IA – Nyhetsbrev 2/2019

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om bransjeprogrammer, arbeidsmiljøsatsing og forsøk med kompetansetiltak.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg. IA-logoen og teksten "nyhetsbrev" ligger oppå bildet.
Foto: ©Photographee.eu - stock.adobe.com

Bransjeprogrammene er i gang

I IA-avtalen 2019–2022 er partene enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på den måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen. Et av virkemidlene er etableringen av bransjeprogrammer.

Partene i avtalen har foreslått syv bransjer som skal prioriteres basert på dokumentert kunnskap og faglige vurderinger av indikatorer for forebygging, arbeidsmiljøarbeid, sykefravær og frafall. Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd sluttet seg til forslagene i møte 21. mai. De syv bransjeprogrammene er etablert i følgende bransjer:

  1. Sykehus
  2. Sykehjem
  3. Barnehager
  4. Leverandørindustrien – olje og gass
  5. Næringsmiddelindustrien
  6. Rutebuss og persontrafikk
  7. Bygg og anlegg

Gjennomføring og oppfølging av bransjeprogrammene skal først og fremst skje i regi av relevante organisasjoner på bransjenivå og i samarbeid med partene på arbeidsplassen. Hvert bransjeprogram etableres som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av partene i den enkelte bransjen, samt representanter fra relevante myndigheter. Styringsgruppen vil ledes av den mest relevante landsforening/organisasjon på arbeidsgiversiden. Myndighetene, ved Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Arbeids- og velferdsetaten skal delta på strategisk nivå i styringsgruppene. Arbeidstilsynet skal delta i alle bransjeprogrammene unntatt leverandørindustrien i olje- og gassnæringen, her vil Petroleumstilsynet delta. Arbeids- og velferdsetaten vil delta i bransjeprogrammene i sykehus, sykehjem, barnehager og leverandørindustrien i olje og gassnæringen.

For å vurdere virkninger av de samlede virkemidlene, vil det settes i gang felles og samordnet data-/statistikkutvikling, forskning og kunnskapsutvikling, herunder evalueringer.

Les mer om forslagene her: 

Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022

IA-arbeidsmiljøsatsingen

For å gjøre en offensiv innsats for bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid, er det etablert en arbeidsmiljøsatsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy til hjelp og støtte for virksomhetene. Satsingen er en oppfølging av partenes og myndighetenes samarbeid på slutten av forrige IA-avtale under fanen Arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Det er etablert en prosjektgruppe med representanter for STAMI, Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet, og en prosjektleder er engasjert. En referansegruppe med partene har tett kontakt med utviklingsprosjektet.

Kjernen i arbeidsmiljøsatsingen er tre hovedfunksjoner som må utvikles i nær sammenheng og fellesskap:

  1. Forskningsbasert målrettet relevant kunnskap om de viktigste arbeidsmiljøutfordringene av betydning for sykefravær og frafall, og de mest effektive arbeidsmiljøtiltakene, metoder, verktøy, selvbetjeningsløsninger for å forebygge sykefravær og frafall i virksomhetene, sektorene og bransjene.
  2. Målrettet og effektiv kunnskapsformidling og veivisning forankret i den forskningsbaserte kunnskapen.
  3. En felles «arbeidsmiljøportal»/nettløsning skal etableres som et nyttig redskap for virksomhetene. Den skal være brukerrettet og effektivt formidle relevant kunnskap til arbeidet med IA avtalens mål.

Det er utarbeidet en prosjekt- og milepælsplan for satsingen med et hovedfokus i første omgang på utviklingsprosjektet i 2019. Det er nylig lyst ut et følgeforskningsprosjekt for satsingen.

Skisse til forsøk med kompetansetiltak

Målgruppen for forsøket med kompetansetiltak er langtidssykemeldte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver og som har behov for kompetansetiltak for å kunne kvalifiseres til annet arbeid/stå i arbeid. Hensikten med forsøket er å prøve ut om bruk av opplæringstiltak i sykemeldingsperioden kan få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, og bidra til å forhindre varig avgang fra arbeidslivet.

Det er i IA-avtalen lagt vekt på at forsøket skal gi kunnskap om hvorvidt kompetanse kan være et godt virkemiddel overfor langtidssykemeldte. Det første året av prosjektperioden vil være et forprosjekt hvor målet er å få mer kunnskap om målgruppen i forsøket, samt kartlegge kompetanse, kompetansebehov, helseutfordringer og tilretteleggingsbehov. I utformingen av selve forsøket vil det legges vekt på at det skal være mulig å avdekke om bruken av opplæring i sykemeldingsperioden bidrar til mindre sykefravær og avgang fra arbeidslivet. Planlegging og gjennomføring vil derfor skje i samarbeid med en utvalgt forskningsinstitusjon.

Prosjektperioden starter høsten 2019 og går fram til utgangen av 2022. Departementet har gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å utrede og etablere forsøket. Partene og relevante myndigheter vil delta i en referansegruppe for satsingen.

Høring av utkast til forskrift for tilskudd til ekspertbistand

For å støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplass, skal det opprettes et tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 28. juni d.å. på alminnelig høring forslag til utforming av tilskuddet. Som ledd i høringen, vil det avholdes et høringsmøte torsdag 15. august 2019 i departementets lokaler. Fristen for å avgi eventuelle skriftlige høringssvar er mandag 19. august. Organisasjoner som ønsker å delta på høringsmøtet må forhåndsregistrere seg. Her finner du høringen: 

Høring - forslag til forskrift om tilskudd til ekspertbistand

Endringer i egenmeldingsregelverket vedtatt av Stortinget

I IA-avtalen har partene foreslått at muligheten for å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i folketrygdloven, samt at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det er nå vedtatt endringer i egenmeldingsregelverket i tråd med dette, jf. Prop. 75 L (2018–2019) og Innst. 278 L (2018–2019). Endringene trådte i kraft 1. juli 2019.

Tilskudd til SKIL til utvikling av kursmodul i sykmeldingsarbeid

I IA-avtalen er det lagt opp til at inntil 2 mill. kroner skal benyttes til utvikling av en ny kursmodul i sykmeldingsarbeid. Dette skal utvikles av SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) med partene og myndighetene i en referansegruppe, og skal bygge på eksisterende faglige støtteverktøy for sykmelder. Partene vil innen kort tid bli kalt inn til et møte i referansegruppen.

Første møte i IA-faggruppen

Tirsdag 18. juni møttes faggruppen til sitt første møte i denne avtaleperioden. Faggruppen er en arbeidsgruppe bestående av partene, myndighetene og relevante fagmiljøer. Faggruppen skal drøfte status og utvikling i IA-målene og sikre god og relevant kunnskap om forhold av betydning for IA-avtalens mål og innsatsområder. Faggruppen har i 2019 et særskilt oppdrag som går ut på å identifisere indikator(er) for å vurdere målet om redusert frafall, med utgangspunkt i IA-avtalens definisjon av frafall. Gruppen tar sikte på å levere årets rapport til Arbeidslivs og pensjonspolitisk råd i november.

IA-web – tilgjengelig for alle virksomheter

NAV har utviklet en statistikkportal som du finner på Altinn. Den viser hvordan sykefraværet har vært i din virksomhet de siste årene. Portalen var tidligere kun tilgjengelig for IA-virksomheter. Ettersom den nye IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet, er portalen nå åpnet for alle virksomheter.