Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7321-7340 av 7888 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 13.12.2007
  Celexnr.: 32006R0178 Basis rettsaktnr.: 0396/2005

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 178/2006 av 1. februar 2006 som endrer Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for å etablere vedlegg I med en liste over næringsmiddel- og fôrprodukter som det gjelder grenseverdier for rester av plantevernmidler for....

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 12.12.2007
  Celexnr.: 32006L0053 Basis rettsaktnr.: 2006/53/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/53/EF av 7. juni 2006 som endrer Rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for fenbutatin-oksid, fenheksamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozin og pyraklostrobin....

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 12.12.2007
  Celexnr.: 32006L0062 Basis rettsaktnr.: 2006/62/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/62/EF av 12. juli 2006 som endrer anneksene til rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for desmedifam, fenmedifam og klorfenvinfos ...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 12.12.2007
  Celexnr.: 32006L0061 Basis rettsaktnr.: 2006/61/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/61/EF av 7. juli 2006 som endrer anneksene til rådsdirektivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for atrazin, azinfos-ethyl, cyflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomyl, parakvat og triazofos....

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 12.12.2007
  Celexnr.: 32006L0060 Basis rettsaktnr.: 2006/60/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/60/EF av 7. juli 2006 som endrer anneksene til rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for trifloksystrobin, tiabendendazol, abamectin, benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl, myclobutanyl, glyfosat, trimetylsulfonium, fenpropimorf og klormekvat....

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.12.2007
  Celexnr.: 32007D0752

  Kommisjonsvedtak 2007/752/EF av 15. november 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i Canada, New Zealand og Amerikas forente stater...

 • Endring i samtrafikkdirektivene

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 10.12.2007
  Celexnr.: 32007L0032 Basis rettsaktnr.: 1996/0048/EF

  Kommisjonsdirektiv 2007/32/EC av 1. juni 2007 om endring av vedlegg VI til direktiv 96/48/EC og direktiv 2001/16/EC om samtrafikkevnen i det trans-Europeiske jernbanesystem ...

 • Felles format for sikkerhetssertifikater

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 10.12.2007
  Celexnr.: 32007R0653 Basis rettsaktnr.: 0049/2004

  Kommisjonsforordning nr. 653/2007 om bruk av felles europeisk format for sikkerhetssertifikat, herunder søknadsskjema iht. artikkel 10 i direktiv 2004/49/EC m.v....

 • TSI-styring, kontroll og signal for konvensjonelle

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 07.12.2007
  Celexnr.: 32006D0679

  - Kommisjonsvedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog - Kommisjonsvedtak 2006/860/EC om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder f...

 • Vet - HPAI i Romania

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.12.2007
  Celexnr.: 32007D0770

  Kommisjonsvedtak 2007/770/EF av 28. november 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsesftiltak i forbindelse med høypatogen aviær influenza av subtype H5N1 hos fjørfe i Romania....

 • TSI støy- Jernbane

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 29.11.2007
  Celexnr.: 32006D0066

  Kommisjonsbeslutning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen i forbindelse med delsystemet "rullende materiell - støy" til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog...

 • TSI telematikkprogrammer - godstransport på jernba

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 29.11.2007
  Celexnr.: 32006R0062

  Kommisjonsforordning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammer for godstrafikk" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 29.11.2007
  Celexnr.: 32006L0092

  Kommisjonsdirektiv 2006/92/EF av 9. november 2006 som endrer vedleggene til Rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for kaptan, diklorvos, etion og folpet....

 • Vet - MKS i UK

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 26.11.2007
  Celexnr.: 32007D0709

  Kommisjonsvedtak 2007/709/EF av 31. oktober 2007 om endring av vedtak 2007/554/EF om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klauvsjuke i Det Forenete Kongerike....

 • Vet - identifikasjon småfe

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.11.2007
  Celexnr.: 32006R1505

  Kommisjonsforordning EF Nr 1505/2006 av 11 oktober 2006 om implementering av Rådsforordning (EF) Nr 21/2004 vedrørende minimum antall kontroller som skal gjennomføres i relasjon til identifikasjon og registrering av småfe....

 • Rammedirektivet for avfall – samlet versjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.11.2007
  Celexnr.: 32006L0012 KOM-nr.: KOM(2003)731 Basis rettsaktnr.: 1975/442/EØF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall (konsolidert versjon)...

 • Tematisk strategi om bærekraftig bruk av naturress

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 22.11.2007
  KOM-nr.: KOM(2005)670

  Tematisk strategi om bærekraftig bruk av naturressurser ...

 • Spørreskjema for rapportering om gjennomføring av

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.11.2007
  Celexnr.: 32006D0329 KOM-nr.: KOM(2006)438 Basis rettsaktnr.: 2000/76/EF

  Beslutning om spørreskjema for rapportering om gjennomføring av direktiv 2000/76/EC om forbrenning av avfall...

 • Endring av EMAS-forordning, annex I

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.11.2007
  Celexnr.: 32006R0196 KOM-nr.: KOM(1998)622 Basis rettsaktnr.: 0265/1997

  Kommisjonsforordning nr. 196/2006 - Endring av vedlegg 1 i parlaments- og rådsforordning 761/2001/EF for å ta hensyn til europeisk standard EN ISO 14001:2004, og tilbakekalle beslutning 97/265/EF...

 • Bruk av EMAS logoen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.11.2007
  Celexnr.: 32006D0193 KOM-nr.: KOM(1998)622 Basis rettsaktnr.: 2001/761/EF

  Kommisjonsbeslutning 2006/193/EF av 1. mars 2006 om regler under Parlaments- og rådsforordning 761/2001 om bruk av EMAS logoen i særskilte tilfeller på transport- og tertiæremballasje...

Til toppen