Ordlister for planlegging

Bokmål-nynorsk ordliste for plan- og bygningsloven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 

Bokmål Nynorsk (der det avviker frå bokmål)
A  
adgang tilgang/rett
advarsel åtvaring
allmennheten ålmenta/allmenta
anbud anbod
andel del
angivelse opplysning/nemde
anledning høve
anlegg  
anvendelse bruk
arealdel  
arealdisponering  
atkomst tilkomst
avgjørelse avgjerd
avkjørsel avkøyring
avledning avleiing
avtaleinngåelse avtaleinngåing/gjere avtale
avvisning avvising
B  
beboelse bustad
beboer bebuar
bebyggelse bygg/bygningar
bebyggelsesplan utbyggingsplan
befolkning folk/folkesetnad
begrensning avgrensing
begrunnelse grunngjeving
behandling handsaming/behandling
bekreftelse stadfesting
beliggenhet plassering
beregning utrekning
besiktigelse synfaring
beskrivelse beskriving/omtale
beslutning vedtak/avgjerd
bestemmelse føresegn
betingelse vilkår
betraktning omsyn
betydning betydning, tyding
bevaring vern
bistand hjelp
bolig bustad
boligblokker bustadblokker
boligformål bustadføremål
bolighus bustadhus
boligstørrelse bustadstorleik/storleik på bustaden
boligtomt bustadtomt
bredde breidd
brudd brot
bruker brukar
bruksenhet brukseining
brukstillatelse bruksløyve
bunn botn
bygge- byggje-
byggearbeider byggjearbeid/byggearbeid
byggeforbud byggjeforbod/byggeforbod
byggeproduktenes egenskaper eigenskapane til byggjeprodukta/ byggeprodukta
byggetillatelse byggjeløyve/byggeløyve
båndlegging bandlegging
D  
deltakelse deltaking
deltaker deltakar
E  
egenskap eigenskap
eiendom eigedom
eier eigar
eier eigar
eier eigar
eksempel døme
ekspropriasjon oreigning
enhet eining
enighet semje/einigheit
enkelt- einskild-
erklæring fråsegn
F  
farled farlei
fastsettelse fastsetjing/fastsetting
ferdigstillelse ferdigstilling
fester festar
flertall fleirtal
forbedring betring
forbehold atterhald
forberedelse førebuing
forbindelse samband
forbud forbod
fordel føremon
forelegg førelegg
forespørsel førespurnad
foretak føretak
forføyning åtgjerd/tiltak
forhold tilhøve/forhold
forhånds- førehands-
forhåndskonferanse førehandskonferanse
forhåndsskjønn førehandsskjøn
forkynnelse forkynning
forlengelse forlenging
formål føremål
fornyelse fornying
forpliktelse plikt/skyldnad
forpliktelser etter avtalen pliktar etter avtala/skyldnader etter avtala
forsinkelse forseinking
forsinkelsesrente forseinkingsrente
forskjell skilnad
forskuttering forskotering
forslag framlegg
forståelse forståing
forsvarlighet forsvarleg tryggleik
fortrinnsrett førerett
forurensning forureining
forutsetning føresetnad
forutsigbarhet føreseielegheit
fradeling frådeling
fradrag frådrag
fravikelse fråvik
fravikelse av bolig fråvik av bustad
fristforlengelse forlenging av fristen
fristoverskridelse overskriding av fristen
fritidsbolig fritidsbustad
G  
gjenboer gjenbuar
grenseoverskridende grenseoverskridande
gård gard
H  
handlingsdel  
havn hamn
heftelse hefte
helhet heilskap
hensyn omsyn
hjemmel heimel
hoved- hovud-
hovedformål hovudføremål
høring høyring
høyde høgd
høyvann høgvatn
håndheving handheving
I  
igangsettingstillatelse igangsetjingsløyve
ikrafttreden tre i kraft/ikrafttreding
ileggelse ilegging
innbygger innbyggjar
innhold innhald
innløsning innløysing
innsigelse motsegn
ivaretakelse ivaretaking
K  
kjeller kjellar
kjennelse orskurd
kjøre- køyre-
kobling kopling
konsekvensutredning konsekvensutgreiing
kriterier kriterium
kunngjøring kunngjering
L  
ledelse leiing
ledning leidning
lekeareal leikeareal
lovgivning lovgjeving
løsning løysing
M  
mangfold mangfald
marked marknad
markedspris marknadspris
medhold medhald
medvirkning medverknad
mekler meklar
mottakelse mottak
mulighet moglegheit/høve
myndighet styresmakt
myndighet mynde/makt
måned månad
N  
næringsutøvelse næringsutøving
O  
offentligheten offentlege/ålmenta
omgivelser omgjevnader
omgjøring omgjering
omsetning omsetnad
omstendigheter omstende
opparbeidelse opparbeiding
oppfriskning oppfrisking
oppfyllelse oppfylling
oppfyllelsesfrist oppfyllingsfrist
oppgave oppgåve
opphold opphald
oppholdsplass opphaldsplass
oppnevning oppnemning
opprettelse oppretting
overensstemmelse samsvar
oversendelse oversending
oversikt oversyn
overtakelse av eiendom overtaking av eigedom
overtakelsesforretning overtakingsforretning
overtredelse brot
overtredelsesgebyr lovbrotsgebyr
overtreder lovbrytar
overvåking overvaking
P  
planbeskrivelse planomtale
planbestemmelse planføresegn
planforberedelse planførebuing
påbud påbod
pålitelighet og dugelighet påliteleg og dugeleg
påvisning påvising
R  
rammetillatelse rammeløyve
redegjørelse utgreiing
refusjonsberettigede tiltak tiltak som gir rett til refusjon
regningssvarende rekningssvarande
regnskap rekneskap
rekkefølge rekkjefølgje
rettighet rett
rettighetshaver rettshavar
rettighetstap tap av rettar
rørledning røyrleidning
rådighet råderett/rådvelde
S  
samfunnsdel  
samfunnssikkerhet samfunnstryggleik
sammenføyning samanslåing
sammenheng samanheng
sikkerhet sikkerheit/tryggleik
sikkerhetsnivå sikkerheitsnivå/tryggleiksnivå
skjæring skjering
skjønn skjøn
skole skule
skyld skuld
slutt slutt
statsforvalter statsforvaltar
sted stad
stevning stemning
strenghetsklasse avkøyringsklassar
strøm straum
størrelse storleik
søker søkar/søkjar
sårbarhet sårbarheit
sårbarhetsanalyse sårbarheitsanalyse
T  
taushetsplikt teieplikt
tettbebygd strøk tettbygd strøk
tettsted tettstad
tilbud tilbod
tilgjengelighet tilgang/tilgjengeleg
tilknytning tilknyting
tilknytning til anlegget tilknyting til anlegget
tillatelse løyve
tilpasning tilpassing
tiltakshaver tiltakshavar
tjeneste teneste
tvangsfullbyrdelse tvangsfullføring
U  
ubebygd ubygd,utan bygningar
uke veke
ulovligheter ulovleg handling/lovbrot
ulovlighetsoppfølging oppfølging av ulovlege handlingar
undersøkelse undersøking
utarbeidelse utarbeiding
utbedring utbetring
utbygger utbyggjar
uteareal  
utferdigelse utferding
utførelse utføring
utglidning utgliding
utnyttelse utnytting
utredning utgreiing
utsettelse utsetjing
utslipp utslepp
uttalelse fråsegn
utvidelse utviding
utøvelse utøving
V  
valg val
vann vatn
vann- vass-
vannsøyle vassøyle
vanskelighet vanske
vanskelighetsgrad vanskegrad
varighet lengd
vedlikehold vedlikehald
vegskjæring vegskjering
veiledning rettleiing
verdiøkning verdiauke
virkemiddel verkemiddel
virkeområde verkeområde
virkning verknad
virksomhet verksemd
virksomhetsområde verksemdsområde
Y  
ytelse yting
Ø  
økning auke
Å  
åpenhet openheit