11 Referanser og litteratur

Byfuglien, Jan og Svein Holm (1988) Inndeling av arbeidsmarkedsregioner 1988. SSB Interne notater.

Cappelen, Ådne, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm og Nils Martin Stølen (2013) Forecasting demand and supply of labour by education. SSB Rapporter 48/2013

Carling, Jørgen (1999). Sentraliseringstendenser i innenlandsk flytting mellom økonomiske regioner. SSB-notat 67/1999.

Dapi, Bjørn, Hege Marie Gjefsen, Victoria Sparrman og Nils Martin Stølen (2016) Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition. SSB Rapporter 2016/31

Eurostat (2017) Regional Yearbook 2017

Farner Rogne, Adrian og Astri Syse (2017) Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. SSB Rapporter 2017/32

Finans Norge (2017) Uten banken stopper Norge. Bankutlån til norsk næringsliv 2010–2016.

Haugen Ordemann, Adrian (2017) Monitor for sekundærflytting. Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014. SSB Rapporter 2017/18

Jakobsen, E., Gotaas, E., Grünfeld, L., Jordell, H., & Røtnes, R. (2015) Faglige begrunnelser for næringsrettede virkemidler rettet mot distriktene. Oslo: Menon.

Johansen, S., Bjørnsen, M., Hagen, K.-E., & Juvkam, D. (2006) Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006. Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) Regionale utviklingstrekk 2016. Rapport

Kravdal, Øystein; Alver, Kari; Bævre, Kåre; Kinge, Jonas Minet; Meisfjord, Jørgen Rajan; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna & Strand, Bjørn Heine (2015) ”How much of the variation in mortality across Norwegian municipalities is explained by the socio-demographic characteristics of the population?” i Health and Place.

Meld. St. 1 (2017–2018) Nasjonalbudsjettet 2018

Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt

Meld. St. 2 (2016–2017) Revidert nasjonalbudsjett 2017

Meld. St. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017

Menon (2017) Hvem finansierer Norge?

Mønnesland, J., Lian, J. I., Hagen, K.-E., Juvkam, D., & Kann, F. (2002) Distriktspolitisk avgrensning - Evaluering av geografisk virkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift. Oslo: NIBR og TØI.

Miljødirektoratet (2015) Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold

NAV (2017) Arbeid og velferd. 3-2017, Stadig færre på Trygd?

NAV (2017) Arbeid og velferd. 3-2017, Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?

NAV (2017) Utviklingen i uføretrygd per september 2017, statistikknotat

NAV (2017) Bedriftsundersøkelsen 2017

NCCS (2015) Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. NCCS report no. 2/2015.

NHO (2016) Kompetansebarometer 2016

Nordregio (2016) State of the Nordic Region 2016

NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet.

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

OECD (2012) Promoting growth in all regions

Reve, T. og Sasson, A. (2012) Et kunnskapsbasert Norge.

SSB (2013) «Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2010: Verdiskapingen i Oslo og Rogaland på topp» i Økonomiske analyser 2/2013

SSB (2015) Fylkesfordelt nasjonalregnskap - ofte stilte spørsmål

SSB (2017) Skog, fjell og vidde dominerer, https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/skog-fjell-og-vidde-dominerer

SSB (2017) Innvandrere i Norge 2017, Statistiske analyser 155

SSB (2017) Oslo har høyest bruttoprodukt per syssel­satt

SSB (2004) Samfunnsspeilet. Nr 1, 2004

SSB (2017) Samfunnsspeilet. Nr 3, 2017

SSB (2015) Økonomiske analyser 4/2015

SSB (2008) Samfunnsspeilet. Nr. 5-6, 2008

SSB (2017) Økonomiske analyser. 4/2017

SSB (2017) Åtte år med nedgang i sysselsettings­prosenten

SSB (2017) Færre unge har deltidsjobb

Stambøl, Lasse Sigbjørn (2013). Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn. SSB Rapporter 46/2013

Sørlie, Kjetil (2004). Regionale trender. NIBR-rapport 2004:2.

Sørlie, Kjetil (2006) Bosettingspreferanser, flytte­motiver og flytteprosesser. Status og perspektiver omkring den regionale befolkningsutviklingen i Norge. Notat til Kommunal- og regionaldepartementet, 16.2.2006.

Thorsdalen, Bjørn (2014) Monitor for sekundær­flytting. Sekundærflytting blant personer med flyktninge­bakgrunn bosatt i Norge i 2003-2012. SSB Rapporter 2014/21

Til dokumentets forside