Grensejusteringer

Flytting av et område fra én kommune til en annen, kalles grensejustering. Spørsmål om justering av kommune- og fylkesgrenser har blitt aktualisert som en følge av kommune- og regionreformen. En oversikt over vedtatte grensejusteringer følger nederst i saken.

Innbyggere, grunneiere, registrerte næringsdrivende og kommunestyrene i de berørte kommunene kan ta initiativ til grensejustering. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og må inneholde forslag til nye grenser. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eller fylkesmannen (i mindre saker der det er enighet mellom kommunene om løsning), som avgjør saker om grensejusteringer, etter fullmakt fra Kongen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba i brev 12. oktober 2017 alle fylkesmannsembetene kartlegge og ha dialog med kommuner i randsonene av de nye fylkene for å se om det var aktuelle kandidater for fylkesbytte. Departementet oppsummerte arbeidet i kommuneproposisjonen for 2019, og foreslo fylkesgrensejustering for tre kommuner – Rindal, Lunner og Jevnaker. Stortinget behandlet saken 13. juni, og gjorde vedtak i tråd med departementets forslag.

For å sikre en vellykket gjennomføring av kommune- og regionreformene i berørte kommuner, ba departementet i brev 11. februar 2019 alle fylkesmennene om at det ikke fattes ytterligere vedtak om kommunegrensejustering frem mot 1. januar 2020.

Grensejusteringer reguleres av Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova).

Avgjorte saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkesmennene har de senere årene vedtatt flere grensejusteringer mellom kommuner. Stortinget har i tillegg vedtatt fylkesgrensejustering for tre kommuner: