Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 11. juni 2021

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet et forslag om endringer i statsbudsjettet som følge av statlig finansiering av kompensatorisk testing ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 11. juni 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet 
Meld. St. 35 (2020-2021)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 216 L (2020–2021)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021
(Nyhetssak)

Prop. 217 L (2020-2021)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune i forbindelse med mellomoppgjøret 2021
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 219 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet som følge av statlig finansiering av testing til koronasertifikat ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige

Prop. 215 L (2020-2021)
Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 213 L (2020-2021)
Endringer i produktansvarsloven, COTIF-loven, markedsføringsloven og mortifikasjonslova som følge av ny domstolstruktur

Prop. 214 L (2020-2021)
Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)
(Nyhetssak)

Prop. 218 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Meld. St. 34 (2020-2021)
Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartemenet
Prop. 212 L (2020-2021)
Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Meld. St. 36 (2020-2021)
Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2021 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet).
Lovvedtak 161 (2020-2021) Lov nr. 59
Delt ikraftsetting av lov 10. juni 2021 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet). Endringsloven trer i kraft 1. januar 2022 med unntak av del I, som trer i kraft 1. juli 2021.

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker).
Lovvedtak 144 (2020-2021) Lov nr. 60
Delt ikraftsetting av lov om endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker). Endringene i barnelova § 61 b og § 61 c fjerde ledd trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i folketrygdloven (fri utsettelse av foreldrepenger).
Lovvedtak 145 (2020-2021) Lov nr. 61
Loven trer i kraft 1. oktober 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame).
Lovvedtak 146 (2020-2021) Lov nr. 62

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni til lov om endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett mv.)
Lovvedtak 147 (2020-2021) Lov nr. 63
Delt ikraftsetting av lov om endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett mv.). Endringene i ekteskapsloven § 7 første ledd bokstav b, § 16 fjerde ledd første punktum og § 18 b andre ledd fjerde punktum trer i kraft straks.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2021 til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven.
Lovvedtak 138 (2020-2021)  Lov nr. 64

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (forskriftshjemmel om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2).
Lovvedtak 126 (2020-2021) Lov nr. 65
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2021 til lov om midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat).
Lovvedtak 158 (2020-2021) Lov nr. 66
Delt ikraftsetting av loven. Loven del I (smittevernloven)  overskriften til nytt kapittel 4A,
§ 4A-2 samt loven del II (endringer i midlertidig lov av 19. juni 2020 nr. 83 om     innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen) § 2 trer i kraft straks. Loven del I (smittevernloven) § 4A-1 trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet og pkt. 8 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten mv.).
Lovvedtak 142 (2020-2021) Lov nr. 67
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om endringer i Svalbardloven m.m. (endret navn på Sysselmannen).
Lovvedtak 107 (2020-2021) Lov nr. 68

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grensen).
Lovvedtak 128 (2020-2021) Lov nr. 69
Endringsloven trer i kraft 1. juli 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2021 til lov om endringer i utlendingsloven (utvisning ved endret oppholdsstatus m.m.)
Lovvedtak 134 (2020-2021) Lov nr. 70
Loven trer i kraft 1. september 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2021 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom).
Lovvedtak 139 (2020-2021) Lov nr. 71

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2021 til lov om endringer i politiregisterloven og utlendingsloven.
Lovvedtak 116 (2020-2021) Lov nr. 72
Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven del II, endringene i politiregisterloven §§ 12, 13, 36, 40, 60, 66 og 69 første ledd nr. 15 og nr. 25, trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021til lov om endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)
Lovvedtak 151 (2020-2021)  Lov nr. 73

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)
Lovvedtak 129 (2020-2021)  Lov nr. 74
Loven trer i kraft 1. juli 2021.
Ikraftsetting av lov 7. juni 2019 nr. 20 om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel). Endringsloven trer i kraft 1. januar 2022.

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 28. mai 2021 til lov om endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.).
Lovvedtak 115 (2020-2021) Lov nr. 75

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i sameloven mv. (konsultasjoner).
Lovvedtak 149 (2020-2021) Lov nr. 76
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger).
Lovvedtak 131 (2020-2021) Lov nr. 77
Loven trer i kraft 1. januar 2022.
(Se pkt. 8 Andre saker)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).
Lovvedtak 143 (2020-2021) Lov nr. 78

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven).
Lovvedtak 152 (2020-2021) Lov nr. 79

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehageloven (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.).
Lovvedtak 124 (2020-2021) Lov nr. 80
Lova gjeld frå 1. august 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagskoleutdanningens omfang, behandling av personopplysninger, yrkeskvalifikasjoner fra tredjeland mv.).
Lovvedtak 123 (2020-2021)  Lov nr. 81
Delt ikraftsetting av loven. Loven del I med unntak av universitets- og høyskoleloven § 3-9, del II, del V og del VI trer i kraft 1. august 2021. Endringen i universitets- og høyskoleloven § 3-9 trer i kraft 1. august 2022. Loven del III og IV trer i kraft 1. januar 2022.

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr).
Lovvedtak 133 (2020-2021) Lov nr. 82

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin).
Lovvedtak 155 (2020-2021) Lov nr. 83
Loven trer i kraft 1. juli 2021.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen).
Lovvedtak 157 (2020-2021) Lov nr. 84
(Se pkt. 8 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m).
Lovvedtak 156 (2020-2021) Lov nr. 85
Loven trer i kraft 1. juli 2021. 

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser).
Lovvedtak 122 (2020-2021) Lov nr. 86
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2021 til lov om endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke).
Lovvedtak 137 (2020-2021) Lov nr. 87
Loven trer i kraft straks.
(Se pkt. 8 Andre saker)
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2021 til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.
Lovvedtak 119 (2020-2021) Lov nr. 88
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse av nyfødte fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1483 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet
Kongens myndighet etter smittevernloven § 4-3 a delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet for endringer i covid-19-forskriften.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 fjerde ledd andre punktum til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 8 Andre saker)

Samferdselsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 51 første ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.

5. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2021 til og med 31. august 2024.

Medlem og nestleder: advokat Trude Marie Wold, Sortland
Medlem: psykiater og nevrolog Leif Erik Rønneberg Hauge, Bergen
Varamedlem: advokat Bendik Falch-Koslung, Oslo
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Oppnevning av offentlig utvalg om utviklingen av strømnettet.

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Trondheim (leder)
Mette Helene Bjørndal, professor, Alver
Torstein Arne Bye, spesialrådgiver, Oslo
Jens Furuseth Naas-Bibow, advokat, Stor-Elvdal
Mahi Manus Labråten Pandey, Senior Specialist, Oslo
Silje Ask Lundberg, miljøverner, Oslo
Tord André Lien, regiondirektør, Ranheim
Tore Morten Wetterhus, konserndirektør, Drammen
Maria Schumacher Walberg, leder, Oslo
Grethe Hindersland, Country Manager, Farsund
(Nyhetssak)

6. Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet
Klage fra Jann Arthur Sandvik over Landbruks- og matdepartementets vedtak 26. mars 2020 om å gi Tjåehkere sijte oppføringstillatelse til gjerdeanlegg ved Namsvassdammen i Røyrvik kommune. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av statsadvokat Inge Svae-Grotli til assisterende sjef for Økokrim fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsutnevning av spesialrådgiver Gina Elisabeth Lund til statsforvalter i Agder for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av utredningsleder Janne Marie Larsen til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/695 om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/817 om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027).

Helse- og omsorgsdepartementet
Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. juni 2021 til og med 14. juli 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Lulesamisk navn på Statsforvalteren i Nordland blir Nordlánda Stáhtaháldadiddje.

Det lulesamiske navnet gjelder straks som likestilt navn på Statsforvalteren i Nordland.

Fastsettelse av Evenášši suokhan som samisk navn på Evenes kommune og fastsettelse av Evenášši som samisk navn på Evenes.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Nærings- og fiskeridepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 235/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/828 om endring av direktiv 2007/36/EF med hensyn til å fremme langsiktig aksjeeierengasjement og EØS-komiteens beslutning 236/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1212 om fastsettelse av minstekrav til gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2007/36/EF med hensyn til aksjeeieres identitet, overføring av opplysninger og tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Olje- og energidepartementet
RSK Holding AS, Lyse Kraft DA og Hydro Energi AS gis nødvendige tillatelser i forbindelse med opprettelsen av Lyse Kraft DA.
(Nyhetssak)

Oppland Energi AS gis tillatelse til endret manøvreringsreglement for Dokkavassdraget.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Norge deltar i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Nyhetssak)