Rapporter og planer

Regionale utviklingstrekk 2018

Regionale utviklingstrekk er en fagrapport utarbeidet av KMD som inneholder oversikter over samfunnsutviklingstrekk som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrekkene.

Les dokumentet

Rapporten publiseres annethvert år, og analyserer utviklingen over tid i ulike deler av landet. Helt nytt i årets utgave er korte, fylkesvise oppsummeringer der vi presenterer nøkkeltall for fylkene sammenlignet med landsgjennomsnittet. Her benyttes den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 2020 for å gi et helhetlig perspektiv på samfunnsutviklingen i de nye fylkene. Analysene er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig statistikk og er presentert både med omtale og grafiske fremstillinger i figurer og kart.

Rapporten viser blant annet at alle fylkene har hatt vekst i verdiskaping og sysselsetting de siste årene. Oljeprisfallet i 2014 ga økende arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet, men den registrerte ledigheten gikk ned i alle fylker i 2017, og nedgangen var aller størst i Rogaland.

Etter en periode med svært høy befolkningsvekst, er veksten i landet nå redusert. Svakere vekst skyldes i hovedsak redusert innvandring, men et lavt fødselsoverskudd bidro også til at veksten i 2017 ble den laveste siden 2005. Alle fylkene har hatt vekst i folketallet i perioden 2008-2018. Eldreandelen øker også i hele befolkningen, men eldrebølgen vil særlig prege de minst sentrale delene av landet.

Figurer og tabeller fra rapporten:

Figurer

Figur 4.1 Antall og andel sysselsatte (15-74 år) i Norge, 2007–2016 (Excel-fil)
Figur 4.2 Sysselsettingsandeler i Europa, 2016 (blant befolkningen 15–64 år) (Excel-fil)
Figur 4.4 Sysselsettingsandel, 2016. Gjennomsnitt for hvert fylke, og minimum og maksimum, øvre og nedre grense for normalvariasjon for kommunene i hvert fylke (Excel-fil)
Figur 4.6 Sysselsettingsandel (15-74 år), etter fylke (Excel-fil)
Figur 4.7 Sysselsettingsandel (15-74 år), etter fylke. 2015 og 2016 (Excel-fil)
Figur 4.8 Sysselsettingsandel i 2014, samt endring i sysselsettingsandel 2008-2014, etter alder og fylke (Excel-fil)
Figur 4.9 Sysselsettingsandel i 2016, samt endring i sysselsettingsandel 2015-2016, etter alder og fylke. Prosent og endring i prosentpoeng (Excel-fil)
Figur 4.10 Sysselsettingsandel, etter kjønn og fylke. 2015 og 2016 (Excel-fil)
Figur 4.11 Registrert arbeidsledighet og AKU-ledighet 2008-2016, Norge (Excel-fil)
Figur 4.13 Virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med annen eller lavere formell kompetanse enn man søkte etter, etter fylke - Januar-mars 2017 (Excel-fil)
Figur 4.14 Personer utenfor arbeidsstyrken etter arbeidsønske og situasjon. 2017. Antall personer per 1000 personer.
Figur 4.15 Strømmer i arbeidsmarkedet – fra status som sysselsatt, kvartalsvis 2008-2017, 1000 personer (Excel-fil)
Figur 4.16 Strømmer i arbeidsmarkedet – fra status som utenfor arbeidsstyrken, kvartalsvis 2008-2017,1000 personer (Excel-fil)
Figur 4.17 Strømmer i arbeidsmarkedet – fra status som arbeidsledig, kvartalsvis 2008-2017, 1000 personer (Excel-fil)
Figur 4.18 Andel av befolkningen 25-64 år med høyere utdanning i regioner i utvalgte land, 2016. NUTS 2 (Excel-fil)
Figur 4.19 Andel av befolkningen (16 år og over) med høyere utdanning, etter fylke (Excel-fil)
Figur 4.20 Andel av befolkningen (16 år og over) med høyere utdanning, 2016. Gjennomsnitt for fylket, og minimum og maksimum for kommunene i hvert fylke (Excel-fil)
Figur 4.21 Sysselsettingsandeler av befolkningen (20-66 år) etter utdanningsnivå og fylke, 2016 (Excel-fil)
Figur 4.22 Andel av befolkningen 25-29 år som har grunnskole, videregående, eller høyere utdanning, etter fylke, 2006 og 2016 (Excel-fil)
Figur 4.23 Andel av befolkningen 25-29 år som har videregående utdanning eller høyere utdanning, etter fylke og kjønn, 2016 (Excel-fil)
Figur 4.24 Andel sysselsatte (15-74 år) som har grunnskole, videregående, eller høyere utdanning, etter fylke, 2006 og 2016 (Excel-fil)

Figur 6.1 Befolkningsvekst i Norge 1817–2017. Antall personer og prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.3 Befolkningsvekst etter fylke, 2000–2017. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.4 Befolkningsvekst etter sentralitet, 2000-2017. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.6 Befolkningsvekst 1.1.2013–1.1.2018. Gjennomsnitt for hvert fylke, og minimum og maksimum for kommunene i hvert fylke. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.7 Befolkningsutvikling etter fylke og vekstkomponent 1.1.2013-1.1.2018. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.8 Befolkningsutvikling etter sentralitet og vekstkomponent 1.1.2013-1.1.2018. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.9 Nettoinnvandring etter sentralitet, 2000-2017. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.10 Nettoinnvandring til Norge etter personens statsborgerskap, 2012-2017. Utvalgte statsborgerskap sortert etter nettoinnvandring 2017 (Excel-fil)
Figur 6.12 Årlig netto innenlandsk flytting etter sentralitet, 2000-2017 (Excel-fil)
Figur 6.13 Inn- og utflytting for perioden 2012-2016 etter sentralitet. Flytterater per 1 000 personer. Årlig gjennomsnitt (Excel-fil)
Figur 6.14 Innenlandsk flytting for aldersgruppen 15-49 år etter fylke og kjønn. Flytterater per 1 000 personer. Årlig gjennomsnitt 2012-2016 (Excel-fil)
Figur 6.15 Nettoflytting etter sentralitet og alder (ettårsgrupper), 2012-2016. Promille av middelfolkemengden. Årlig gjennomsnitt (Excel-fil)
Figur 6.16 Inn- og utflytting etter sentralitet og alder (ettårsgrupper), 2012-2016. Promille av middelfolkemengden. Årlig gjennomsnitt (Excel-fil)
Figur 6.17 Årlig netto fødselsoverskudd etter sentralitet, 1980-2017. Prosent av middelfolkemengden (Excel-fil)
Figur 6.19 Aldersstruktur i befolkningen etter sentralitet, 2008 og 2018 (Excel-fil)
Figur 6.20 Forsørgerrater for fylkene, 1981-2040. Antall personer i alderen 20-66 år per person i alderen 67 år eller mer. Faktisk utvikling 1981-2018 og framskriving 2019-2040. SSBs MMMM-alternativ (Excel-fil)
Figur 6.21 Forsørgerrate (antall personer i alderen 20-66 år per person i alderen 67 år eller mer). Gjennomsnitt for hvert fylke, og minimum og maksimum for kommunene i hvert fylke. 1.1.2018 (Excel-fil)
Figur 6.22 Framskrevet befolkningsvekst etter fylke og alder 2018-2030. SSBs MMMM-alternativ (Excel-fil)
Figur 6.23 Framskrevet befolkningsvekst etter sentralitet og alder 2018-2030. SSBs MMMM-alternativ (Excel-fil)
Figur 6.24 Nettoinnvandring av utenlandske statsborgere i alderen 16-44 år etter kjønn. Hele landet (Excel-fil)

Figur 8.2 Næringsstruktur Østfold, Akershus og Buskerud etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.3 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Østfold, Akershus og Buskerud sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.4 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Østfold, Akershus og Buskerud sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.6 Næringsstruktur i Oslo etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.7 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Oslo sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.8 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Oslo sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.10 Næringsstruktur i Hedmark og Oppland etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.11 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Hedmark og Oppland sammenlignet med landsgjennomsnittet. (Excel-fil)
Figur 8.12 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Hedmark og Oppland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.14 Næringsstruktur i Vestfold og Telemark etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.15 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Vestfold og Telemark sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.16 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Vestfold og Telemark sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.18 Næringsstruktur i Agde etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.19 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Agder sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.20 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Agder sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.22 Næringsstruktur i Rogaland etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.23 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Rogaland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.24 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Rogaland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.26 Næringsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.27 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Hordaland og Sogn og Fjordane sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.28 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Hordaland og Sogn og Fjordane sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.30 Næringsstruktur i Møre og Romsdal etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.31 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Møre og Romsdal sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.32 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Møre og Romsdal sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.34 Næringsstruktur i Trøndelag etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.35 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Trøndelag sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.36 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Trøndelag sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.38 Næringsstruktur i Nordland etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.39 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.40 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.42 Næringsstruktur i Troms og Finnmark etter bruttoregionalproduktet, 2015 (Excel-fil)
Figur 8.43 Utvalgte indikatorer for regional utvikling i Troms og Finnmark sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)
Figur 8.44 Utvalgte indikatorer for innovasjon, FoU og entreprenørskap i Troms og Finnmark sammenlignet med landsgjennomsnittet (Excel-fil)

 

Tabeller

Tabell 8.1 Geografi og bosetting i Østfold, Akershus og Buskerud (Excel-fil)
Tabell 8.2 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Østfold, Akershus og Buskerud og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.3 Geografi og bosetting i Oslo (Excel-fil)
Tabell 8.4 Geografi og bosetting i Hedmark og Oppland (Excel-fil)
Tabell 8.5 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Hedmark og Oppland og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.6 Geografi og bosetting i Vestfold og Telemark (Excel-fil)
Tabell 8.7 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Vestfold og Telemark og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.8 Geografi og bosetting i Agder (Excel-fil)
Tabell 8.9 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Agder og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.10 Geografi og bosetting i Rogaland (Excel-fil)
Tabell 8.11 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Rogaland og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.12 Geografi og bosetting i Hordaland og Sogn og Fjordane (Excel-fil)
Tabell 8.13 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Hordaland og Sogn og Fjordane og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.14 Geografi og bosetting i Møre og Romsdal (Excel-fil)
Tabell 8.15 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Møre og Romsdal og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.16 Geografi og bosetting i Trøndelag (Excel-fil)
Tabell 8.17 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Trøndelag og landsgjennomsnitt (Excel-fil)
Tabell 8.18 Geografi og bosetting i Nordland (Excel-fil)
Tabell 8.19 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå og landsgjennomsnitt.
Tabell 8.20 Geografi og bosetting i Troms og Finnmark (Excel-fil)
Tabell 8.21 Utvalgte indikatorer på ulike sentralitetsnivå i Troms og Finnmark og landsgjennomsnitt (Excel-fil