Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg er Europarådets fremste og Europas viktigste menneskerettsorgan. I domstolen kan flere enn 700 millioner europeiske borgere få prøvd sin sak dersom de mener at en medlemsstat har krenket deres rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen. EMDs dommer er bindende for alle 46 medlemsland som har ratifisert konvensjonen.

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Foto: Europarådet
Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Foto: Europarådet

Domstolen har 46 dommere, en fra hvert land. Det er Europarådets parlamentarikerforsamling som velger dommerne, ut fra en liste av tre kandidater som landets regjeringen har oppnevnt. Selv om dommerne er nominert av sin medlemsstat, er det et tydelig skille mellom stat og dommer, for å unngå politiske føringer ved domstolens arbeid. Samtidig sitter dommerne på svært viktig ekspertise om sine nasjonale rettssystemer, som blir aktivt brukt av domstolen. Arnfinn Bårdsen tiltrådte sitt niårige mandat som norsk dommer ved EMD i januar 2019.

Domstolen slet lenge med en stor restanse av saker og med svært lang saksbehandlingstid fra en sak ble klagd inn til EMD til den ble avgjort. I 2010 ble den såkalte Interlaken-prosessen innført, som hadde til sikte å reformere EMD og dens effektivitet. Reformen har bidratt til å redusere domstolens venteliste av saker med to tredjedeler, men det er som regel fortsatt flere års ventetid fra en sak blir akseptert til en dom foreligger. Domstolen mottar ca. 50.000 saker i året, hvorav de aller fleste (rundt 80 prosent) blir avvist som åpenbart grunnløse saker.

Tilsyn med etterlevelsen av dommer fra EMD

Alle Europarådets medlemsstater er etter EMK artikkel 46 forpliktet til å rette seg etter en endelig dom fra EMD. Det er Europarådets Ministerkomité som fører tilsyn med etterlevelsen av dommene. Dette skjer formelt i Ministerkomiteens menneskerettsmøter som holdes fire ganger i året. På disse møtene vurderer og debatterer komiteen oppfølgingen av utvalgte dommer eller grupper av dommer.

Ministerkomiteen avholder menneskerettsmøter fire ganger i året. Foto: Europarådet
Ministerkomiteen avholder menneskerettsmøter fire ganger i året. Foto: Europarådet

Europarådets avdeling for gjennomføring av dommer (Department for the Execution of Judgments of the ECHR) bistår Ministerkomiteen under dens oppfølging av medlemstatenes gjennomføring av dommer, og tilbyr teknisk ekspertise og støtte til medlemsstater for å bistå med korrekt og hurtig etterlevelse av EMDs dommer. Det store flertallet av dommer blir gjennomført uten direkte involvering av Ministerkomiteen.

Kakediagram som viser saker på venteliste fordelt etter land. Flest saker fra Tyrkia.
Landstatistikk over EMDs saksventeliste ved utgangen av september 2023.

En av Norges prioriteringer i Europarådet er å sikre et fortsatt sterkt og effektivt konvensjonssystem. I stor grad innebærer det en fortsatt reformprosess, med ytterligere reduksjon av restansen av saker i EMD. For å bistå domstolens arbeid, er Norge økonomisk bidragsyter til domstolen og bidrar også med sekonderte jurister til domstolen og Europarådets avdeling for gjennomføring av dommer.