St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sosial- og helsedepartementet (SHD) legger med dette fram sin tilråding om godkjenning av framforhandlet avtale mellom Sør Trøndelag fylkeskommune og staten om bygging av ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000. Grunnlaget for utbyggingsprosjektet er avtalen som ligger vedlagt og Utviklingsplanen for RIT 2000. Utviklingsplanen trekker opp situasjonen for dagens regionsykehus, generelle utviklingstrekk og perspektiver for organisering og drift av sykehus, målsettinger og hovedoppgaver for sykehuset, dimensjonerende faktorer og avgrensninger, utvikling av et nytt organisasjonsmønster, utbyggingsmønster, dimensjonering og kostnader samt organisering av det videre arbeidet med prosjektet. Utviklingsplanen inneholder videre: i) Organisasjonsplan med beskrivelse av sammensetning og mandat for styrer og utvalg. ii) Organisering av og rutiner for kvalitetssikring, styring og kontroll av prosjektet. iii) Innholdet i og oppbyggingen av prosjektets prisindeks.

SHD legger også med dette fram bevilgningsforslag knyttet til prosjektet RIT 2000 for 1997.