Forsiden

§ 4-12 nr. 2: Unntak fra dokumentasjonsplikt om transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper

Vedr. dokumentasjon om priser og vilkår i transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper og innretninger, er i samsvar med det som ville vært fastsatt i transaksjoner og mellomværender mellom uavhengige parter.

Vi viser til brev 25. november 2008.

Det følger av ligningsloven § 4-12 nr. 2 at selskaper og innretninger skal utarbeide dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om priser og vilkår i transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper og innretninger, er i samsvar med det som ville vært fastsatt i transaksjoner og mellomværender mellom uavhengige parter.

Dokumentasjonsplikten gjelder ikke for selskaper og innretninger som sammen med nærstående har færre enn 250 ansatte, og enten har en salgsinntekt som ikke overstiger 400 millioner kroner eller en balansesum som ikke overstiger 350 millioner kroner, jf. ligningsloven § 4-12 nr. 3. Det er dermed konsernets samlede størrelse som er avgjørende for om et selskap eller en innretning er unntatt fra dokumentasjonsplikt etter denne bestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) side 45-46.

Det er fastsatt ytterligere unntak fra dokumentasjonsplikt i forskrift 7. desember 2007 nr. 1369 om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer. Forskriften § 1 annet ledd slår fast at dokumentasjonsplikten ikke gjelder for foretak som har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn 10 millioner kroner i løpet av inntektsåret og mindre enn 25 millioner kroner i mellomværender med nærstående selskaper og innretninger ved utgangen av inntektsåret. Ved avgjørelsen av om denne unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse skal det bare sees hen til foretakets egne transaksjoner og mellomværender. Beregningen skal da ikke skje på konsernnivå.

Departementet presiserer at også skattytere som faller utenfor den særskilte dokumentasjonsplikten, med grunnlag i den alminnelige opplysningsplikten etter ligningsloven, må være forberedt på å kunne dokumentere sine internpriser dersom ligningsmyndighetene ber om det, jf. Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) side 47.


Med hilsen
Rino S. Lystad  e.f.
lovrådgiver


Håvard Lyngmo
rådgiver


Gjenpart: Skattedirektoratet