Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge i 2008

CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) differanseavkastning og forvaltningskostnader med andre store fond. Rapporten ferdigstilles i andre halvår hvert år. Den siste publiserte rapporten inneholder derfor data fram til og med 2008.

CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) differanseavkastning og forvaltningskostnader med andre store fond. Rapporten ferdigstilles i andre halvår hvert år. Den siste publiserte rapporten inneholder derfor data fram til og med 2008.

Sammenlikningsgruppen består av pensjonsfond med tilsvarende størrelse på den interne aksjeforvaltningen som SPN (11 nordamerikanske og 6 europeiske fond). I tillegg sammenliknes fondets meravkastning med 35 europeiske fond. Sammenlikningsgruppens medianstørrelsen var 34 mrd. euro. SPNs gjennomsnittlige markedsverdi i 2008 var på 9 mrd. euro. Datagrunnlaget er basert på egenrapportering fra fondene som kjøper tjenester fra CEM. Fordi SPN skiller seg CEMs andre fond gjennom hovedsakelig å være investert i Norge, gir det lite mening å sammenlikne fondets totalavkastning med andre fond. Sammenlikning av forvaltningskostnadene og meravkastningen blir også vanskeliggjort av SPN på flere områder avviker fra andre fond. I det videre gis en kort gjennomgang av hovedpunktene i CEM-rapporten for 2008.

Differanseavkastning til og med 2008
En sammenlikning over tid av faktisk avkastning i SPN med avkastningen på referanseporteføljen viser hvilken differanseavkastning Folketrygdfondet har skapt. CEM har beregnet at SPN i treårsperioden fram til utløpet av 2008 oppnådde en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 2,7 prosentpoeng. Til sammenlikning er den mest typiske meravkastningen (medianen) 0,4 prosentpoeng i sammenlikningsgruppen og 0,3 prosentpoeng i de europeiske fondene. Både sammenlikningsgruppen og de europeiske fondene har skapt hoveddelen av meravkastningen i aktivaklasser som SPN ikke er investert i. I motsetning til SPN, har både sammenlikningsgruppen og de europeiske fondene hatt betydelig mindreavkastning i obligasjonsporteføljen i denne perioden. 

Forvaltningskostnader til og med 2008
CEM-rapporten viser at Folketrygdfondets totale forvaltningskostnader i 2008 for SPN var på 0,049 pst. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er den laveste forvaltningskostnaden for alle de fondene CEM samler inn data fra. Ettersom de totale forvaltningskostnadene i stor grad reflekterer fondenes aktivasammensetning, som for SPN er et resultat av Finansdepartementets investeringsstrategi, gir slike sammenlikninger ikke et fullgodt bilde av om Folketrygdfondets forvaltning er kostnadseffektiv.

CEM har derfor utarbeidet en kostnadsreferanse basert på aktivasammensetningen for SPN. Kostnadsreferansen indikerer hvilke kostnader sammenlikningsgruppen ville hatt med SPNs aktivasammensetning. Analysen viser at de faktiske forvaltningskostnadene i 2008 var hele 0,087 prosentpoeng lavere enn kostnadsreferansen. Dette skyldes i hovedsak at Folketrygdfondet fullt ut baserer seg på intern forvaltning. Intern forvaltning koster klart mindre enn ekstern forvaltning. I tillegg har Folketrygdfondet lavere forvaltningskostnader for den interne forvaltningen enn sammenliknbare fond.

CEM-rapporten for 2008