St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Til innholdsfortegnelse

6 Prosjektorganiseringen

6.1 Innledning

RIT 2000 skal organiseres som et fylkeskommunalt prosjekt fristilt fra de ordinære fylkeskommunale linjefunksjoner med et eget styre med statlig og regional representasjon. Fylkeskommunen skal ha byggherre- og utbyggingsansvaret i prosjektet.

6.2 Statens rolle i prosjektet

Bakgrunnen for at staten deltar i prosjektorganisasjonen er at staten skal dekke betydelige deler av investeringene i prosjektet, og at fylkeskommunale sykehusarealer og statlige universitetsarealer er fysisk integrert i utbyggingsløsningen. Prosjektorganiseringen vil gi store utfordringer og stiller krav til deltakernes forståelse av ansvarsdeling og roller/oppgaver i prosjektarbeidet. En sentral arbeidsoppgave for prosjektstyret vil være å utarbeide prosedyrer for saksbehandling og beslutninger i prosjektet, som sikrer klare og entydige ansvarslinjer. Dette gjelder spesielt når prosjektstyret/-utvalg behandler saker som er knyttet til Sør-Trøndelag fylkeskommunes rolle som byggherre.

I prosjektstyret, som har 15 medlemmer, har staten 3 representanter, 1 fra Sosial- og helsedepartementet, 1 fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og 1 fra Statsbygg. I prosjektutvalget, som har 7 medlemmer, har staten 3 representanter, 1 fra Sosial- og helsedepartementet, 1 fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og 1 fra Statsbygg. I første omgang vil den statlige styringen av prosjektet skje gjennom påvirkning ved etablering av rammer for det nye virksomhetskonseptet og for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet, og i neste omgang gjennom å stille krav til gjennomføring og sluttresultat, og å følge opp at kravene blir tilfredsstilt. Prosjektutvalget er prosjektets operative organ i den daglige gjennomføringen. Prosjektutvalget får sine oppgaver og mandat delegert av prosjektstyret, og skal behandle saker/ta beslutninger innenfor de rammer som er fastlagt i mandatet.

6.3 Statens organisering av prosjekt- og oppfølgingsarbeidet

Det vil bli etablert et sentralt koordinerende ledd i staten rettet mot prosjektet. Oppgaven er forutsatt organisert ved opprettelse av et koordineringsutvalg ledet av Sosial- og helsedepartementet med representanter fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Statsbygg. Utvalget skal overordnet følge opp at statens rammebetingelser og avtale med fylkeskommunen til enhver tid følges. Videre skal utvalget sørge for at forutsetninger for rammer og avtaler som ligger utenfor prosjektorganisasjonens mandat, blir fulgt opp. Utvalget skal også følge opp at de statlige institusjoner kvalitetsplanlegger og -styrer sine oppgaver knyttet til prosjektet.

Statens kvalitetskontroll for byggeprosjektet ivaretas av Statsbygg som rapporterer til koordineringsutvalget. Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet vil sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kvalitetskontrollere det organisatoriske og faglige utviklingsarbeidet for universitets- og høgskoledelen av prosjektet. Kvalitetskontrollen av det organisatoriske og faglige utviklingsarbeidet for sykehusdelen av prosjektet ivaretas av Sosial- og helsedepartementet med støtte fra Statens helsetilsyn. I tillegg kan det være aktuelt å kjøpe ekstern spesialkompetanse for visse deler av prosjektoppfølgingsarbeidet.

6.4 Bevilgningsforslag for 1997

Skal staten klare å følge opp prosjekt RIT 2000 som skissert over, og sikre at statlige midler blir brukt på en målrettet og effektiv måte, må det settes av ressurser til dette arbeidet.

6.4.1 Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet vil ha behov for 1 stilling under hele byggeperioden. Det foreslås opprettet en ny stilling i gruppe II, og bevilgningen under kap. 200 Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet foreslås økt med kr. 300.000.

6.4.2 Sosial- og helsedepartementet

Sosial- og helsedepartementet vil ha behov for 1 stilling under hele byggeperioden, samt midler til kjøp av ekstern kompetanse. Det foreslås opprettet en ny stilling i gruppe II under kap. 600 Sosial- og helsedepartemnetet. Bevilgningen foreslås økt med kr. 1.800.000, herav er 1.500.000 knyttet til ressurbehov for kjøp av ekstern kompetanse. Dette vil i hovedsak være kjøp av konsulentbistand fra Statsbygg, som på oppdrag for, og på vegne av departementene og koordineringsutvalget skal utføre kontroll og rådgiving for å sikre at prosjektet styres og gjennomføres i samsvar med forutsetningene.

Kostnader knyttet til driftsulemper i byggeperioden dekkes av staten. For 1997 er det avsatt 17 millioner på kap. 760, post 62; tilskudd til regionsykehus til dette formål.