Bokmål-nynorsk ordliste for plan- og bygningsloven

Bokmål

Nynorsk (der det avviker frå bokmål)

advarsel

åtvaring

angi grenseforløpet på kart

 

arealdel

 

anlegg

 

arealdisponering

 

atkomst

tilkomst

avtaleinngåelse

avtaleinngåing (inngå avtale)

bebyggelse / bebyggelsesplaner

bygningar (hus, bustader m.m.), utbyggingsplanar

begrunnelse

grunngiving

boligblokker

bustadblokker

boligformål

bustadformål

bolighus

bustad

boligstørrelse

bustadstorleik (storleik på bustaden)

boligtomt

bustadtomt

bruksenhet

brukseining

brukstillatelse

bruksløyve

byggearbeider

byggjearbeid

byggeforbud

byggjeforbod

byggeproduktenes egenskaper

eigenskapane til byggjeprodukta

byggetillatelse

byggjeløyve

enheten

eininga

ferdigstillelse

ferdigstilling (å byggje / gjere ferdig, vere ferdig(bygd)

forhåndskonferanse

førehandskonferanse

forhåndsskjønn

førehandsskjøn

fornyelse

fornying

forpliktelse

skyldnad (plikt, forplikting)

forpliktelser etter avtalen

forplikting etter avtala

forsinkelsesrente

forseinkingsrente

forskuttering

forskotering

forsvarlig innrettet og vedlikeholdt

forsvarleg innretta og vedlikehalde

forutsetning

føresetnad

fradrag

frådrag

fravikelse av bolig

fråvik av bustad

fristen er oversittet

fristen er overskriden (har gått ut)

fristforlengelse

forlenging av fristen

fristoverskridelse

overskriding av fristen

fritidsbolig

fritidsbustad

gjenboer

gjenbuar

grenseoverskridende

grenseoverskridande

handlingsdel

 

hovedformål

hovudformål

igangsettingstillatelse

igangsetjingsløyve

innløsning

innløysing

innsigelse

protest, innvending, motsegn

kan ikke påklages

kan ikkje påklagast

konsekvensutredning

konsekvensutgreiing

kriterier

kriterium

kunngjøre

kunngjere

lovgivning

lovgiving

markedspris

marknadspris

næringsutøvelse

næringsutøving

omgivelser

omgivnader

opparbeides

opparbeidast (krev hjelpeverb)

oppfyllelsesfrist

oppfyllingsfrist

overtakelse av eiendom

overtaking av eigedom

overtakelsesforretning

overtakingsforretning

overtredelse

brot (eller ei form for omskriving)

overtredelsesgebyr

gebyr for brot (på ei forskrift)

overvåke

overvaka

planbeskrivelse

planbeskriving/planomtale

planbestemmelse

planføresegn

planforberedelse

planførebuing

påhviler ansvaret leieren eller festeren

ansvaret ligg på leigaren eller festaren

pålitelighet og dugelighet

påliteleg og dugleg (omskriv substantivet)

rammetillatelse

rammeløyve

redegjørelse

utgreiing, gjere greie for

refusjonsberettigede tiltak

tiltak som gir rett til refusjon

regningssvarende

rekningssvarande

rettighetstap

tap av rettar

samfunnsdel

 

samfunnssikkerhet

samfunnstryggleik

sammenføyd etter lov om eiendomsregistrering

sett saman etter lov om eigedomsregistrering

sikkerhetsnivå

tryggleiksnivå

strenghetsklasse

(må omskrivast etter kontekst)

sårbarhetsanalyse

sårbarheitsanalyse

tettbebygd strøk

tettbygd strøk

tilknytningen til anlegget

tilknytinga til anlegget

tilpliktet

ha plikt til, vere pålagd å

tiltakshaver

tiltakshavar

tvangsfullbyrdelse

tvangsfullføring

ubebygd

ubygd, utan bygningar

ubetenkelig

(ofte:) forsvarleg

uegnet

Ueigna

ulovligheter

som er ulovleg, ulovleg handling, (ofte:) lovbrot

utbygger

utbyggjar

uteareal

 

vannsøyle

vassøyle

vegskjæring

vegskjering

verdiøkning

verdiauke

virksomhetsområde

verksemdsområde

Nynorsk oversettelse er kvalitetssikret av Norsk språkråd.