Havbruk

I de drøye 40 årene norsk havbruksnæringen har eksistert har den utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter, fra Lillesand i sør til Varanger i nord. Kontinuerlig vekst i havbruksnæringen har gitt næringen noen utfordringer. Miljømessige utfordringer som lakselus og rømming er ennå ikke løst. Ved videre vekst i havbruksnæringen, må næringen være beredt til å møte andre utfordringer i fremtiden, som for eksempel tilgang på fôr og knapphet på lokaliteter. En bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen.

Foto av et sushimåltid

Sjømat og helse

Fisk og annen sjømat har et høyt innhold av mange næringsstoffer, og er en god kilde for både proteiner, fett, spesielt de lange flerumettede marine n-3-fettsyrene, vitamin D, vitamin B12, selen og jod.

Illustrasjonsfoto av en lab

Fremmedstoffer og medisinbruk

Myndighetenes overvåkingsprogrammer dokumenterer at det er trygt å spise oppdrettslaks. Årlig analyserer Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) flere tusen prøver fra oppdrettslaks .

En lakselus.

Fiskehelse/lakselus

Lakselus utgjør ikke et problem for oppdrettsfisken, til det er lusenivåene i anleggene for lave. Men fordi det er mye oppdrettslaks i merdene, kan oppdrettsanlegg – særlig i områder der det er mange anlegg – være kilde til lakselus som kan påvirke villaksen.