Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3381-3400 av 3423 treff.

 • The EU Lisbon Strategy - A Norwegian Perspective (pdf 489 kb)

  30.01.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  The EU Lisbon Strategy – A Norwegian Perspective (pdf 489 kb)

 • EU-kommisjonens Grønnbok om energieffektivisering

  08.11.2005 Rapport Olje- og energidepartementet

  EU-kommisjonens Grønnbok om energieffektivisering GREEN PAPER - Energy Efficiency or Doing More With Less" (COM (2005)265final) EU-kommisjonen fremla 22. juni 2005 Grønnboken om energieffektivisering (”Green paper on Energy Efficiency or doing more

 • EØS-finansieringsordningene og energisektoren

  01.11.2005 Rapport Olje- og energidepartementet

  EØS-finansieringsordningene og energisektoren I forbindelse med utvidelsen av EU ble det opprettet to EØS-finansieringsordninger, den norske finansieringsordningen og den felles EØS/EFTA-finansieringsordningen. Disse gir muligheter for konkrete

 • Information about implementation in Norway

  27.10.2005 Rapport Olje- og energidepartementet

  Oktober 05 Contact: Sissel Edvardsen, +47 22 24 61 09 Information about implementation in Norway On July 8 the EEA committee decided that the renewables directive (EU directive 2001/77//EC 1Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity

 • EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap

  02.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge deltar i EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship - MAP). Programmet har som overordnet målsetning om å fremme entreprenørskap og næringsliv og har spesielt fokus på rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Programmet gjelder for perioden 2001-2006.

 • Tjenester av almen betydning

  02.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Europakommisjonen la våren 2003 fram en grønnbok om tjenester av almen betydning. Tjenester av allmenn interesse er per i dag ikke entydig definert i EU, men omfatter grunnleggende infrastrukturtjenester som er viktige for et velfungerende samfunn. Dette omfatter for eksempel nettverkstjenester som post, vann, elektrisitet, men også andre tjenester som utdanning og helse der det offentlige i alle land spiller en rolle i forhold til finansiering eller produksjon. Kommisjonen skriver at målet med grønnboken var å reise en debatt om hvordan man best kan sikre at slike tjenester er tilgjengelige med høy kvalitet og en rimelig pris i EU.

 • The European Free Trade Associaton (EFTA)

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  EFTAs frihandelsavtaler med tredjeland har siden begynnelsen av 1990-tallet blitt forhandlet frem i og utenfor Europa. De første partnerne var land i Sentral- og Øst-Europa, etterfulgt av land i Middelhavsområdet. I de senere år har EFTA også inngått frihandelsavtaler med land i Amerika og Asia. Målet for EFTAs frihandelsavtaler har i tråd med EFTAs overordnede målsettinger vært å hindre at EFTAs eksportbedrifter blir diskriminert i forhold til eksportører fra andre land når det gjelder markedsadgang.

 • Skipsfart

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Skipsfartspolitikken i EU var i utgangspunktet overlatt til de enkelte medlemsland. EU-traktaten (art. 80.2) åpnet imidlertid for regulering av skipsfart og en domstolsavgjørelse fra 1974 slått fast at traktatens generelle regler også omfatter skipsfart. EU har på dette grunnlag gradvis utviklet en helhetlig skipsfartspolitikk.

 • Tjenestehandel

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Tjenestehandel Handel med tjenester i det indre marked er en del av EØS-avtalen. Handelen er basert på prinsippet om likebehandling, uavhengig av tjenestens nasjonale opprinnelse. Nasjonale reguleringer som begrenser muligheten til å yte en

 • Fri bevegelighet av varer

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Fri bevegelighet av varer: Det indre marked skal sikre at varer kan sirkulere fritt i hele EØS. Reglene om det frie varebytte består av en del grunnleggende regler og prinsipper som forbyr handelsrestriktive tiltak knyttet til import og eksport, f.eks. avgiftshindre og kvantitative restriksjoner (for eksempel kvoter).

 • Det indre marked

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Det indre marked: Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde - EØS-avtalen - trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen omfatter de 27 EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen innebærer i hovedsak at EUs indre marked også omfatter disse ovennevnte EFTA-landene.

 • Lisboa-strategien

  23.11.2004 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  EU vedtok våren 2000 sin konkurranseevnestrategi, den såkalte Lisboa-strategien. Målet er at EU innen 2010 skal bli ”den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden, en økonomi som kan skape en bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre arbeidsplasser og større sosial utjevning, med respekt for miljøet.”

 • Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk

  19.05.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk Den 13. mai 2004 avholdt Kommunal- og regionaldepartementet og Olje- og energidepartementet et seminar for fagkyndige og berørte interessegrupper i anledning direktivet om bygningers energibruk 2002/91

 • Godkjenning av helsepersonell innen EØS

  22.04.2004 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Godkjenning av helsepersonell innen EØS Som en følge av EØS-avtalen er det krav om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner innen EØS-området, herunder for helsepersonell. Regelverket på dette området er innlemmet i EØS-avtalens Vedlegg VII om

 • EUs energirammeprogram "Intelligent Energy Europe"

  21.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  EUs energirammeprogram "Intelligent Energy Europe" EU-parlamentet og Ministerrådets vedtak nr 1230/2003 av 26. juni 2003 opprettet et flerårig handlingsprogram på energiområdet kalt "Intelligent energi for Europa" (IEE). Programmet løper i perioden

 • Foreslåtte direktiver fra Kommisjonen til behandling i EU

  21.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Foreslåtte direktiver fra Kommisjonen til behandling i EU Forslag til direktiver (KOM(02) 488) av 11.9.2002 om forsyningssikkerhet for olje og gass Kommisjonen la frem forslag til direktiver om forsyningssikkerhet for henholdsvis olje og gass 11.

 • Nyttige lenker Europa-informasjon

  21.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Nyttige lenker Europa-informasjon EFTA EFTA-sekretariatet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) EFTA-domstolen EU Europa-parlamentet Det Europeiske Råd Europakommisjonens delegasjon i Norge Det danske Folketingets EU-sider Den norske EU-delegasjonen i

 • Oversikt over EU rettsakter for olje-, gass- og energisektoren som er innlemmet i EØS-avtalenOversikt over implementerte direktiver på energisektoren

  16.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Oversikt over EU-direktiv som er vedtatt i EØS på olje- gass og energisiden 1. Rådets direktiv 78/170/EØF av 13. februar 1978, om ytelsen i varmeproduserende enheter som anvendes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede

 • EØS-AVTALEN OG ENERGI

  16.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  EØS-avtalen og energi EU-traktatene inneholder ingen særskilte energibestemmelser. EU har likevel utviklet et energisamarbeid på konkrete områder på grunnlag av en rekke ulike traktatbestemmelser. Av særlig betydning er bestemmelsene om det indre

 • EUs energipolitikk

  16.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  EUs energipolitikk EU dekker en stor del av sitt energibehov gjennom import. I dag importeres ca. 50 prosent av energiforbruket, mens tallet kan nærme seg 70 prosent i 2020. Forsyningssikkerhet har derfor alltid stått sentralt i EUs arbeid. Fram til

Til toppen