Investeringsavtaler

Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, og å sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre land. Det er også et viktig hensyn at avtalene skal fremme investeringer i utviklingsland og bidra til økonomisk utvikling i disse landene.

Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, og å sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre land.

Norge har over flere år arbeidet med et nytt mandat for bilaterale investeringsavtaler med sikte på å komme frem til en løsning som både ivaretar næringslivets behov for beskyttelse ved investeringer i utlandet og vertslandets rett til legitim myndighetsutøvelse.

Utkast til modellavtale ble sendt på alminnelig høring i 2015, og en har i etterkant av dette arbeidet med å vurdere høringsinnspillene. Les mer på siden for høringen.

Norges investeringsbeskyttelsesavtaler
Norge er i dag part i 14 bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler (Chile, Estland, Kina, Latvia, Litauen, Madagaskar, Peru, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Sri Lanka, Tsjekkia og Ungarn). I tillegg inneholder EFTA-frihandelsavtalene med Singapore (2002) og Ukraina (2012) enkelte bestemmelser om investeringsbeskyttelse.

Klikk på landene nedenfor for å lese avtalene hos Lovdata:

Chile

Madagaskar

Slovakia

Estland

Peru

Sri Lanka

Kina

Polen

Tsjekkia

Latvia

Romania

Ungarn

Litauen

Russland

 

Investeringsbeskyttelsesavtalene med Slovakia og Tsjekkia er videreføring av avtale mellom Norge og Tsjekkoslovakia av 21.5.1991.