Norsk innsats for nedrustning og ikke-spredning

Traktaten om ikke-spredning av kjernefysiske våpen (NPT) er bærebjelken i det globale nedrustnings- og ikke-spredningsregimet.

NPT har ivaretatt global sikkerhet i over 50 år. NPT-regimet har lykkes i å hindre spredning av kjernevåpen, og det har lagt grunnlag for nedrustning gjennom 1990-tallet og frem til i dag. I en mer krevende sikkerhetspolitisk kontekst med global polarisering og rustningsdrivende atferd av land som Kina og Russland, er det viktig å støtte opp om NPT, og fremme tiltak som er samlende og handlingsorienterte.

NPT hviler på tre hovedpilarer: 1) ikke-spredning, 2) fredelig utnyttelse av atomenergi og 3) nedrustning. Norge arbeider systematisk for å hegne om NPT og dens tre pilarer. Verifikasjon av nedrustning, sikring av og åpenhet rundt materialer som kan spaltes (fissile materialer), tiltak for å redusere risikoen for bruk av kjernevåpen, mangfold i deltakelse og kompetanse- og kapasitetsbygging om nedrustning og rustningskontroll er viktige satsingsområder. Norge har ledet det internasjonale arbeidet for nedrustningsverifikasjon over flere år. Norge tar også initativ for bedre forståelse av nedrustning og irreversibilitet – dvs. hva det betyr at nedrustning ikke kan reverseres. Dette er viktig for å skape tillit til fremtidig nedrustning.

Atomprogrammene i Nord-Korea og Iran understreker betydningen av et sterkt, globalt ikke-spredningsregime. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har et sentralt mandat i å overse at statspartene overholder sine ikke-spredningsforpliktelser. Som leder av sanksjonskomiteen for Nord-Korea støtter vi opp om Sikkerhetsrådets beslutning om at Nord-Korea må gi avkall på sine masseødeleggelsesvåpen og ballistiske missilprogrammer.

Norge har en tydelig profil innen kjernefysisk nedrustning, og vil ytterligere øke innsatsen for en verden uten atomvåpen. Norge vil være tilstede som observatør ved statspartskonferansen for traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW).