Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2016

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Norges Bank gjennomfører forvaltningsoppdraget på en mest mulig kostnadseffektiv måte

Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2016 tyder på at forvaltningskostnadene for SPU er lave, målt i forhold til forvaltningskapital, sammenlignet med andre store fond.

Om CEM-rapporten

Rapporten CEM utarbeider for Finansdepartementet er basert på sammenligninger med andre fond som også kjøper tjenester fra CEM. Datagrunnlaget er årlig egenrapportering fra fondene. Analyser basert på årlige gjennomsnittstall kan i noen tilfeller medføre avvik fra rapporteringen til Norges Bank og Finansdepartementet, som tar utgangspunkt i månedsdata. Den siste publiserte CEM-rapporten inneholder analyser for tiårsperioden 2007-2016.

For SPU er det satt sammen en sammenligningsgruppe som består av de største fondene innen ulike regioner i CEMs datagrunnlag: fem amerikanske fond, tre kanadiske fond, fem europeiske fond og tre asiatisk-oseaniske fond. Den typiske gjennomsnittlige markedsverdien blant fondene i sammenligningsgruppen (medianen) var 138 mrd. euro i 2016. SPUs gjennomsnittlige markedsverdi i 2016 var 776 mrd. euro.

I CEM-rapporten sammenlignes kostnadene for forvaltningen av SPU med kostnadene for forvaltningen av fondene i sammenligningsgruppen. Rapporten inneholder også sammenligninger av netto verdiskaping, slik CEM definerer denne, og sammenligninger av avkastning.

Fondene i sammenligningsgruppen har generelt ulik aktivafordeling, valutafordeling, geografisk fordeling, formål og muligheter til å avvike fra sine referanseindekser. Slike forskjeller medfører at kostnader og avkastning varierer mellom fondene, noe også CEM påpeker. Forskjellene vanskeliggjør i noen grad sammenligninger av fondene. Blant annet er en stor andel av fondene som inngår i sammenligningsgruppen pensjonsfond. Mange pensjonsfond søker å tilpasse investeringene til pensjonsforpliktelsene for å redusere samlet risiko. Disse fondene har dermed andre formål med investeringene ut over å oppnå høyest mulig avkastning over tid.

I det videre gis en kort gjennomgang av hovedpunktene i CEM-rapporten for 2016.

Forvaltningskostnader i 2016

CEM-rapporten viser at Norges Banks forvaltningskostnader for SPU i 2016 var 0,053 pst. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Den typiske forvaltningskostnaden (mediankostnaden) i sammenligningsgruppen var 0,414 pst. av kapitalen i 2016.

Forvaltningskostnadene reflekterer i stor grad fondenes aktivafordeling, som for SPU er et resultat av den valgte investeringsstrategien for fondet. Fondene som inngår i sammenligningsgruppen har i gjennomsnitt en lavere allokering til aksjer og obligasjoner og en betydelig høyere allokering til unoterte aktiva, enn SPU. Unoterte aktiva har høyere kostnader. Slike sammenligninger gir derfor ikke et fullgodt bilde av om Norges Banks forvaltning er kostnadseffektiv.

CEM har derfor utarbeidet en kostnadsreferanse basert på aktivafordelingen til SPU. Kostnadsreferansen indikerer hvilke kostnader fondene i sammenligningsgruppen ville hatt med SPUs aktivafordeling. Analysen viser at de faktiske forvaltningskostnadene i SPU i 2016 var 0,133 prosentenheter lavere enn kostnadsreferansen. Dette skyldes i hovedsak at Norges Bank har valgt mer intern forvaltning enn fondene i sammenligningsgruppen. Intern forvaltning koster generelt mindre enn ekstern forvaltning. Norges Bank betaler også mindre for den interne forvaltningen enn fondene i sammenligningsgruppen, målt i forhold til forvaltningskapital.

I perioden 2007-2016 utgjorde årlige forvaltningskostnader i gjennomsnitt 0,06 pst. av forvaltningskapitalen i SPU, se fondsmeldingen for 2016.

Avkastning i perioden 2007-2016

Finansdepartementet har fastsatt en referanseindeks for SPU. CEMs analyser viser at gjennomsnittlig årlig avkastning av referanseindeksen til SPU i tiårsperioden frem til og med 2016 var 5,2 pst., målt i fondets valutakurv. Det er lavere enn den typiske referanseindeksavkastningen (medianen) i sammenligningsgruppen som i perioden har vært 5,9 pst., målt i samme valutakurv.

Innenfor rammene i mandatet fra Finansdepartementet kan Norges Bank avvike noe fra referanseindeksen for fondet. CEMs analyser viser at gjennomsnittlig årlig avkastning av de faktiske investeringene i SPU i tiårsperioden frem til og med 2016 var 5,2 pst., målt i fondets valutakurv. Det er lavere enn den typiske avkastningen (medianen) i sammenligningsgruppen som i perioden har vært 6,0 pst., målt i samme valutakurv.

CEMs anslag for netto verdiskaping i SPU 2007-2016

CEM anslår netto verdiskaping i forvaltningen SPU (beregnet som netto avkastning av SPU fratrukket avkastningen av referanseindeksen) til 0,0 prosentenheter i gjennomsnitt per år for tiårsperioden frem til og med 2016. Dette er 0,1 prosentenheter lavere enn medianen i sammenligningsgruppen.

Finansdepartementet rapporterer brutto meravkastning i SPU, dvs. meravkastning før kostnader. Brutto årlig meravkastning i SPU har i gjennomsnitt vært 0,06 prosentenheter i tiårsperioden frem til og med 2016. Brutto meravkastning sammenligner brutto avkastning av aksje- og obligasjonsinvesteringene i SPU med referanseindeksen for fondets aksje- og obligasjonsporteføljer. Historisk har brutto meravkastning vist seg å være et godt mål på netto verdiskaping i forvaltningen av SPU, se omtale i fondsmeldingen for 2015.

CEM-rapporten for 2016