St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Til innholdsfortegnelse

1 Avtale mellom staten og Sør-Trøndelag fylkeskommune om bygging av ny Universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

I Bakgrunn for avtalen

Bakgrunnen for arbeidet med utvikling og utbygging av RIT 2000 er:

 1. 1.

  Behovet for utbedring av den bygningsmessige og tekniske infrastrukturen ved RiT.

 2. 2.

  Nødvendig utvidelse av undervisnings- og forskningsarealene ved Universitetsklinikken i Trondheim.

 3. 3.

  Et generelt behov for effektivisering og kvalitetsforbedring innen sykehushelsetjenesten.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ved prosjektorganisasjonen for RIT 2000 gjennomført utrednings- og planleggingsarbeidet for utvikling og utbygging av et nytt Regionsykehus i Trondheim (RIT 2000).

Dette planleggingsarbeidet er samlet og konkludert i«Utviklingsplanen for RIT 2000» som følger som vedlegg til denne avtalen. Planen er oppdatert med de endringer som følger av det foreliggende forslag til avtale. I tillegg til å gi bakgrunn, perspektiver og målsettinger for prosjektet, inneholder Utviklingsplanen overordnede prinsipper for hvordan sykehuset skal organiseres som et «pasientfokusert sykehus» med vekt på kvalitative forbedringer for pasientene og en mer effektiv drift av sykehuset. Utviklingsplanen gir også funksjonelle, arealmessige og kostnadsmessige rammer for utbyggingen og beskriver utbyggingsmønster og framdrift for prosjektet. Endelig inneholder Utviklingsplanen beskrivelse av overordnede prinsipper for organisering og styring av prosjektet.

Den foreliggende avtalen med vedlegg fastlegger de dimensjonerende forutsetninger for utbyggingen, arealrammene, kostnadsrammene og finansieringen. Avtalen avgrenser også partenes ansvar i forhold til overskridelser av disse rammene. Planlegging og utbygging av RIT 2000 vil strekke seg over 13 år fra 1997 til 2010 med planlagt byggestart i 1998/99. De foreliggende rammer og finansielle løsninger bygger på en rekke konkrete forutsetninger vedrørende bl.a. etterspørsel etter helsetjenester, medisinsk tilbud og teknologi, priser og byggekostnader, inntektsveksten til fylkeskommunen og finansielle kostnader. Avtalen bygger dessuten på gjeldende lover og forskrifter samt gjeldende regler for finansiering og administrativ og politisk styring av sykehusene.

På grunn av den lange planleggingshorisonten er det knyttet betydelig usikkerhet til disse forutsetningene, samtidig som endringer vil kunne få stor betydning for gjennomføringen av prosjektet og også for Sør-Trøndelag fylkeskommunes evne til å oppfylle andre lovpålagte oppgaver. Ut fra prinsippet om likebehandling av fylkeskommunene, erkjenner staten - med henvisning til forutsetningene i avsnittet ovenfor - et ansvar for at den fylkeskommunale økonomi opererer innenfor forsvarlige rammebetingelser.

Forhandlinger mellom partene har vært ført i perioden fra 25. november til 12. desember 1996.

II Forutsetninger for statens medvirkning

Utviklings- og utbyggingsprosjektet RIT 2000 er et fylkeskommunalt prosjekt. Utbyggingen skal skje på eksisterende tomteområde på Øya, og prosjektet omfatter både sykehusarealer og arealer for de undervisnings- og forskningsaktiviteter som drives av NTNU/DMF. I disse arealene inngår også arealer til de helsefaglige studieretningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST).

Partene er enige om at RIT 2000, som et fylkeskommunalt prosjekt i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune, skal organiseres som en prosjektorganisasjon fristilt fra de ordinære fylkeskommunale linjefunksjoner og med et eget styre med statlig og regional representasjon. Prosjektledelsen skal oppnevnes av fylkeskommunen. Den detaljerte utformingen av prosjektorganisasjonen vedlegges avtalen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune er byggherre for hele prosjektet. Byggherren har ansvaret for at prosjektet gjennomføres innefor de rammer som er fastsatt i denne avtalen. Byggherren skal sørge for, til enhver tid å ha en byggherreorganisasjon som kan sikre en effektiv gjennomføring og god økonomisk styring av prosjektet. Kostnader i forbindelse med en eventuell overskridelse av de fastsatte areal- og kostnadsrammer må i helhet dekkes av byggherren.

Investeringsutgiftene fordeles over utbyggingsperioden som forutsettes å vare fra byggestart i 1998/99 til ferdigstillelse i 2010.

III Avtalens innhold

A. Organisasjons, -drifts- og utbyggingsmodell

Som ledd i forhandlingene har partene drøftet organisasjons-, drifts- og utbyggingsmodellen for RIT 2000. Partene er enige om at RIT 2000 skal utvikles etter de organisasjonsprinsipper som kjennetegner «det pasientfokuserte sykehus» og slik det er beskrevet i Utviklingsplanen for RIT 2000. Partene er også enige om at merknader vedrørende målbare enheter og kritiske områder i utviklingsmodellen, i notat av 11. november 1996 fra Sosial- og Helsedepartementet, skal innarbeides i den videre planprosessen.

Innenfor denne modellen forutsetter partene at undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene skal integreres i de samme anleggene som bygges for de kliniske funksjonene. Utbygging skal skje desentralisert slik det er beskrevet i Utviklingsplanen for RIT 2000.

B. Dimensjonering

For de funksjoner som er forutsatt å inngå i RIT 2000, og som er beskrevet i Utviklingsplanen, forutsettes det en arealramme på 118.500 m2 til sykehusformål og 4.000 m2 til pasienthotell. For den videre planlegging er arealet til universitets og høgskoleformål foreløpig anslått til 45.000 m2 brutto. Det forutsettes et studentopptak på 120 medisinerstudenter pr. år. Samlet areal for RIT 2000 blir dermed 167.500 m2 brutto. Tabellene nedenfor viser dimensjoneringsgrunnlaget målt i behandlede pasienter og antall studenter.

Tabell 1. RIT 2000 pasientproduksjon:

Pasientkategorier1994/952010
Innlagte pasienter, dagpasienter, pasienter i observasjonsseng og pasienthotell56.08265.700
Polikliniske konsultasjoner195.984225.000
NTNU (DMF, andre forpliktelser, andre fakulteter ved NTNU):975 studenter 523 ansatte
HIST:272 studenter.

C. Kostnader

Kostnadsrammen for RIT 2000 fastsettes til 4.250 millioner kroner, prisnivå april 1996. Dette inkluderer 3.150 millioner kroner til sykehusdelen inkludert utstyr og 1.100 millioner kroner til universitets- og høgskoledelen inkludert utstyr.

Kostnadsrammen indeksreguleres etter en byggekostnadsindeks som tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås totalindeks 3A med korrigering, slik at korrigert indeks gjenspeiler den relative fordeling av fagområdene i sykehusbygg. Partene utarbeider i fellesskap definisjon av innhold i og oppbygging av indeksen, som vedlegges avtalen.

Tabell 1.1 RIT 2000's kostnadsramme, april 1996, millioner kroner.

PKT° Sykehusdelen, inkl. utstyr3.150
Universitetsdel, inkl. utstyr1.100
Samlet investeringsramme4.250

Utviklingskostnader (FoU) er ikke inkludert i kostnadsrammen. Partene er enige om at utgifter til FoU begrenset oppad til 95 millioner kroner fordeles likt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten over prosjektperioden. Regler for hvordan statens andel skal utbetales over tid følger som vedlegg til avtalen.

Kostnadsrammen bestemmer det maksimale beregningsgrunnlaget for statens tilskudd til anleggsutgiftene for sykehusdelen. Kostnadsrammen begrenser også godkjenning av byggekostnader i henhold til sykehuslovens § 10. Byggelånsrente for fylkeskommunens andel av byggekostnadene inngår ikke i rammen, men tas med i amortiseringsgrunnlaget.

D. Finansiering

Anleggsutgifter:

Statens økonomiske medvirkning til anleggsutgifter er begrenset til de avtalte prosjekter som inngår i denne avtale med vedlegg. Staten svarer for sin andel etter hvert som arbeidene skrider fram. Staten dekker følgende andel av de faktiske anleggsutgifter oppad begrenset til avtalte kostnadsrammer:

 1. 1.

  Utgifter vedrørende lokaler til undervisning og universitets- og høgskoleforskning på grunnlag av det romprogram Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet godkjenner for universitet og høgskole. Statens andel vil utgjøre samme prosentsats av byggekostnadene for hvert enkelt senter/byggetrinn som forholdet mellom romprogram for disse formål og det totale romprogram for vedkommende senter/byggetrinn, eventuelt forholdet mellom bruttoarealene hvis det er et mere praktisk beregningsgrunnlag.

 2. 2.

  20 % av de resterende utgifter (fratrukket eventuelle kostnader til fylkeskommunale skolearealer).

Utgifter til løst utstyr og inventar:

 1. 1.

  Universitet og høgskole utstyrer selv de lokaler som er avsatt til disse formål. Utgiftene dekkes av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.

 2. 2.

  Staten ved Sosial- og helsedepartmentet dekker 20 % av utgiftene til utstyr og inventar for regionsykehusets andel for de byggeprosjekter som inngår i denne avtale. Utgifter til løst utstyr og inventar til universitet og høgskole holdes altså utenfor beregningsgrunnlaget.

Statens tilskudd til amortisering av fylkeskommunens andel av byggekostnader og utgifter til løst utstyr og inventar utbetales fra og med det år det enkelte senters/byggetrinns byggeregnskap er godkjent, etter de til enhver tid gjeldende regler.

Bygging av nytt regionsykehus i Trondheim (RIT 2000) skal i 2010 gi en effektivisering på minimum 100 millioner 1997 kroner i drift. Denne effektiviseringsgevinsten skal tas ut over tid fra og med ferdigstillelse av første senter. Det vises forøvrig til Utviklingsplanen.

Fylkeskommunen forplikter seg til å sette av årlig minimum 35 millioner 1997-kroner til fonds i perioden 1997 til 2000, slik at samlet fondsbeholdning beløper seg til minimum 140 millioner 1997-kroner ved utgangen av år 2000.

På grunnlag av avtalen plikter fylkeskommunen å foreta en revisjon av økonomiplanen som deretter forelegges Staten ved Kommunal- og arbeidsdepartementet. Fylkeskommunens økonomiplan, inkludert perspektivperioden frem til og med 2010, skal være i balanse for hvert enkelt år og for perioden under ett.

Godkjenning av låneopptak forutsetter at økonomiplanen er i balanse. Avdragsbelastningen fastlegges med utgangspunkt i den samlede fylkeskommunale økonomi og kan i perioder svare til en nedbetaling over 40 år.

Kostnader knyttet til driftsulemper i byggeperioden dekkes av staten med et tilskudd tilsvarende 1 % av brutto driftsutgifter ved RiT for 1997 og 1.65 % pr. år fra 1998. Tilskuddet tilføres gjennom en økning av regionsykehustilskuddet til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

E. Prosjektorganisasjon, styring og kontroll

Det skal etableres rutiner og verktøy for registrering og styring av fremdrift og økonomi som gir grunnlag for kvartalsvis rapportering på kostnader, fremdrift og kvalitet. Disse rapportene skal gi grunnlag beregning, utbetaling og kontroll av statens tilskudd vedrørende utgifter til anlegg, utstyr og løst inventar.

Videre skal staten, gjennom sin deltakelse i prosjektets styrende organer eller andre kontrollorganer, kunne kreve innsyn i de data som man måtte ha behov for. I situasjoner hvor man ikke oppnår konsensus mellom representantene for staten og fylkeskommunen skal spørsmålet kunne avklares etter nærmere regler. Den endelige utformingen av prosjektorganisasjonen samt kontroll- og oppfølgingsrutiner vedlegges avtalen.

Avtalen er inngått med forbehold om samtykke fra Sør-Trøndelag fylkesting og Stortinget.

Trondheim 22. desember 1996

for Statenfor Sør-Trøndelag fylkeskommune
Gudmund Hernes (sign)Arnt Frøseth (sign)
StatsrådFylkesordfører

Vedlegg til avtalen:

 • Utviklingsplan for RIT 2000.

 • Organisasjonsplan med beskrivelse av sammensetning og mandat for styrer og utvalg.

 • Organisering av og rutiner for kvalitetssikring, styring og kontroll av prosjektet.

 • Innhold i og oppbygging av prisindeks.

 • Bestemmelser om statens refusjon av FoU-kostnader.