Interkommunalt samarbeid

 

Samorganisering av barnevernstjenesten - Leksvik og Mosvik kommuner

I forøksperioden 2003-2007 prøver Leksvik og Mosvik kommuner ut en samorganisering av barneverntjenesten i de to kommunene. Leksvik kommune vil være ansvarlig for å utføre de oppgaver Mosvik kommune har etter barnevernloven.

Felles barnevernstjeneste - kommunene Tolga, Tynset og Alvdal

I forsøksperioden 2003-2007 inngår barneverntjenesten for de tre kommunene som en avdeling i sosialtjenesten i Tynset kommune.

Felles barnevernstjeneste i Midt-Telemark (kommunene Nome, Sauherad og Bø)

Kommunene oppretter i forsøksperioden 2004-2008 et interkommunalt barnevernkontor, der den interkommunale sammenslutningen Midt-Telemark barnevernkontor er ansvarlig for å utføre de oppgaver kommunene har etter barnevernloven. Midt-Telemarkrådet fungerer som styre for barnevernskontoret, og har myndighet til å treffe vedtak etter barnevernloven på de områder som tilligger kommunene. Styret kan delegere sin myndighet til lederen av barnevernkontoret.

Interkommunalt barnevernssamarbeid i Vest-Telemark (kommunene Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje)

I forsøksperioden 2004-2008 har den interkommunale sammenslutningen Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark myndighet til å treffe vedtak, og ansvar for å utføre de oppgavene kommunene har, etter barneverntjenesteloven. Barnevernssamarbeidet kan delegere sin myndighet til lederen av barnevernskontoret.

Samorganisering av sosialtjenesten og barnevernstjenesten i Flesberg og Rollag kommuner

Flesberg og Rollag kommuner har fått godkjent forsøk med sammenslåing av sosialtjenesten og barneverntjenesten i de to kommunene fra 2002 til 2005. Forsøket innbærer at ansvaret for barneverntjenesten og sosialtjenesten overføres fra Rollag til Flesberg kommune. Formålet med forsøket er å prøve ut en samorganisering av tjenestetilbudet, for å styrke og utvikle de aktuelle tjenestene og for å rekruttere og beholde fagutdannet personale. Forsøket innebærer blant annet et unntak fra barneverntjenestelovens krav om at hver kommune skal ha egen administrativ leder for barneverntjenesten.

Forsøk med interkommunalt barnevern – kommunene Eidskog og Kongsvinger

I forsøksperioden 2004-2008 har Kongsvinger kommune ansvaret for å utføre de oppgaver Eidskog kommune har etter barnevernloven. Forsøket innebærer et unntak fra barnevernloven § 2-1 om at det i hver kommune skal være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven.

Formålet med forsøket er å prøve ut en samorganisering av tjenestetilbudet for å styrke og utvikle de aktuelle tjenestene og for å rekruttere og beholde fagutdannet personale.

Forsøk med interkommunalt barnevern – kommunene Hjartdal og Notodden

For forsøksperioden 2004-2007 har Notodden kommune ansvaret for å utføre de oppgaver Hjartdal kommune har etter barnevernloven. Forsøket innebærer et unntak fra barnevernloven § 2-1 om at det i hver kommune skal være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven.

Formålet med forsøket er å prøve ut en samorganisering av tjenestetilbudet for å styrke og utvikle de aktuelle tjenestene og for å rekruttere og beholde fagutdannet personale.

Forsøk med interkommunalt barnevern – kommunene Leka, Nærøy og Vikna

For forsøksperioden 2005-2009 har Vikna kommune ansvaret for å utføre de oppgaver Leka og Nærøy kommuner har etter barnevernloven. Forsøket innebærer et unntak fra barnevernloven § 2-1 om at det i hver kommune skal være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven.

Formålet med forsøket er å prøve ut en samorganisering av tjenestetilbudet for å styrke og utvikle de aktuelle tjenestene og for å rekruttere og beholde fagutdannet personale.

Overføring av myndighet til interkommunalt barnevernkontor – Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker kommuner

Det opprettes i forsøksperioden 2005-2008 et interkommunalt barnevernkontor med overført myndighet fra kommunene. Hovedkontoret er i Stjørdal kommune. Formålet med samarbeidet er å prøve ut en felles organisering av interkommunalt ansvar for tjenestetilbudet for å styrke og videreutvikle barneverntjenesten i regionen. Stjørdal kommune er ansvarlig for å utføre de oppgaver som Tydal, Selbu, og Meråker kommune har etter barnevern¬tjenesteloven og som ikke er tillagt et statlig organ, og leder for det interkommunale barnevernkontoret tildeles myndighet etter barneverntjenesteloven på de områder som tillegger kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker.

Samorganisering av barneverntjenesten – Modum og Krødsherad kommuner

Formålet med forsøket er i perioden 2005-2008 å prøve ut en samorganisering av tjenestetilbudet for å styrke og utvikle de aktuelle tjenestene og for å rekruttere og beholde fagutdannet personale. Tjenesten skal organiseres slik at Krødsherad kommune overfører sine forpliktelser etter Lov om barnevern¬tjenester til Modum kommune. Felles barneverntjeneste skal delta i tverrfaglig samarbeid i begge kommuner både i forhold til den enkelte bruker og i forhold til faglig arbeid.

Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern

Kommunal- og regionaldepartementet har siden 2002 gitt tillatelse til gjennomføring av 13 forsøk med interkommunale samarbeid om barnevern. Formålet med forsøkene er blant annet å styrke og utvikle barnevernet og å utvikle mer robuste fagmiljøer. Telemarksforsking-Bø har evaluert seks av de interkommunale samarbeidene, og konkluderer med at alle samarbeidene har bidratt til å styrke fagmiljøene og forbedre kvaliteten på barneverntjenestene. Kommunal- og regionaldepartementet har hatt forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid ute på høring. Høringsuttalelsene er nå under vurdering, og departementet vil se hen til rapporten fra Telemarksforsking-Bø når det snart blir lagt fram forslag om nye modeller for interkommunalt samarbeid.

Innherred samkommune

Innherred samkommune er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger og Verdal i Nord-Trøndelag fylke. Formålet med forsøket er blant annet å legge til rette for bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne i Verdal og Levanger kommuner, og å bidra til utvikling av et sterkere lokalsamfunn og en mer robust region. Mer om forsøket.

Forsøk med delegasjon av forvaltningsmyndighet i klagesaker

Kommuner som har forvaltningsansvar for Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, har fått forsøk med delegert forvaltningsmyndighet i klagesaker etter forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Kommuner som er med i forsøket er Bygland, Bykle, Kvinesdal, Sirdal, Valle og Åseral.

Forsøksperioden er fra 2001 til 2005.

Delegasjon av vedtaksmyndighet i skjenkesaker

Oslo kommune har fått godkjent forsøk med delegasjon av vedtaksmyndighet ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger til fagbyråden i kommunen.

Dette innebærer unntak fra alkoholloven § 1-12 første ledd annet punktum, og at avgjørelser om tildeling av salgs- og skjenkebevillinger tillates delegert etter kommunelovens system i saker som ikke volder tvil eller er av prinsipiell betydning. Byrådet skal behandle alle saker av prinsipiell betydning. Tilsvarende gjelder når det foreligger spesielle forhold eller negative uttalelser fra høringsinstansene eller andre, som etter kommunens interne retningslinjer og praksis, kan få avgjørende betydning for resultatet.

Forsøket varer fra 2002 til 2006

Delegasjon av vedtaksmyndighet i skjenkesaker - Kristiansand kommune

I forsøksperioden 2002-2006 har kommunen adgang til å delegere vedtaksmyndighet ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger etter kommunelovens system. Forsøket innebærer unntak fra alkoholloven § 1-12 første ledd.

Formålet med forsøket er å korte ned saksbehandlingstiden, avlaste formannskapet og prøve ut en saksbehandling på dette området i samsvar med kommunelovens regler.

Forsøk med egen valgdag i Nittedal kommune

Valgloven fastsetter regler for en felles valgdag for alle kommuner ved valg til kommunestyre og fylkesting. Nittedal kommune avholdt kommunestyrevalget 2003 som et forsøk med egen valgdag den 16. juni.

Begrunnelsen for forsøket var kommunens ønske om å få mer fokus på lokale saker og kandidater.

Valgdeltakelsen på 46,2 prosent ble rekordlav, med en nedgang på 16 prosentpoeng fra forrige kommunestyrevalg.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har evaluert forsøket, med støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet. NIBR konkluderer med at kommunen greide å få til en lokal valgkamp gjennom forsøket. Lokale aktører og saker stod i fokus, og debattene foregikk på lokale arenaer. Ulempen var at det ble liten drahjelp utenfra, og den alternative valgdagen kunne med fordel vært lagt til et annet tidspunkt på året. Kommunens informasjonsopplegg for valget hadde svakheter, i følge evalueringen. Fylkestingsvalget ble avholdt på den ordinære valgdagen. Dette skillet førte til negative konsekvenser for valgdeltakelsen i fylkestingsvalget.

Forsøk med interkommunal landbruks- og miljøforvaltning – kommunene Fusa, Os og Samnanger

For perioden 2005-2008 har Fusa kommune ansvaret for å utføre oppgavene Os og Samnanger har etter en rekke lover innenfor landbruk og miljø. De aktuelle lovene er jordloven, odelsloven, skogloven, konsesjonsloven, forpaktingsloven, viltloven og lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter. Forsøket omfatter videre forskrift 4.07.03 nr. 951 om gjødselsvarer mv. av organisk opphav, forskrift 26.07.04 nr. 1138 om plantevernmidler og kapittel 4 i forskrift 1.06.04 nr. 931 om begrensning av forurensning. Prinsipielle saker og saker som ikke er delegert til administrasjonen legges fram for det politiske utvalget eller kommunestyret i den kommunen saken gjelder.

Formålet med forsøket er å yte best mulige tjenester til landbruksnæringen.

Forsøk med interkommunalt landbrukskontor og felles landbruksnemnd – Bjugn og Ørland kommuner

Bjugn og Ørland kommuner har i forsøksperioden 2005-2007 felles administrativ og politisk landbruksforvaltning. Den felles landbruksforvaltningen, kalt Fosen landbruk, avdeling Ørland/Bjugn , er administrativt organisert som en virksomhet under rådmannen i Ørland kommune. Ørland kommune har ansvar for å utføre de oppgaver som er lagt til Bjugn kommune innen landbruksforvaltning. Fosen landbruk, avdeling Ørland/Bjugn utfører alle oppgaver som ligger til den kommunale landbruksforvaltningen i henhold til delegering fra hver av kommunene.

Ørland/Bjugn landbruksnemnd er et interkommunalt fast utvalg (landbruksnemnd) sammensatt av folkevalgte fra begge kommunene. Landbruksnemnda behandler saker av prinsipiell karakter, i henhold til tildelt myndighet fra den enkelte kommune. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag eller fylkeslandbruksstyret er klageinstans for alle enkeltvedtak som blir fattet av Fosen landbruk, avdeling Ørland/Bjugn eller Ørland/Bjugn landbruksnemnd.

Formålet med forsøket er å prøve ut en felles administrativ og politisk organisering for å bedre tjenestetilbudet, styrke kompetansen, øke effektiviteten og minske sårbarheten for landbruksforvaltningen i kommunene.

Forsøk med felles økonomikontor – Unjárgga gielda-Nesseby kommune og Deanu gielda-Tana kommune

I forsøksperioden 2005-2007 har økonomisjefen som er ansatt i Unjárgga gielda-Nesseby kommune også økonomifunksjoner for Deanu gielda-Tana kommune. Forsøket innebærer unntak fra kommuneloven § 24.2 om regnskapskyndig for Deanu gielda-Tana kommune.