Hvordan kan statlige selskaper føre klimaregnskap?

2. november arrangerte Nærings- og fiskeridepartementet en fagsamling for de statlige selskapene om bedre klimarapportering. Her kan du se fagsamlingen i nett-tv og laste ned presentasjonene fra Emisoft, Helse Sør-Øst, Sykehusinnkjøp, Nysnø og Klima- og miljødepartementet.

 

Nett-tv Fagsamling om klimaregnskap for statlige selskaper

Se sendingen her

Se sendingen her

Nedenfor er en kort oppsummering og linker til innleggene på samlingen.

Næringsminister Jan Christian Vestre innledet om de nye forventningene i Eierskapsmeldingen til selskapenes arbeid med klima, og hvorfor dette er viktig for staten som eier. Forventningene er:
• Selskapet identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til klima og integrerer dette i selskapets strategier.
• Selskapet setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalen, og rapporterer om måloppnåelse. Målene er vitenskapsbaserte der dette er tilgjengelig.
• Selskapet rapporterer på direkte og indirekte klimagassutslipp og klimarisiko, og benytter anerkjente standarder for rapportering på klimagassutslipp og klimarisiko.

Statens forventninger til selskapenes omtales nærmere i eierskapsmeldingen kapittel 11.

Presentasjonen til næringsministeren finner du her.

Betina Haveland i Emisoft innledet om hvordan komme i gang med klimaregnskap. Tema hun kom inn på i sitt innlegg var:
• Hva er et klimaregnskap?
• Hva er GHG-protokollen og hvorfor bør man følge den?
• Hva ligger i scope 1, 2 og 3, og hvilke utslippskategorier er vesentlige?
• Hvordan kalkulere utslipp?
• Hva er omregningsfaktorer og hvor finne relevant informasjon?
• Hvilke datakilder benyttes og hvordan hente data?
• Hvilke utfordringer kan dere forvente?
• Oppsett av klimaregnskap i f.eks. Excel
• Vitenskapsbaserte klimamål
• Sammenheng mellom klimarisiko og klimaregnskap

Presentasjonen til Emisoft finner du her.
Excel-mal for å komme i gang med klimaregnskap finner du her.

Nora Aamelfot i Posten innledet om hvordan de har jobbet med klimarapportering siden 2004 og ført klimaregnskap siden 2010. Hun delte også erfaringen med hvordan de har benyttet informasjonene om klimagassutslipp til å sette klimamål i tråd med Paris-avtalen, fått disse godkjent av SBTi, samt tiltak som har gjort at de har redusert klimagassutslippene med 51 prosent siden 2012.

Presentasjonen til Posten finner du her.

Signe Hveem fra Helse Sør-Øst og Grete Solli fra Sykehusinnkjøp innledet om hvordan Spesialisthelsetjenesten har ført klimaregnskap siden 2018 og satt seg konkrete mål for reduksjon av klimagassutslipp i 2030 og 2045. De kom inn på hvordan de kom i gang, hvilke utfordringer de har møtt på veien og hvordan informasjonen fra klimaregnskapet benyttes til å sette klimamål, samt hvordan de kan utvikle rapporteringen av scope 3 på produktnivå.

Presentasjonen til Helse Sør-Øst finner du her, og Sykehusinnkjøp her.

Siri Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer innledet om deres arbeid med å vurdere og beregne fremtidige unngåtte klimagassutslipp i sine investeringsbeslutninger.

Presentasjonen til Nysnø finner du her.

Thea Ekre i Klima- og miljødepartementet informerte om myndighetenes klimamål og klimastyringssystem. Systemet handler om hvordan myndighetene kan jobbe enda mer systematisk med klimapolitikken. Hun oppfordret til innspill om hvilke utfordringer selskaper støter på i arbeidet med klimaregnskap og hva slags informasjon som trengs.

Innspill kan sendes til: selskapsrapportering@kld.dep.no