Justeringer av kommune- og fylkesgrenser

Flytting av et område fra én kommune til en annen, kalles grensejustering. I forbindelse med kommunereformen er det mange steder kommet lokale initiativ om grensejusteringer.

Innbyggere, grunneiere, registrerte næringsdrivende og kommunestyrene i de berørte kommunene kan ta initiativ til grensejustering. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og må inneholde forslag til nye grenser. Søknaden skal sendes til fylkesmannen for det aktuelle området, som så snart som mulig skal orientere de berørte kommunene om initiativet. Initiativet skal deretter oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjør om grensejusteringen skal utredes (med unntak av mindre saker med enighet mellom de berørte kommunene, som fylkesmannen håndterer i sin helhet).

Det er fylkesmannen for det aktuelle området som får i oppdrag å utrede grensejusteringen. De berørte kommunene skal bidra til og uttale seg om fylkesmannens utredning. Det bør også kartlegges hvordan innbyggerne i det aktuelle området stiller seg til forslaget om grensejusteringen.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eller fylkesmannen (i mindre saker der det er enighet mellom kommunene om løsning), som avgjør saker om grensejusteringer, etter fullmakt fra Kongen.

I grensejusteringssaker som har sammenheng med kommunesammenslåinger, tar departementet sikte på at eventuelle endringer kan iverksettes samtidig med kommunesammenslåingene 1. januar 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba i brev 12. oktober 2017 alle fylkesmannsembetene kartlegge og ha dialog med kommuner i randsonene av de nye fylkene for å se om det var aktuelle kandidater for fylkesbytte. Departementet oppsummerte arbeidet i kommuneproposisjonen for 2019, og foreslo fylkesgrensejustering for tre kommuner – Rindal, Lunner og Jevnaker. Stortinget behandlet saken 13. juni, og gjorde vedtak i tråd med departementets forslag.

 Grensejusteringer reguleres av Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova).

Pågående saker

Departementet har gitt fylkesmennene i oppdrag å utrede grensejusteringer mellom følgende kommuner:

I tillegg har fylkesmennene igangsatt utredninger av noen mindre saker, etter lokale initiativ.

Avgjorte saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkesmennene har de senere årene vedtatt flere grensejusteringer mellom kommuner. Stortinget har i tillegg vedtatt fylkesgrensejustering for tre kommuner:

Til toppen