Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge i 2012

CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2012.

CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2012.

Sammenlikningsgruppen består av pensjonsfond med tilsvarende størrelse på den interne aksjeforvaltningen som SPN (8 amerikanske, 3 kanadiske, 5 europeiske og 1 globalt). I tillegg sammenliknes fondets meravkastning med alle fondene som deltar i undersøkelsen. Sammenlikningsgruppens medianstørrelse var 33 mrd. euro, mens SPNs gjennomsnittlige markedsverdi i 2012 var 20 mrd. euro. Datagrunnlaget er basert på egenrapportering fra fondene som kjøper tjenester fra CEM.

Fordi SPN skiller seg fra de andre fondene gjennom hovedsakelig å være investert i Norge, gir det lite mening å sammenlikne fondenes totalavkastning. Sammenlikning av forvaltningskostnadene og meravkastning blir også vanskeliggjort ved at SPN på flere områder har særtrekk som avviker fra andre fond. I det videre gis en kort gjennomgang av hovedpunktene i CEM-rapporten for 2012.

Meravkastning til og med 2012
En sammenlikning over tid av faktisk avkastning i SPN med avkastningen på referanseindeksen viser hvilken meravkastning Folketrygdfondet har oppnådd i forvaltningen av SPN. CEM har beregnet at SPN i femårsperioden fram til utløpet av 2012 oppnådde en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 1,1 prosentenheter etter fradrag for samlede forvaltningskostnader. Til sammenlikning er den mest typiske meravkastningen (medianen) -0,1 prosentenheter i sammenlikningsgruppen og -0,2 prosentenheter for alle fondene i undersøkelsen. SPN oppnådde høyere meravkastning enn gjennomsnittet i sammenlikningsgruppen både i aksje- og obligasjonsforvaltningen.

I perioden fra 1998 til 2012 oppnådde Folketrygdfondet en gjennomsnittlig årlig meravkastning før kostnader på 0,5 prosentenheter i forvaltningen av SPN.

Forvaltningskostnader til og med 2012
CEM-rapporten viser at Folketrygdfondets totale forvaltningskostnader i 2012 for SPN var på 0,093 pst. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er de laveste forvaltningskostnadene av fondene i sammenlikningsgruppen. Ettersom de totale forvaltningskostnadene i stor grad reflekterer fondenes aktivasammensetning, som for SPN er et resultat av Finansdepartementets investeringsstrategi, gir slike sammenlikninger ikke et fullgodt bilde av om Folketrygdfondets forvaltning er kostnadseffektiv.

CEM har derfor utarbeidet en kostnadsreferanse basert på aktivasammensetningen for SPN. Kostnadsreferansen indikerer hvilke kostnader sammenlikningsgruppen ville hatt med SPNs aktivasammensetning. Analysen viser at de faktiske forvaltningskostnadene i 2012 var 0,079 prosentenheter lavere enn kostnadsreferansen. Dette skyldes i hovedsak at Folketrygdfondet fullt ut baserer seg på intern forvaltning som koster mindre enn ekstern forvaltning.

I perioden fra 1998 til 2012 utgjorde årlige forvaltningskostnader i snitt 0,04 pst. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnadene var meget lave i starten av perioden, men lå i intervallet 0,08-0,10 per år mot slutten av perioden. Hovedårsaken til økningen i kostnader er avviklingen av kontolånsordningen i 2006, hvor kapitalen til Folketrygdfondet om lag ble halvert uten at kostnadene målt i kroner ble vesentlig endret. Endringer i organisasjonen og økte krav til risikostyring og rapportering bidro også til økte kostnader.

CEM-rapporten for 2012