Rapport fra CEM: Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge 2010

CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond.

Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2010.

Sammenlikningsgruppen består av pensjonsfond med tilsvarende størrelse på den interne aksjeforvaltningen som SPN (8 amerikanske, 4 kanadiske og 5 europeiske). I tillegg sammenliknes fondets meravkastning med alle fondene som deltar i undersøkelsen. Sammenlikningsgruppens medianstørrelse var 36 mrd. euro, mens SPNs gjennomsnittlige markedsverdi i 2010 var 17 mrd. euro. Datagrunnlaget er basert på egenrapportering fra fondene som kjøper tjenester fra CEM.

Fordi SPN skiller seg fra de andre fondene gjennom hovedsakelig å være investert i Norge, gir det lite mening å sammenlikne fondenes totalavkastning. Sammenlikning av forvaltningskostnadene og meravkastning blir også vanskeliggjort ved at SPN på flere områder har særtrekk som avviker fra andre fond. I det videre gis en kort gjennomgang av hovedpunktene i CEM-rapporten for 2010.

Meravkastning 2006-2010
En sammenlikning over tid av faktisk avkastning i SPN med avkastningen på referanseindeksen viser hvilken meravkastning Folketrygdfondet har oppnådd. CEM har beregnet at SPN i femårsperioden fram til utløpet av 2010 oppnådde en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 1,5 prosentpoeng. Til sammenlikning er den mest typiske meravkastningen (medianen) 0,5 prosentpoeng i sammenlikningsgruppen og 0,2 prosentpoeng for alle fondene i undersøkelsen. SPN har oppnådd høyere meravkastning enn gjennomsnittet i sammenlikningsgruppen både i aksje- og obligasjonsforvaltningen.

I perioden fra 1998 til 2010 oppnådde Folketrygdfondet en gjennomsnittlig årlig meravkastning før kostnader på 0,5 prosentpoeng i forvaltningen av SPN.

Forvaltningskostnader 2006-2010
CEM-rapporten viser at Folketrygdfondets totale forvaltningskostnader i 2010 for SPN var på 0,073 pst. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er blant de laveste forvaltningskostnadene av alle fondene i sammenlikningsgruppen. Ettersom de totale forvaltningskostnadene i stor grad reflekterer fondenes aktivasammensetning, som for SPN er et resultat av Finansdepartementets investeringsstrategi, gir slike sammenlikninger ikke et fullgodt bilde av om Folketrygdfondets forvaltning er kostnadseffektiv.

CEM har derfor utarbeidet en kostnadsreferanse basert på aktivasammensetningen for SPN. Kostnadsreferansen indikerer hvilke kostnader sammenlikningsgruppen ville hatt med SPNs aktivasammensetning. Analysen viser at de faktiske forvaltningskostnadene i 2010 var 0,091 prosentpoeng lavere enn kostnadsreferansen. Dette skyldes i hovedsak at Folketrygdfondet fullt ut baserer seg på intern forvaltning som koster mindre enn ekstern forvaltning.

I perioden fra 1998 til 2010 utgjorde årlige forvaltningskostnader i snitt 0,04 pst. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnadene var meget lave i starten av perioden, men lå i intervallet 0,08-0,10 per år mot slutten av perioden. Hovedårsaken til økningen i kostnader er avviklingen av kontolånsordningen i 2006, hvor kapitalen til Folketrygdfondet om lag ble halvert uten at kostnadene målt i kroner ble vesentlig endret. Endringer i organisasjonen og økte krav til risikostyring og rapportering bidro også til økte kostnader.

CEM-rapporten for 2010