11 Referanser og litteratur

Byfuglien, Jan og Svein Holm (1988) Inndeling av arbeidsmarkedsregioner 1988 . SSB Interne notater.

Cappelen, Ådne, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm og Nils Martin Stølen (2013) Forecasting demand and supply of labour by education . SSB Rapporter 48/2013

Carling, Jørgen (1999). Sentraliseringstendenser i innenlandsk flytting mellom økonomiske regioner . SSB-notat 67/1999.

Dapi, Bjørn, Hege Marie Gjefsen, Victoria Sparrman og Nils Martin Stølen (2016) Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition . SSB Rapporter 2016/31

Eurostat (2017) Regional Yearbook 2017

Farner Rogne, Adrian og Astri Syse (2017) Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse . SSB Rapporter 2017/32

Finans Norge (2017) Uten banken stopper Norge. Bankutlån til norsk næringsliv 2010–2016 .

Haugen Ordemann, Adrian (2017) Monitor for sekundærflytting. Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014 . SSB Rapporter 2017/18

Jakobsen, E., Gotaas, E., Grünfeld, L., Jordell, H., & Røtnes, R. (2015) Faglige begrunnelser for næringsrettede virkemidler rettet mot distriktene . Oslo: Menon.

Johansen, S., Bjørnsen, M., Hagen, K.-E., & Juvkam, D. (2006) Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006 . Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) Regionale utviklingstrekk 2016 . Rapport

Kravdal, Øystein; Alver, Kari; Bævre, Kåre; Kinge, Jonas Minet; Meisfjord, Jørgen Rajan; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna & Strand, Bjørn Heine (2015) ”How much of the variation in mortality across Norwegian municipalities is explained by the socio-demographic characteristics of the population?” i Health and Place .

Meld. St. 1 (2017–2018) Nasjonalbudsjettet 2018

Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt

Meld. St. 2 (2016–2017) Revidert nasjonalbudsjett 2017

Meld. St. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017

Menon (2017) Hvem finansierer Norge?

Mønnesland, J., Lian, J. I., Hagen, K.-E., Juvkam, D., & Kann, F. (2002) Distriktspolitisk avgrensning - Evaluering av geografisk virkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift . Oslo: NIBR og TØI.

Miljødirektoratet (2015) Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold

NAV (2017) Arbeid og velferd. 3-2017, Stadig færre på Trygd?

NAV (2017) Arbeid og velferd. 3-2017, Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?

NAV (2017) Utviklingen i uføretrygd per september 2017 , statistikknotat

NAV (2017) Bedriftsundersøkelsen 2017

NCCS (2015) Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. NCCS report no. 2/2015.

NHO (2016) Kompetansebarometer 2016

Nordregio (2016) State of the Nordic Region 2016

NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet.

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

OECD (2012) Promoting growth in all regions

Reve, T. og Sasson, A. (2012) Et kunnskapsbasert Norge.

SSB (2013) «Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2010: Verdiskapingen i Oslo og Rogaland på topp» i Økonomiske analyser 2/2013

SSB (2015) Fylkesfordelt nasjonalregnskap - ofte stilte spørsmål

SSB (2017) Skog, fjell og vidde dominerer , https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/skog-fjell-og-vidde-dominerer

SSB (2017) Innvandrere i Norge 2017, Statistiske analyser 155

SSB (2017) Oslo har høyest bruttoprodukt per syssel­satt

SSB (2004) Samfunnsspeilet. Nr 1, 2004

SSB (2017) Samfunnsspeilet. Nr 3, 2017

SSB (2015) Økonomiske analyser 4/2015

SSB (2008) Samfunnsspeilet. Nr. 5-6, 2008

SSB (2017) Økonomiske analyser. 4/2017

SSB (2017) Åtte år med nedgang i sysselsettings­prosenten

SSB (2017) Færre unge har deltidsjobb

Stambøl, Lasse Sigbjørn (2013). Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn . SSB Rapporter 46/2013

Sørlie, Kjetil (2004). Regionale trender . NIBR-rapport 2004:2.

Sørlie, Kjetil (2006) Bosettingspreferanser, flytte­motiver og flytteprosesser. Status og perspektiver omkring den regionale befolkningsutviklingen i Norge . Notat til Kommunal- og regionaldepartementet, 16.2.2006.

Thorsdalen, Bjørn (2014) Monitor for sekundær­flytting. Sekundærflytting blant personer med flyktninge­bakgrunn bosatt i Norge i 2003-2012 . SSB Rapporter 2014/21

Til dokumentets forside