Regjering

Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 201-220 av 395 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Organisering av brann- og redningsetaten

  Styre/råd/utval Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppe som har analysert korleis dei samla ressursane i brann- og redningsetaten kan nyttast best mogleg.

 • Organiseringen av Sivilforsvaret, Politireserven og Heimevernet

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredning om organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser.

 • Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven for perioden 2020-2024

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 23 skal det økonomiske oppgjøret i grenseendringssaker fastsettes ved skjønn dersom kommunene/fylkeskommunene ikke greier å komme til enighet.

 • Partilovnemnda

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

 • Partnerdrapsutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har gjennomgått saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Utvalgets innstilling ble levert 15. desember 2020.

 • Pensjonsutvalget

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pensjonsutvalget har evaluert pensjonsreformen som ble innført i 2011.

 • Personskadeerstatningsutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Personskadeerstatningsutvalget skal utarbeide forslag til endringer i utmåling av personskadeerstatninger. Utvalgets mål er å komme frem til en standardisering av erstatningsutmålinger.

 • Personvernkommisjonen

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Personvernkommisjonen skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene.

 • Personvernnemnda

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Personvernnemda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet.

 • Petroleumsprisrådet

  Styre/råd/utvalg Olje- og energidepartementet

  Petroleumsprisrådet fastsetter normpriser for petroleum som er utvunnet på norsk sokkel.

 • Plantesortsnemnda

  Styre/råd/utvalg Landbruks- og matdepartementet

  Plantesortsnemnda forvalter Lov 12.3.1993 nr. 32 om planteforedlerrett og forskrift 8.6.1993 nr. 832 om planteforelderrett. Nemnda avgjør søknader om rettsbeskyttelse av sorter. I tillegg gir nemnda råd til Mattilsynet ved godkjenning av sorter for

 • Politianalysen

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppe som analyserte utfordringene i norsk politi.

 • Programstyre for Merkur

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Merkur er eit utviklings- og kompetansehevingsprogram for dei minste daglegvarebutikkane i distrikta. Målet for Merkur er å sikre innbyggjarane i distrikta tilgang til ein nærliggjande daglegvarebutikk med god kvalitet og med tilleggstenester som

 • Rammeplanutvalget

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet oppnevnte 7. januar 2023 et hurtigarbeidende utvalg som skal foreslå forenklinger i gjeldende forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene.

 • Referansegruppe for samordning av norsk deltakelse i Nordisk ministerråd

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Referansegruppen innkalles minimum fire ganger i året med formål å samordne Norges deltakelse i Nordisk ministerråd.

 • Regelrådet

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Regelrådet skal granske utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold. Regelrådet skal ta stilling til om det er gjennomført

 • Regionale rovviltnemnder

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  I Norge er det åtte regionale rovviltnemnder. Rovviltnemndene som har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i sin region.

 • Regjeringens representasjonsutvalg

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Representasjonsutvalget er et rådgivende utvalg for regjeringen i representasjonsspørsmål. Regjeringens fellesbevilgning for representasjon benyttes bl.a. til dekning av utgifter til statsbesøk, besøk i Norge på statsministernivå og til større

 • Regulering av bombekjemikalier

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Analyse av og forslag til forordning KOM (2010) 473 om markedsføring og bruk av eksplosivprekursorer.

 • Regulering og kontroll med tilgangen til ammoniumnitrat

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredning om og i hvilken utstrekning det skal og kan etableres strengere ordninger i Norge knyttet til tilgangen på ammoniumnitrat.