St.meld. nr. 12 (2002-2003)

Om dyrehold og dyrevelferd

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over regelverk på dyrevern i Norge

Lov av 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern

Forskrifter gitt med hjemmel i loven:

1976.11.20 Forskrifter om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr.

1976.11.20 Forskrift om å fjerne horn på dyr.

1976.11.20 Forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte.

1978.07.14 Forskrifter om offentlig kjøttkontroll m.v.

1978.07.15 Forskrifter om dyrepensjonat o.l.

1978.07.15 Forskrifter om hestesenter.

1982.10.01 Forskrift om stevneveterinær ved trav- og galoppløp.

1985.01.10 Forskrift om forbud mot å bruke levende dyr som lotterigevinster.

1985.01.10 Forskrift om ervervsmessig omsetning av dyr.

1987.01.30 Forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest («doping»).

1987.02.16 Forskrift for stevneveterinærassistent ved totalisatorløp og ridestevner.

1990.08.24 Midlertidig forskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl.

1995.03.06 Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær.

1995.08.28 Forskrift om dyrevern i slakterier.

1996.01.15 Forskrift om forsøk med dyr.

1996.01.15 Forskrift om hold av storfe og svin.

1997.02.20 Forskrift om transport av akvatiske organismer.

1998.09.20 Forskrift om hold av pelsdyr.

1998.10.02 Forskrift om hold av strutsefugl.

1998.10.11 Forskrift om avliving av hund og katt.

1998.12.31 Forskrift om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.

2000.12.20 Forskrift om tildeling, etablering, drift- og sjukdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk (settefiskforskriften).

2000.12.29 Forskrift om dyrehelsemessige betingelser ved innførsel og utførsel av akvatiske dyr, produkter og smitteførende gjenstander.

2001.03.29 Instruks om utstedelse av sertifikater for levende dyr og animalske næringsmidler mv.

2001.04.02 Forskrift om transport av levende dyr.

2001.12.12 Forskrift om hold av høns og kalkun.

Til forsiden