St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Til innholdsfortegnelse

4 Målsettinger for den nye Universitetsklinikken - RIT 2000

RIT 2000 skal utvikles til et fullverdig, effektivt og faglig sterkt regionsykehus. Dette innebærer et sykehus basert på samarbeid i en helhetlig helsetjeneste, med medisinskfaglig kompetanse, pleie og omsorg konsentrert om pasienten. Målsettingen for RIT 2000 er at regionsykehuset skal utvikles til et pasientfokusert sykehus. Tilgjengelige ressurser skal disponeres på en rasjonell måte og i overensstemmelse med sykehuseiers retningslinjer og krav. De utviklings- og utbyggingstiltak som gjennomføres skal bidra til å skape en effektiv driftsorganisasjon. Tiltak skal settes i verk for å redusere de samlede driftskostnader og kostnader pr. behandlet pasient. Organiseringen av tilbudet skal ta utgangspunkt i pasientenes behov. Målet er at flest mulig av tjenestene skal utføres nær pasienten, og av det personalet som pasienten til daglig forholder seg til.

Regionsykehusene har, i tillegg til pasientbehandling, et stort og viktig ansvar for undervisning av medisinerstudenter, og skal spille en sentral rolle i utdanningen av spesialister. Regionsykehusene er, og vil i økende grad være kompetansesentra for de andre delene av helsetjenesten, og har et særlig ansvar for forskning og utvikling innenfor høyspesialisert medisin. Gjennom samarbeidet med det teknologiske fagmiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og ved satsing på forskning og utviklingsarbeid i grenselandet mellom medisin og teknologi skal Universitetsklinikken i Trondheim videreutvikle sin teknologiske profil. Dette kommer i tillegg til klinisk forskning og basalforskning innenfor hoveddisiplinene. Studiemodellen ved Det Medisinske Fakultet(DMF) er lagt opp for å styrke kandidatenes ferdigheter og faglige trygghet i møte med pasientene. Den problembaserte læringsmodellen skal sikre praktisk utøvelse av faget i samhandling med pasienter og under kyndig veiledning. Modellen baserer seg på en større integrasjon mellom basalfag og klinikk for å effektivisere tilegnelsen av et høyt kunnskapsnivå. I den praktiske opplæringen skal det samarbeides tett både med kommunehelsetjenesten og andre sykehus i regionen. Studenter fra de helsefaglige studieretninger ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HIST) har sine praksisplasser ved sykehuset. Det er et omfattende samarbeid om utstyr, lokaler og lærekrefter mellom Det Medisinske Fakultet, Regionsykehuset i Trondheim og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Faglig utvikling og krav til kvalitet øker også behovet for videre- og etterutdanning av sykehusets personell.