. § 16 første ledd nr. 1 fjerde punktum.

Til § 18

Annet ledd gjelder gebyr dersom et dødsbo, felleseiebo eller konkursbo blir innstilt eller tilbakelevert loddeierne. Gebyret som gjelder tvangsoppløsning av selskaper etter aksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19, allmennaksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19 og samvirkelova §§ 141 til 144 har lavere selvkost enn konkursbo, og gebyret skilles ut og nedjusteres i nytt fjerde punktum til 2,75 R. Gebyret som gjelder konkursbo er også over selvkost, og nedjusteres til 4 R i nytt femte punktum.

Til § 25

Gebyret for forkynnelse av konkursvarsel etter rettsgebyrloven § 25 første ledd annet punktum er i dag over selvkost, og reduseres fra 0,5 R til 0,4 R. Dagens gebyr på 0,5 R forblir uendret for forkynnelse ved stevnevitne i andre tilfelle enn nevnt i rettsgebyrloven § 25 første ledd første, jf. annet punktum.