Nettverkssamling for kommunal og regional planlegging 2019

Presentasjoner fra nettverkssamlingen 4.- 5. desember 2019, Oslo.

4. desember plenum

Velkommen v/ Jarle Jensen, KMD

Utfordringsbildet/trender

Utfordringsbildet sett fra fylkeskommunen v/ Vigdis Espenes Landheim, Trøndelag fylkeskommune

Utfordringsbildet sett fra en kommune. v/ Anne Therese Anvik, Sandefjord kommune

Planlegging som verktøy for å nå mål, og virkemiddel for å møte utfordringene

Oslo kommunes arbeid med klimaendringer v/ Heidi Sørensen, Klimaetaten, Oslo kommune

Planlegging som verktøy for å sikre kvalitet v/ Alexandra Aalgaard, arkitekt del 1, del 2

Attraktive nordiske byer og byregioner – bærekraft i lokal kontekst v/ Lin Skaufel, Everyday Studio

PLANs veiledningsarbeid v/ Annette Raakil Lindahl, Lise Cathrine Solbakken, Liv Kirstine Just-Mortensen, Kristin Nordli, Hilde Moe, KMD

Hvordan styrke planutdanningen?

Situasjonen med analyser og forslag til tiltak v/ Marius Grønning, NMBU

Hva gjør KS? v/ Torill Fagerbekk, KS

Kart og stedfestet informasjon som grunnlag for regional og kommunal planlegging

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), status, egnethetsanalysen og tiltaksplanen. v/ Arvid Lillethun og Kjersti Nordskog, Kartverket

 

Hvor er faren og hvordan håndtere den i arealplan? Utsjekk av NVEs fagområder gjennom kartbasert veileder. v/ Lars Ove Gidske, NVE

SSBs tilbud for planlegging v/ Jørn Kristian Undelstvedt, SSB

Naturtypekartlegging - økologisk grunnkart og koblingen til DOK. v/ Idunn Skjetne, Miljødirektoratet

Kvikkleireskredet i Sørum: Hva skjedde, hvordan kunne det skje, hva har vi lært? v/ Ketil Matvik Foldal, Sørum kommune

Info om Forum for Kommunal Planlegging (FKP) og Kommuneplankonferansen v/ Kai Lindseth, Forum for Kommunal Planlegging (FKP)

5. desember

Parallellsesjon: samfunnsutfordringer i planleggingen

Klimatilpasning i planleggingen

NVEs arbeid med veiledning – overvann v/ Rune Brattli, NVE

Veiledning SPR klimatilpasning v/ Marit Finnland Trøite

Hva gjør vi i kommunen – hvordan prioriterer vi? v/ Representant fra kommune

Samarbeid om by- og stedsutvikling

Utvikling i varehandel og tjenesteyting – hvordan står det til med norske byer? v/ Hanne Toftdahl, Vista analyse

Offentlig-privat samarbeid om sentrumsutvikling – eksempler v/ Guri Mette Vestby, OsloMet/NIBR

"Transformasjonsprosjektet" – forenkling og effektivisering av transformasjonsprosesser v/ Morten Lie, KMD

Bolig-, areal- og transportplanlegging

Status og utviklingsmuligheter for regionale BATP-planer v/ Kjell Harvold, OsloMet/NIBR

Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv v/ Hege Westskog, CICERO

Arealdataverktøy for transportmodeller – et nytt verktøy v/ Tore Leite, KMD

Eksempler fra Regional plan for Jæren v/ Gareth Doolan, Rogaland fylkeskommune

Håndtering av overskuddsmasse - en regional utfordring

Bærum Ressursbank – et samarbeidsinitiativ v/ Tore Gulli, Bærum kommune

Regional håndtering av håndteringen av overskuddsmasse v/ Pia Eide Husstad, Akershus fylkeskommune

Fylkesmannens rolle v/ Gunhild Dalaker Tuseth, Fylkesmannen i Oslo og Viken

Parallellsesjon: lov og plansystem

Planstrategi og samfunnsdel som strategiske verktøy

Skape engasjement – hindre overbelastning: Kan Planstrategi 3.0 bli eit nøkkelelement i plansystemet? v/ Nils Aarsæther, Norce Research

Samfunnsplanlegging – fra ambisjoner til styring. v/ Vigleik Winje, Norconsult

Konsekvensutredninger

Innledning v/ Lina Frogner Orre, KMD

Kvalitet på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel. Rapport fra Menon Economics og Sweco v/ Simen Pedersen, Menon

Arbeidet med veiledning og metodeutvikling i Miljødirektoratet v/ Pernille Lund Hoel, Miljødirektoratet

Planlegging langs kyst og i sjø

Forsvarets arealbruksinteresser i sjøområdene v/ Bjørn Bergesen, Forsvarsbygg

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen v/ Øyvind Kikut, KMD

Planlegging i sjø v/ Kristin Nordli, KMD

Oppfølging av regionale planer i kommunale planer - Hva betyr "legges til grunn"?

Kommunal oppfølging av regionale planer v/ Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet/NIBR

Regional plan for Østfold, hva betyr den for den kommunale planleggingen? v/ Linda Iren Karlsen Duffy, Østfold fylkeskommune

Hva betyr statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging for den kommunale planleggingen? v/ Terje Pettersen, Moss kommune