Regionale utviklingstrekk 2018

Regionale utviklingstrekk er en fagrapport utarbeidet av KMD som inneholder oversikter over samfunnsutviklingstrekk som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene.

Les dokumentet

Rapporten publiseres annethvert år, og analyserer utviklingen over tid i ulike deler av landet. Helt nytt i årets utgave er korte, fylkesvise oppsummeringer der vi presenterer nøkkeltall for fylkene sammenlignet med landsgjennomsnittet. Her benyttes den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 2020 for å gi et helhetlig perspektiv på samfunnsutviklingen i de nye fylkene. Analysene er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig statistikk og er presentert både med omtale og grafiske fremstillinger i figurer og kart.

Rapporten viser blant annet at alle fylkene har hatt vekst i verdiskaping og sysselsetting de siste årene. Oljeprisfallet i 2014 ga økende arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet, men den registrerte ledigheten gikk ned i alle fylker i 2017, og nedgangen var aller størst i Rogaland.

Etter en periode med svært høy befolkningsvekst, er veksten i landet nå redusert. Svakere vekst skyldes i hovedsak redusert innvandring, men et lavt fødselsoverskudd bidro også til at veksten i 2017 ble den laveste siden 2005. Alle fylkene har hatt vekst i folketallet i perioden 2008-2018. Eldreandelen øker også i hele befolkningen, men eldrebølgen vil særlig prege de minst sentrale delene av landet.

Figurer og tabeller fra rapporten:

Figurer

Figur 4.1 Antall og andel sysselsatte (15-74 år) i Norge, 2007–2016 (Excel-fil)
Figur 4.2 Sysselsettingsandeler i Europa, 2016 (blant befolkningen 15–64 år) (Excel-fil)
Figur 4.4 Sysselsettingsandel, 2016. Gjennomsnitt for hvert fylke, og minimum og maksimum, øvre og nedre grense for normalvariasjon for kommunene i hvert fylke (Excel-fil)
Figur 4.6 Sysselsettingsandel (15-74 år), etter fylke (Excel-fil)
Figur 4.7 Sysselsettingsandel (15-74 år), etter fylke. 2015 og 2016 (Excel-fil)
Figur 4.8 Sysselsettingsandel i 2014, samt endring i sysselsettingsandel 2008-2014, etter alder og fylke (Excel-fil)
Figur 4.9 Sysselsettingsandel i 2016, samt endring i sysselsettingsandel 2015-2016, etter alder og fylke. Prosent og endring i prosentpoeng (Excel-fil)
Figur 4.10 Sysselsettingsandel, etter kjønn og fylke. 2015 og 2016 (Excel-fil)
Figur 4.11 Registrert arbeidsledighet og AKU-ledighet 2008-2016, Norge (Excel-fil)
Figur 4.13 Virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med annen eller lavere formell kompetanse enn man søkte etter, etter fylke - Januar-mars 2017 (Excel-fil)
Figur 4.14 Personer utenfor arbeidsstyrken etter arbeidsønske og situasjon. 2017. Antall personer per 1000 personer.
Figur 4.15 Strømmer i arbeidsmarkedet – fra status som sysselsatt, kvartalsvis 2008-2017, 1000 personer (Excel-fil)
Figur 4.16 Strømmer i arbeidsmarkedet – fra status som utenfor arbeidsstyrken, kvartalsvis 2008-2017,1000 personer (Excel-fil)
Figur 4.17 Strømmer i arbeidsmarkedet – fra status som arbeidsledig, kvartalsvis 2008-2017, 1000 personer (Excel-fil)
Figur 4.18 Andel av befolkningen 25-64 år med høyere utdanning i regioner i utvalgte land, 2016. NUTS 2 (Excel-fil)
Figur 4.19 Andel av befolkningen (16 år og over) med høyere utdanning, etter fylke (Excel-fil)
Figur 4.20 Andel av befolkningen (16 år og over) med høyere utdanning, 2016. Gjennomsnitt for fylket, og minimum og maksimum for kommunene i hvert fylke (Excel-fil)
Figur 4.21 Sysselsettingsandeler av befolkningen (20-66 år) etter utdanningsnivå og fylke, 2016 (Excel-fil)
Figur 4.22 Andel av befolkningen 25-29 år som har grunnskole, videregående, eller høyere utdanning, etter fylke, 2006 og 2016 (Excel-fil)
Figur 4.23 Andel av befolkningen 25-29 år som har videregående utdanning eller høyere utdanning, etter fylke og kjønn, 2016 (Excel-fil)
Figur 4.24 Andel sysselsatte (15-74 år) som har grunnskole, videregående, eller høyere utdanning, etter fylke, 2006 og 2016 (Excel-fil)

Figur 6.1 Befolkningsvekst i Norge 1817–2017. Antall personer og prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.3 Befolkningsvekst etter fylke, 2000–2017. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.4 Befolkningsvekst etter sentralitet, 2000-2017. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.6 Befolkningsvekst 1.1.2013–1.1.2018. Gjennomsnitt for hvert fylke, og minimum og maksimum for kommunene i hvert fylke. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.7 Befolkningsutvikling etter fylke og vekstkomponent 1.1.2013-1.1.2018. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.8 Befolkningsutvikling etter sentralitet og vekstkomponent 1.1.2013-1.1.2018. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.9 Nettoinnvandring etter sentralitet, 2000-2017. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.10 Nettoinnvandring til Norge etter personens statsborgerskap, 2012-2017. Utvalgte statsborgerskap sortert etter nettoinnvandring 2017 (Excel-fil)
Figur 6.12 Årlig netto innenlandsk flytting etter sentralitet, 2000-2017 (Excel-fil)
Figur 6.13 Inn- og utflytting for perioden 2012-2016 etter sentralitet. Flytterater per 1 000 personer. Årlig gjennomsnitt (Excel-fil)
Figur 6.14 Innenlandsk flytting for aldersgruppen 15-49 år etter fylke og kjønn. Flytterater per 1 000 personer. Årlig gjennomsnitt 2012-2016 (Excel-fil)
Figur 6.15 Nettoflytting etter sentralitet og alder (ettårsgrupper), 2012-2016. Promille av middelfolkemengden. Årlig gjennomsnitt (Excel-fil)
Figur 6.16 Inn- og utflytting etter sentralitet og alder (ettårsgrupper), 2012-2016. Promille av middelfolkemengden. Årlig gjennomsnitt (Excel-fil)
Figur 6.17 Årlig netto fødselsoverskudd etter sentralitet, 1980-2017. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.19 Aldersstruktur i befolkningen etter sentralitet, 2008 og 2018 (Excel-fil)
Figur 6.20 Forsørgerrater for fylkene, 1981-2040. Antall personer i alderen 20-66 år per person i alderen 67 år eller mer. Faktisk utvikling 1981-2018 og framskriving 2019-2040. SSBs MMMM-alternativ (Excel-fil)
Figur 6.21 Forsørgerrate (antall personer i alderen 20-66 år per person i alderen 67 år eller mer). Gjennomsnitt for hvert fylke, og minimum og maksimum for kommunene i hvert fylke. 1.1.2018 (Excel-fil)
Figur 6.22 Framskrevet befolkningsvekst etter fylke og alder 2018-2030. SSBs MMMM-alternativ (Excel-fil)
Figur 6.23 Framskrevet befolkningsvekst etter sentralitet og alder 2018-2030. SSBs MMMM-alternativ (Excel-fil)
Figur 6.24 Nettoinnvandring av utenlandske statsborgere i alderen 16-44 år etter kjønn. Hele landet (Excel-fil)

Figur 8.2 Næringsstruktur Østfold, Akershus og Buskerud etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.3 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Østfold, Akershus og Buskerud sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.4 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Østfold, Akershus og Buskerud sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.6 Næringsstruktur i Oslo etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.7 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Oslo sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.8 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Oslo sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.10 Næringsstruktur i Hedmark og Oppland etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.11 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Hedmark og Oppland sammenlignet med landsgjennomsnittet. (Excel-fil)
Figur 8.12 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Hedmark og Oppland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.14 Næringsstruktur i Vestfold og Telemark etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.15 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Vestfold og Telemark sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.16 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Vestfold og Telemark sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.18 Næringsstruktur i Agde etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.19 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Agder sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.20 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Agder sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.22 Næringsstruktur i Rogaland etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.23 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Rogaland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.24 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Rogaland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.26 Næringsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.27 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Hordaland og Sogn og Fjordane sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.28 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Hordaland og Sogn og Fjordane sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.30 Næringsstruktur i Møre og Romsdal etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.31 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Møre og Romsdal sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.32 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Møre og Romsdal sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.34 Næringsstruktur i Trøndelag etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.35 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Trøndelag sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.36 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Trøndelag sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.38 Næringsstruktur i Nordland etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.39 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.40 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.42 Næringsstruktur i Troms og Finnmark etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.43 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Troms og Finnmark sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.44 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Troms og Finnmark sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)

 

Tabeller

Tabell 8.1 Geografi og bosetting i Østfold, Akershus og Buskerud (Excel-fil)
Tabell 8.2 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Østfold, Akershus og Buskerud og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.3 Geografi og bosetting i Oslo (Excel-fil)
Tabell 8.4 Geografi og bosetting i Hedmark og Oppland (Excel-fil)
Tabell 8.5 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Hedmark og Oppland og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.6 Geografi og bosetting i Vestfold og Telemark (Excel-fil)
Tabell 8.7 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Vestfold og Telemark og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.8 Geografi og bosetting i Agder (Excel-fil)
Tabell 8.9 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Agder og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.10 Geografi og bosetting i Rogaland (Excel-fil)
Tabell 8.11 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Rogaland og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.12 Geografi og bosetting i Hordaland og Sogn og Fjordane (Excel-fil)
Tabell 8.13 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Hordaland og Sogn og Fjordane og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.14 Geografi og bosetting i Møre og Romsdal (Excel-fil)
Tabell 8.15 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Møre og Romsdal og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.16 Geografi og bosetting i Trøndelag (Excel-fil)
Tabell 8.17 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Trøndelag og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.18 Geografi og bosetting i Nordland (Excel-fil)
Tabell 8.19 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå og landsgjennomsnitt.
Tabell 8.20 Geografi og bosetting i Troms og Finnmark (Excel-fil)
Tabell 8.21 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Troms og Finnmark og landsgjennomsnitt (Excel-fil