Forsiden

Investeringsavtaler

Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, og å sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre land. Det er også et viktig hensyn at avtalene skal fremme investeringer i utviklingsland og bidra til økonomisk utvikling i disse landene.

Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, og å sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre land.

Norge har over flere år arbeidet med et nytt mandat for bilaterale investeringsavtaler med sikte på å komme frem til en løsning som både ivaretar næringslivets behov for beskyttelse ved investeringer i utlandet og vertslandets rett til legitim myndighetsutøvelse.

Utkast til modellavtale ble sendt på alminnelig høring i 2015, og en har i etterkant av dette arbeidet med å vurdere høringsinnspillene. Les mer på siden for høringen.

Norges investeringsbeskyttelsesavtaler
Norge er i dag part i 10 bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler (Chile, Kina, Latvia, Madagaskar, Peru, Polen, Russland, Slovakia, Sri Lanka og Tsjekkia). I tillegg inneholder EFTA-frihandelsavtalene med Singapore (2002) og Ukraina (2012) enkelte bestemmelser om investeringsbeskyttelse.

Majoriteten av EU-landene har inngått en plurilateral avtale om oppsigelse av bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler (BITs) mellom EU-land. Norge har på bakgrunn av denne beslutningen foretatt en egen vurdering av Norges BITs med andre EØS-land, og konkludert med at avtalene skal sies opp. Vi har innledet forhandlinger om oppsigelsesavtaler med de aktuelle landene, og forhandlingene er i ulike stadier. Oppsigelsesavtalene hhv. Romania, Litauen og Ungarn har nå trådt i kraft. Dette innebærer blant annet at de bilaterale investeringsbeskyttelsesavtalene med disse landene ikke lenger kan benyttes som grunnlag for investor-stat tvisteløsning.

Klikk på landene nedenfor for å lese avtalene hos Lovdata:

Bilaterale investeringsavtaler

Chile

Madagaskar

Slovakia

 

Peru

Sri Lanka

Kina

Polen

Tsjekkia

Latvia

 

 

 

Russland

 

Investeringsbeskyttelsesavtalene med Slovakia og Tsjekkia er videreføring av avtale mellom Norge og Tsjekkoslovakia av 21.5.1991.

 

Avtaler om oppsigelse av bilaterale investeringsavtaler

Estland

Litauen

Romania

Ungarn