Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 11 (2005-2006)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2005

Til innholdsfortegnelse

23 Erklæring om Georgia

  1. Vi erklærer at vi forplikter oss fullt og fast til å støtte Georgias suverenitet og territoriale integritet. Vi bekrefter at vi fortsatt støtter den demokratiske reformprosessen som pågår i Georgia, og oppfordrer myndighetene til å fortsette arbeidet i den forbindelse. Vi støtter arbeidet for å finne en fredelig løsning på konfliktene, og stadfester OSSEs dokumenter om Georgia fra tidligere toppmøter og ministerrådsmøter i Organisasjonen.

  2. Vi hilser velkommen de initiativ som er tatt for å finne en fredelig løsning på konflikten i Tskhinvali-regionen/Sør-Ossetia i Georgia. Vi beklager imidlertid at den positive dynamikken i fredsprosessen er blitt forstyrret de siste månedene på grunn av voldshandlinger, og konstaterer at det er viktig å følge prinsippene om en fredelig løsning på konflikten i samsvar med Sochi-avtalen av 24. juni 1992. Vi krever full gjennomføring av de tiltak som er vedtatt for å stabilisere situasjonen i Tskhinvali-regionen/Sør-Ossetia, særlig at det gjennomføres en snarlig og fullstendig demilitarisering av konfliktsonen. Vi ser med glede på de tiltak Georgia har iverksatt for å få til en fredelig løsning på konflikten, og tror at de forslag som nylig er fremlagt, særlig fredsplanen, som har utgangspunkt i de tiltak Georgias president la fram på FNs 59. generalforsamling, og som støttes av partene i konflikten, vil kunne tjene som grunnlag for en fredelig løsning på konflikten. Vi mener et snarlig møte mellom Georgias statsminister og lederen i Sør-Ossetia vil være et viktig skritt for å få fortgang i fredsprosessen. Vi støtter OSSEs fortsatte medvirkning i prosessen for å finne en løsning på konflikten. Vi understreker at de eksisterende forhandlingsmekanismene, deriblant den felles kontrollkommisjonen, må bli mer effektive, og at de beslutninger som er vedtatt gjennom disse mekanismene, må gjennomføres fullt ut. Vi oppfordrer alle parter til å fremme dialog og intensivere innsatsen på alle nivåer for å lette de politiske forhandlingene og tilbakeføringen av flyktninger og internt fordrevne. Vi gir i den forbindelse uttrykk for vår tilfredshet med det samarbeidet som er etablert mellom OSSE, EU, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs utviklingsprogram (UNDP) gjennom gjenreisningsprogrammet for konfliktsonen, som finansieres av Kommisjonen for De europeiske fellesskap, og som skal sørge for at de nødvendige betingelsene er til stede for at en slik tilbakeføring kan finne sted. Vi ser fram til rapporten fra OSSEs vurdering av behovet for prosjektbistand og til å gjennomføre de prosjektene som defineres for å bedre forholdene og skape tillit mellom partene i konflikten. Vi er fortsatt villig til å hjelpe til med å utarbeide felles politioppgaver i konfliktsonen.

  3. Vi bekrefter på nytt FNs ledende rolle i forhandlingene om en fredelig løsning på konflikten i Abkhasia i Georgia. Vi er beredt til å fortsette samarbeidet med FN, og støtter det arbeidet som nedlegges av FNs generalsekretær og hans spesialutsending, med bistand fra Russland i egenskap av tilrettelegger og fra Generalsekretærens støttegruppe. Vi er beredt til å øke vårt engasjement i regionen, særlig ved å trappe opp prosjektvirksomheten innenfor den menneskelige og den økonomiske og miljømessige dimensjon. Vi beklager at det hittil ikke har vært mulig å opprette et felles FN/OSSE-kontor for menneskerettigheter i Gali-distriktet, og vi henstiller til den abkhasiske parten snarest mulig å gi sitt samtykke til etableringen av kontoret og å sørge for de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger, slik at virksomheten ved kontoret kan forløpe uhindret. Vi er overbevist om at et slikt kontor vil bidra til å bedre situasjonen for menneskerettighetene i regionen og dermed til at de nødvendige betingelsene er til stede for en tilbakeføring av flyktninger og internt fordrevne i trygge og verdige former. Vi merker oss den positive betydningen av tillitsskapende tiltak, og konstaterer at det er viktig at fiendtlighetene ikke gjenopptas. Vi støtter utplasseringen av FNs sivile politistyrke i Gali-distriktet og henstiller til den abkhasiske parten å samtykke til en rask utplassering av styrken.

  4. Vi ser med glede på den felles erklæringen fra utenriksministrene i Russland og Georgia, som ble offentliggjort i Moskva 30. mai. Vi har i den anledning med tilfredshet merket oss forhandlingene som har vært ført i forbindelse med avtalen, som undertegnes om kort tid, om fristene for, de nærmere vilkår for virksomheten ved og tilbaketrekkingen av styrkene fra de russiske militærbasene Batumi og Akhalkalaki og fra de russiske militæranleggene på Georgias territorium, som nevnt i Russland og Georgias felles erklæring av 17. november 1999, som er inntatt som vedlegg til Sluttakten fra Konferansen av partene i Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa. Vi ser med glede på den delvise tilbaketrekkingen fra russisk side av tungt militærutstyr fra Georgias territorium. Vi ser fram til ytterligere fremgang i den pågående forhandlingsprosessen, slik at det kan utstasjoneres et flernasjonalt sendelag i Gudauta og opprettes et mandat for laget.

  5. Vi erkjenner at OSSEs opplæringsprogram i betydelig grad bidrar til å styrke den georgiske grensevakttjenestens kapasitet og kompetanse.

Til toppen
Til dokumentets forside