St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Til innholdsfortegnelse

3 Stortingets behandling av prosjektet

I Budsjett-innst. S. nr. 11 (1995-96) uttalte Sosialkomiteen: «Komiteen viser til at Prosjekt RIT 2000 har bred støtte, og at prosjektet bør utredes videre. Komiteen ber om at Regjeringen legger fram for Stortinget en framdriftsplan for gjennomføringen i løpet av 1996 etter forhandlinger med fylkeskommunen, om disse forhandlingene da er sluttført.»

Sosial- og helsedepartementet har sammen med Kirke- utdannings- og forskninsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Statsbygg ført forhandlinger med Sør-Trøndelag fylkeskommune om statlig medvirkning til finansiering av prosjekt RIT 2000. Det ble forutsatt at fylkeskommunen før utbyggingen starter, må dokumentere at den har økonomisk evne til å dekke de økte utgifter som gjennomføring av prosjektet medfører.