St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet ligger ved.